Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.06.2020 - 14:37  //  aktualizácia: 24.06.2020 - 14:47  //  zobrazené: 453

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 17. 06. 2020

číslo:  |  dátum konania: 17.06.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  17. 06. 2020 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

Program: 1. Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti

                     /prizvaný Ing. PeterTurza/

                 2. Poliklinika Senica, n. o. – výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31. 12. 2019

         /prizvaný Ing. Jozef Mikuš/

                3. MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019  a zámery spoločnosti      

                      /prizvaný Ing. Ján Bachura/

                 4. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019

                 5. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

               6. Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019

                /prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová a Mgr. Dana Jurková/

               7. Akčný plán mesta Senica na roky 2020-2022

                /prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová a Mgr. Dana Jurková/

                 8. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019

                     - Záverečný účet mesta Senica za rok 2019    

                     /prizvaný Mgr.Art. Martin Dudáš/

                 9. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20

              10. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/20

                11. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020            

                12. Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou

                    ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

               13. Návrh na preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky – ZŠ Komenského

               14. Rôzne.   

 

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený s tým, že od bodu 5. programu finančnej komisie bolo zmenené poradie jednotlivých bodov.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 6 členov, zúčastnili sa prizvaní: Ing. Turza, Ing. Mikuš, Ing. Bachura, Mgr.Art. Dudáš, Mgr. Kadlec Melišová, Mgr. Jurková   a zástupca primátora mesta.  

Členovia Mgr. Mičová, Bc. Šúrek,  Ing.,PhD.CA Sandtner sa ospravedlnili.

 

 

K bodu 1.

 

     Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti. Ing. Peter Turza  informoval  komisiu  o úspešnom  roku  s kladným  hospodárskym   výsledkom  po zdanení vo výške 42 822,- €, k čomu hlavne prispela modernizácia vozového a strojového parku. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli výšku 3 075 294,- € čo je o 251 938,- € viac oproti minulému roku pri priemernom počte zamestnancov 101. Z toho práce a služby vykonané pre mesto Senica boli vo výške 1 542 tis. €, čo predstavuje 50 % podiel. Nárast tržieb vznikol zvýšenými nákladmi na zimnú údržbu a výkonom služieb pre firemnú klientelu v oblasti odpadového hospodárstva. Pre výkon týchto prác a služieb bola realizovaná modernizácia vozového a strojového parku a nákup veľkoobjemových kontajnerov.

Spoločnosť Technické služby Senica a.s. sa dôkladne pripravujú na nové a pripravované legislatívne zmeny v oblastiach odpadového hospodárstva a to hlavne v oblasti mechanicko – biologickej úpravy komunálneho odpadu, zberu biologického (kuchynského) odpadu z domácností a váženia komunálneho odpadu. Členovia komisie boli informovaní o životnosti skládky, ktorá bude končiť v roku 2028 a nutnosťou túto situáciu riešiť spaľovňou komunálneho odpadu. Touto technológiou by mesto Senica získalo aj vykurovacie možnosti.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu – správa o činnosti za  rok 2019  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

Finančná komisia odporúča vyvolať verejnú diskusiu ohľadom spôsobu likvidácie komunálneho odpadu, v dôsledku blížiaceho sa termínu uzavretia skládky komunálneho odpadu v roku 2028 a prehodnotiť ekonomické aspekty a vplyvy na životné prostredie.

 

 

K bodu 2.

    Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery n.o. predložil Ing. Jozef Mikuš.  Výsledok hospodárenia organizácie po zdanení bol kladný vo výške 97,05 € i napriek tomu, že na opravy a udržiavanie bolo vynaložených 87 873,- € , ktoré  z väčšej časti boli použité na odstránenie závažnej poruchy RTG prístroja. Dopady infekcie COVID-19 budú v roku 2020, nakoľko boli zvýšené náklady na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov. Zároveň je možné predpokladať finančnú stratu  z príjmu zdravotných poisťovní a z príjmu lekárne.

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

K bodu 3.

 

     MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019  a zámery spoločnosti, informáciu podal Ing. Ján Bachura. Spoločnosť vykázala stratu vo výške 56 688,- €. Strata sa znížila oproti   roku 2018 o 14 356,- €.

MPS spravuje 24 lokalít – detských ihrísk snaží sa zabezpečiť vysokú úroveň starostlivosti o zverené detské ihriská. Táto činnosť je stále náročnejšia, nakoľko sa neustále mení legislatíva, ktorej dodržanie je finančne náročné.

Významnou investíciou v roku 2019 bolo odkúpenie budovy múzea L. Novomeského so súvisiacim pozemkom za cenu 288 tisíc €.  Využitie týchto priestorov bude  centrom predpokladanej revitalizácie mestského parku, zabezpečí sa tu rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít podujatí v našom meste.

           

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

 

 

 

K bodu 4.

 

     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019. O spoločnosti informoval prokurista spoločnosti Ing. Jána Bachura. V priestoroch bývalej reštaurácie Malina sa vybudovalo Fitnescentrum Malina. Výsledok hospodárenia spoločnosti je zisk vo výške 1 761,- €.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

K bodu 6.

 

     Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019. Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Dana Jurková. V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2019 – 2021 bola na rok 2019 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 201 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len 139 čo predstavuje 71,28 % plnenie akčného plánu. 61 aktivít sa v roku 2019 nerealizovalo. Z toho 12 aktivít sa bude realizovať v roku 2020, 44 aktivít je súčasťou Akčného plánu a realizácia závisí od rozpočtu mesta, inštitúcií a od grantov. 5 aktivít sa realizovať nebude.

 

S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  a odporúča  MsZ na schválenie .

 

 

K bodu 7.

 

     Úvodné slovo k „Akčnému plánu mesta na roky 2020 – 2022“ predniesla prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová. Investičné akcie boli upravené na aktuálnu situáciu v súvislosti šírenia ochorenia COVID-19.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ na schválenie „Akčný plán mesta na roky 2020 – 2022“ .

 

 

K bodu 8.

 

     Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 – Záverečný účet mesta Senica za rok 2019. K celkovému plneniu bližšie informoval Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol vo výške 1 043 544,01 € (rozdiel medzi bežným a kapitálovým hospodárením). Po odrátaní  zostatku finančných operácií vo výške 585 822,79 € a nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR vo výške 364 419,38 €, ktoré sa z prebytku vylučujú, navrhnutá suma pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 93 301,84 €.

Výsledok hospodárenia po zdanení má mesto Senica vo výške 1 294 172,02 € (čo je o 388 180,33 € viac oproti minulému roku).

Za našu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko informovala komisiu                    prizvaný Mgr. Art. