Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.10.2021 - 15:25  //  aktualizácia: 12.10.2021 - 15:28  //  zobrazené: 533

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu odborného zamestnanca Referátu územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku

 

MESTO SENICA

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici, na Oddelení výstavby, životného prostredia a dopravy, na pozíciu odborného zamestnanca Referátu územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku

 

so sídlom: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 20.10.2021

 

Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec na Referáte územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku vykonáva najmä investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí  stavieb, technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb, zabezpečuje prípravu a realizáciu stavieb v investorstve mesta, dozor investora, pri realizácii stavieb, posudzuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu stavieb v meste, vydáva vyjadrena k projektom stavieb, zúčastňuje sa konaní, preberá a odovzdáva ukončené investície do evidencie majetku mesta, zabezpečuje činnosti spojené s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien  a doplnkov.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, územie mesta Senica

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo, pozemné stavby, architektúru

 • výhodou je iný osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná spôsobilosť - stavebný dozor, stavby vedúci

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

 • zdravotná spôsobilosť

 • prax v odbore vítaná

 

 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 

 

 

 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti

 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť

 • schopnosť identifikovať a riešiť problém

 • komunikačné schopnosti

 • schopnosť tímovej práce

 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

 • vodičský preukaz sk. B

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu

 • profesijný štruktúrovaný životopis

 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej

            podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na

            vydanie výpisu z registra trestov a to:

         1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k

 zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

         2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u 

                  osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

         3 -  štátne občianstvo,

         4 -  pohlavie,

         5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

         6 - číslo OP

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade

  s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: hneď, prípadne dohodou

 

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s 3 mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

 

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda  7. platovej triedy v rozpätí od 802 EUR do 962,50 EUR v závislosti od rokov uznanej praxe + 15% zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie bonusy v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.

 

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 20.10.2021 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do zamestnania “.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje  právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu.

 

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: marek.dosek@senica.sk

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský,v.r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!