Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.10.2020 - 11:00  //  aktualizácia: 16.10.2020 - 12:59  //  zobrazené: 2881

Výsledky súťaže návrhov na obnovu mestského parku v Senici

Aká bude nová podoba najväčšieho mestského parku v Senici?

 

Víťazom súťaže architektov na obnovu Mestského parku v Senici sa stal Ateliér 2021.
Navrhuje zväčšiť funkčnú zónu parku po celej jeho dĺžke
.

Do druhého kola súťaže návrhov na vytvorenie krajinársko-architektonickej štúdie komplexnej obnovy najväčšieho a centrálneho Mestského parku v Senici s rozlohou takmer 70 hektárov, ktorý je situovaný medzi centrom mesta a sídliskom Sotina, postúpili štyria finalisti: Green Architecture SK (Žilina), Ateliér 21 (BA), N/A (BA), Ateliér Duma (Trnava).

„Prekvapilo ma, ako architekti z iných miest vnímajú Mestský park v Senici a akými rôznymi spôsobmi by ho vedeli oživiť tak, aby spĺňal to, čo všetci od parku čakáme – teda aby bol plný zelene a zároveň v sebe obsahoval množstvo zón s prvkami využiteľných v rámci voľného času pre všetkých,“ uviedol senický primátor Martin Džačovský.

„Pri hodnotení je pre nás najdôležitejšie koncepčné uvažovanie o celom parku, pričom kladieme dôraz aj na akceptovanie už existujúcich daností tohto priestoru. Mám na mysli budovu DAVu, ale napríklad aj pamätný chodník ústiaci pred sochou Laca Novomestského a zároveň si všímame to, ako by jednotliví súťažiaci dokázali sfunkčniť tento park s čo najmenšou ujmou tak, aby bol pre ľudí zaujímavý,“ vysvetľovala v prestávkach počas prezentácie súťažiacich členka hodnotiacej poroty a architektka Mária Michalič Kusá.

„Na súťažné návrhy sme sa pozerali z viacerých pohľadov. Jedným z nich bola samotná realizovateľnosť navrhovaných vízií, ďalej progres súčasného stavu prostredia parku – jeho zlepšenie s ohľadom na obyvateľov okolitých lokalít a takisto celého spektra návštevníkov parku od seniorov, mamičky s deťmi, až po športovcov,“ dopĺňa ďalší člen poroty, architekt a mestský poslanec Martin Čonka.

Zadanie súťaže zahŕňalo revitalizáciu jestvujúcej zelene i povrchov a zároveň vytvorenie nových plôch a priestorov tak, aby sa park stal vhodným miestom pre oddych a relax, ale aj plnohodnotným spoločenským priestorom so zázemím pre verejný život a podujatia. „Tému revitalizácie alebo obnovy hlavného Mestského parku v Senici sme na meste otvorili ešte v júni minulého roka na podujatí Ekotopfilm, kedy sme pozvali občanov Senice na otvorenú diskusiu o novej podobe tohto priestoru. V tom čase sme sa však nestretli s očakávaným záujmom, a tak sme sa snažili získať názory občanov aj inakším spôsobom – prostredníctvom sociálnej siete a elektronického dotazníka. Všetky takto získané poznatky sme premietli do spracovania zadania architektonickej súťaže,“ interpretuje filozofiu samosprávy zapojiť do rozhodovania o novej podobe parku širokú verejnosť Zuzana Gašparová z Oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu Senica.

Porota zložená z architektov doplnená odbornými pracovníkmi mestského úradu sa napokon rozhodla za víťaza súťaže návrhov na vytvorenie krajinársko-architektonickej štúdie komplexnej obnovy najväčšieho mestského parku označiť súťažnú štúdiu bratislavského Ateliéru 2021.

„Pred spracovaním návrhu sme si naštudovali historické podklady, ale aj jeho súčasné funkčné využitie, pešie ťahy a občiansku vybavenosť v okolí. Jednou z požiadaviek bolo zachovať alebo vytvoriť priestor na kultúrne i športové vyžitie, ako aj zachovanie funkcie existujúceho detského ihriska. Toto je v súčasnosti situované v blízkosti budovy DAVu – bývalého múzea Ladislava Novomestského. V našom návrhu sme ho posunuli viac smerom na západ, nakoľko sme sa rozhodli okolie budovy DAVu vyčistiť a spraviť toto prostredie viac veľkolepejším. Výrazným prvkom v našom návrhu je voľnočasový oblúk alebo elipsa, vo vnútri ktorej sa nachádzajú rôzne ostrovčeky, ako napríklad miesto na opekanie, alebo workoutové ihrisko. Táto elipsa zároveň sústreďuje viaceré pešie komunikácie, ktoré sú aj teraz v parku využívané a tým navzájom prepája celý priestor,“ vymenováva charakteristiky víťazného návrhu Anna Kvasníková z Ateliéru 2021.

