Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 25.06.2024 - 15:00  //  aktualizácia: 26.06.2024 - 16:08  //  zobrazené: 510

Ochrana úrody pred požiarmi

Niekoľko dôležitých odporúčaní od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici na obdobie letných prázdnin:

Letné obdobie sa vyznačuje u poľnohospodárov zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období každoročne dochádza k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami sú zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy, samovznietenie a nepredpokladané zmeny prevádzkových parametrov.

V roku 2023 vzniklo na území Slovenskej republiky v odvetví poľnohospodárstva 340 požiarov, čo je o 721 menej ako v predchádzajúcom roku. Následkom týchto požiarov nezomrela žiadna osoba a 1 bolo zranená. Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola vyčíslená na 2 626 525 €. Deťmi bolo zapríčinených celkom 65 požiarov.

V okrese Senica vznikli odvetví poľnohospodárstva v roku 2023 spolu 3 požiare, ktoré spôsobili škodu 2 050 €. Deťmi neboli zapríčinené žiadne požiare.

Uvedené údaje potvrdzujú, že opatrenia pre tohtoročné zberové práce musia vychádzať z dôslednej analýzy príčiny vzniku požiarov s prihliadnutím na prírodné, územné a klimatické podmienky. Väčší dôraz je potrebné klásť na zabezpečovanie a plnenie preventívnych opatrení. Účinná ochrana pred požiarmi vyžaduje neustále uplatňovanie a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných právnych predpisov.

Leto je aj obdobím dovoleniek a školských prázdnin. S tým sú spojené aj prechádzky turistov po lese ako aj zvýšený pohyb detí v prírode, často bez dozoru. Všetci sme povinní predchádzať vzniku požiarov, ale zvlášť vyzývame rodičov aby nenechávali deti bez dozoru, zabránili deťom hry v blízkosti stohov, lánov obilia či slamy na riadkoch a prísne zakročili pri zistení zápaliek u detí. Preto Vás žiadame, aby ste v čase zberu a uskladňovania úrody predchádzali požiarnemu nebezpečenstvu najmä týmito opatreniami:

  • nevypaľujte porasty a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť,

  • nefajčite v blízkosti horľavých látok,

  • zo strany rodičov treba zvýšenú pozornosť venovať deťom, kde sa hrajú a s čím, preto nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov slamy a krmovín a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí.

Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ hospodáriaci na pôde je povinná:

  • zabezpečiť na miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody zásoby vody v množstve aspoň 500 l a vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie vzniknutého požiaru, miesta vyznačiť tabuľami a značkami  zákaz fajčenia a zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,

  • zabezpečiť dobrý technický stav používanej zberovej techniky a dbať na jej údržbu v súlade s pokynmi výrobcu,

  • odstraňovať z techniky a z priestorov, kde je technika umiestnená nánosy organického prachu,

  • stohy do objemu 100 m3 neumiestňovať do vzdialenosti menšej ako 20 m od obytných alebo hospodárskych budov a 10 m od iných stohov, 30 m od elektrického vedenia vysokého napätia, 60 m od verejnej komunikácie a100 m od ostatných výrobných objektov, skladov, lesa od krajnej koľaje železničnej trate,

  • dbať na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu, ak zistíte takýto stav, seno ihneď rozhádžte a na voľnom priestranstve dosušte.

 

V prípade vzniku požiaru sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú jednotku. Nezabudnite, že číslo tiesňové volania na najbližšiu hasičskú jednotku Hasičského a záchranného zboru je číslo 150, resp. 112!

Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uložiť pokutu až do výšky 331 eur a právnickej osobe podľa § 59 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uložiť pokutu až do výšky 16 596 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú je potrebné poškodenému uhradiť.

Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných, najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými a inými zberovými prácami, bol čo najnižší.  Naším spoločným cieľom je dodržiavaním  uvedených právnych  predpisov o ochrane pred požiarmi, chrániť zdravie našich spoluobčanov, ich majetok a prírodu okolo nás.

Pplk. Ing. Jarmila Barcaj Drinková – odborný inšpektor OR HaZZ v Senici

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!