Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 31.10.2023 - 11:00  //  aktualizácia: 06.11.2023 - 09:42  //  zobrazené: 1158

Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční 

vo štvrtok 09.11.2023 o 15.00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici s týmto programom:

1.    Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.    Voľba návrhovej komisie
3.1    Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 09.11.2023
3.2    Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703
4.1    Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ dňa 21.09.2023
4.2    Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsR dňa 26.10.2023
5.1     Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úverová linka
5.2     Návrh na prijatie úverovej linky
6.    Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia 2023-2024
7.     Informatívne správy o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2022-2023
8.     Dohody o určení spoločného školského obvodu (obce Prietrž, Rovensko, Smrdáky, Častkov, Rybky, Podbranč, Hlboké, Rohov, Záhorie)
9.     Návrh VZN č. 82/2023, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici
10.1         Návrh VZN č. 83/2023 o zrušení VZN č. 1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica
10.2    Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica
11.     Dispozície s majetkom
12.     Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2024
13.1    Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2023     
13.2    Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2023
14.1    Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky k 29.02.2024 
14.2    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Senica
15.    Informácia o stave kosenia a príprava zimnej údržby v meste
16.    Interpelácie
17.      Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ
18.      Záver

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica                                                                                       
 

Priamy prenos môžete sledovať na youtube.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!