„Myslím si, že zásadným momentom v rámci víťazného návrhu bolo riešenie celkového priestoru v okolí budovy DAVu, teda aj v priestore za ňou, čo by zväčšilo funkčnú zónu parku prakticky po celej jeho dĺžke. S víťazom súťaže začneme komunikovať a pracovať. Máme záujem, aby detailne predstavil svoju architektonickú koncepciu obnovy parku, ktorá bude základom pre vypracovanie projektovej dokumentácie, na základe ktorej sa už budeme môcť prostredníctvom čiastkových projektov zapájať do vyhlásených dotačných výziev a pristúpiť k samotnej revitalizácii a k celkovej obnove a premene mestského parku,“okomentoval víťazný návrh primátor M. Džačovský.

 

 


VÝSLEDKY KRAJINÁRSKO-ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE NÁVRHOV

Mesto Senica vyhlásilo 25. mája 2020 výzvu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Obnova Mestského parku v Senici“.

Predmetom súťaže bol návrh krajinársko - architektonického riešenia obnovy Mestského parku v Senici, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Senica, medzi centrom mesta a sídliskom Sotina.

Hlavným cieľom súťaže bolo získať partnera, ktorý vyhotoví projektovú dokumentáciu.  Jej predmetom bude revitalizácia jestvujúcej zelene i povrchov a vytvorenie nových plôch a priestorov tak, aby sa park stal miestom nielen pre oddych a relax, ale plnohodnotným spoločenským priestorom poskytujúcim zázemie pre verejný život a podujatia.

Výzva bola koncipovaná ako verejná otvorená dvojkolová súťaž. 

Kvalitne spracované zadanie súťaže i účasť nezávislých odborníkov z radov architektov v porote sa podpísala pod veľký záujem prihlásených - 17. Z nich porota posunula do druhého kola štyroch kandidátov, ktorí mali za úlohu do 6. októbra 2020 spracovať koncepčnú štúdiu a následne svoje riešenie porote odprezentovať. Hlavným hodnotiacim kritériom bola celková kvalita krajinársko-architektonického riešenia.

 

Súťažné podklady a pomôcky boli zverejnené tu: 

https://senica.sk/download/sutazpark.zip

 

 • Vyhlásenie:                          25.5.2020 o 12:00 hod.
 • Odovzdanie návrhov:         30.6.2020 o 12:00 hod.
 • Vyhlasovateľ:                       Mesto Senica
 • Adresa:                                 Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
 • IČO:                                       00309974
 • Kontaktné miesto:               obstaráme, s.r.o.
 • Adresa:                                  Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
 • Kontaktná osoba:                 Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťaže
 • Tel.:                                        +421 903 299 288
 • Email:                                    info@obstarame.sk
 • Súťaž návrhov:              Obnova Mestského parku v Senici

 • Zasadnutie poroty dňa :       06. októbra 2020, 10.00 hod  - 16.30 hod, na ktorom sa rozhodlo o konečnom poradí návrhov účastníkov v  § 124 ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) vo finančnom limite Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

 • Zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty

 

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace so s COVID – 19 sa niektorí porotcovia resp. náhradníci zúčastnili zasadnutia poroty formou online prenosu (označené slovom „online“). Ostatní členovia poroty a náhradníci sa zúčastnili fyzicky zasadnutia na Mestskom úrade v Senici. Nik sa neospravedlnil z účasti, všetci sa zúčastnili zasadnutia poroty.

členovia poroty:

 • Ing. arch. Mária Michalič Kusá /architekta/– nezávislá na vyhlasovateľovi

 • Ing. Peter Pasečný/krajinný architekt/ – nezávislý na vyhlasovateľovi (online), predseda poroty

 • Ing. arch. Aleš Šedivec /architekt/ – nezávislý na vyhlasovateľovi (online)

 • Ing. arch. Martin Čonka /architekt/ – závislý na vyhlasovateľovi

 • Ing. Zuzana Gašparová /krajinná architektka/ – závislá na vyhlasovateľovi

 

náhradníci poroty:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš /architekt/ – nezávislý na vyhlasovateľovi (online)

 • Mgr. Dana Jurková – závislá na vyhlasovateľovi

 

 

 • Priebeh zasadnutia poroty :

Do 2. kola postúpili 4 architektonické tímy.

Sekretár súťaže informoval porotu, že  do 2. kola postúpili 4 účastníci (architektonické tímy). Jednotliví účastníci v tento deň zasadnutia poroty doručili samotné koncepčné štúdie (ďalej aj „návrhy“) vytlačené na paneloch, v elektronickej forme a budú svoje návrhy prezentovať v časovom limite 15 min. na prezentáciu a 15 min. na nasledovnú diskusiu.

Porota vyhodnocovala iba návrhy uvedené v zozname návrhov. Porota vyhodnocovala návrhy podľa kritéria uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk  k 2. kolu súťaže návrhov, ktorým bolo :                 

„Celková kvalita krajinársko-architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu (zahŕňa v sebe aj funkčné́ a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu)“.

 

 

 • Udelenie cien a odmien

V súlade s ustanovením výzvy na predkladanie ponúk a v súlade s Článkom 13 ods. (1) Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 v aktuálnom znení k dnešnému dátumu, porota odsúhlasila každému súťažnému tímu odmenu (skicovné) vo výške 2000 €.

 

 

1.miesto, návrh č. 2 

2021 s.r.o.

Anenská 3, 811 05 Bratislava

IČO: 48159476

autorizačné osvedčenie: 2204AA

autori návrhu: Ondrej Marko, Peter Lényi, Marián Lucký, Anna Kvasniaková, Lenka Borecká, Jana Kvasniaková, Dorota Volfová

 

Komentár poroty:

Autori víťazného návrhu z finalistov najlepšie pochopili širšie vzťahy existujúceho stavu, trasy pohybu ľudí a históriu územia. Najlepšie tak dokázali identifikovať problémy a jednoduchými zásahmi zvýšiť kvalitu parku.

Víťazný návrh rešpektuje to, čo je dobré a dopĺňa park o niečo nové. To nové nie je realizované radikálnym spôsobom, ale skôr inkluzívne a inovatívne povyšuje pôvodný nedokončený projekt na vyššiu úroveň v kontexte nielen mesta ale aj celého regiónu.

Návrh krajinársko-architektonického tímu 2021 veľmi dobre zlúčil potrebu mesta spojiť dve spevnené plochy do jednej a vytvoril tak jednu spevnenú centrálnu pešiu zónu pred pavilónom DAV. Ten sa tak dostane bližšie k ľudom a tí nebudú na podujatiach pri parku ale priamo v parku. Parková zeleň sa tak dostane bližšie k návštevníkom a pavilón DAV získa adekvátne postavenie. Táto koncepcia prináša zmenu, rešpektuje však doterajší kompozičný princíp, ktorý ostáva zachovaný. Navrhnutá spevnená plocha dodáva parku mestský ráz a vyššiu kvalitu verejného priestoru. Zároveň napomáha prepojeniu východnej časti (bývalá záhrada Vagyonovcov) so západnou časťou (bývalá záhrada Kuffnerovcov) parku.

Za jedno z najväčších pozitív porota hodnotí návrh zadnej časti parku, za pavilónom DAV, v ktorom je navrhnutý nový prepájajúci chodník v tvare elipsy, s dĺžkou približne 400 metrov, ktorý môže byť používaný aj ako bežecký okruh . Autori tak vytvorili stabilnú kostru, ktorá je sama o sebe funkčná. Návrh umožňuje etapizovať jednotlivé aktivity vzhľadom na finančné možnosti mesta. Po obvode navrhnutého pešieho okruhu je možné vkladať nový program ako napr. pobytovú lúku, workout, sedenie s grilom, ležadlá a podobne. Takéto riešenie sprístupní ľuďom túto momentálne nevyužívanú časť parku a zároveň logicky nadväzuje na susediace športovo oddychové aktivity futbalového štadiónu a kúpaliska.

Celkovo porota pozitívne vníma stratégiu distribúcie programov v priestore parku, súčasťou ktorej je napríklad aj premiestnenie detského ihrisko do západnej časti, alebo prácu so vstupom na štadión.

 

 

 

2. miesto, návrh č. 4

Ing. Magdalena Horňáková - atelier duma

Sereďská 66, 917 05 Trnava

IČO: 37324985

autorizačné osvedčenie: 0014KA

autori návrhu: Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Gabriela Lapšanská

 

Komentár poroty:

Kvalita návrhu spočíva predovšetkým v tom, že najviac rešpektuje existujúce kvality riešeného územia a citlivo dopĺňa nové kvality. Jednotlivé funkcie parku sú umiestnené vhodne a citlivo. Autori návrhu významne vylepšujú doterajší lokalitný program parku.

Aj so zdanlivo drobnými zásahmi sa im podarilo park plne sfunkčniť. Porota vníma pozitívne snahu narábať s historickou stopou parku, ktorá je citlivo dopovedaná.   Zaujímavým, ale zároveň diskutabilným sa javí posun sochy Laca Novomeského v osi smerom do parku, čo ale nemení pôvodnú myšlienku autora diela a vzniká tak väčší centrálny stretávací priestor priamo pred pavilónom DAV.

Návrh adekvátne pracuje s mobiliárom pri jednotlivých typoch akcií (koncert, festival, jarmok, tančiareň, čaj o piatej až po bežný deň bez akcie, kedy priestor slúži ako kaviareň s exteriérovým sedením).

Slabým bodom sa javí prílišná upätosť návrhu na detail čo sa v merítku zadania zdá ako prehnané.  Porota odporúča venovať viac pozornosti  kontextu celého riešeného územia.

Za problematické porota považuje tiež riešenie severovýchodného cípu parku. Návrh sa zaoberal aj západnou časťou územia (priestorom za pavilónom DAV), víťazný návrh sa však podľa poroty s týmto územím vysporiadal o niečo lepšie. Porota tiež mierne rozpačito vnímala aj ohraničenie parku živým plotom.

 

 

 

 

3. miesto, návrh č. 3

N/A s. r. o.

Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava

IČO: 50581481

autorizačné osvedčenie: 2042AA

autori návrhu: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Daniel Lapšanský

 

Komentár poroty:

Jedná sa o návrh, ktorý vzbudil vášnivú diskusiu. Autori pracujú s troma základnými prvkami návrhu – okruh, bulvár a zastavenia, čo pomáha čítať jasný autorský koncept. Porota veľmi pozitívne hodnotí veľkorysé riešenie chodníka popri rieke, kde sa autori vysporiadali s možnými kolíznymi situáciami medzi cyklistami a chodcami jeho rozšírením. Porota ocenila aj jasný krajinársky prístup, v ktorom kolektív pracoval s troma základnými typmi prostredia: hustý porast, otvorený park a lesopark s čistinami, ktoré umiestňujú v západnej časti parku. Návrh podnetne a ako jediný vyriešil vonkajšiu hranicu parku s mestom a bol zo všetkých najprogresívnejší a najradikálnejší. Je pochopiteľné, že takto koncipovaný návrh prináša mnohé pozitíva, avšak aj nejaké riziká.

Autorský tím priniesol veľmi jasnú a jednoznačnú koncepciu, nesnažil sa tvoriť kompozíciu ale systém. Ide o veľmi zaujímavý prístup, neosový, veľmi voľný, takmer až anglický. Ide však o systém natoľko silný, že oslabuje niektoré primárne funkčné potreby.

Návrh bol v danom kontexte paradoxne až príliš metropolitný, z čoho vyplýva otázna finančná udržateľnosť.

 

 

 

 

4. miesto, návrh č. 1

Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.

Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorina

IČO: 40970531

autorizačné osvedčenie: 0051KA

autori návrhu: Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc., Ing. Michal Štiga

 

Komentár poroty:

Autorský tím veľmi dobre vyriešil biodiverzitu na vodnom toku. Návrh podnetne pracuje s malou hrádzou ako aj so zeleňou vo vodnom toku, ktorá prispieva k jeho prečisteniu pred tým, ako pokračuje na území parku. Kvalitne je riešený prístup k vode.

Návrh sa tiež zaoberal centrálnou časťou nachádzajúcou sa pred pavilónom DAV a múzeom Laca Novomeského. Na druhej strane sa však nedostatočne vysporiadal s ostatnými časťami parku. Návrhu chýba celková koncepcia, autori sa príliš sústredili na detail. Návrh sa zjavne snažil zachovať park viacmenej  taký, ako je a riešiť len čiastkové zásahy, čo je na jednej strane sympatické, ale nestačí to vo vzťahu  k zadaniu .

 

 

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!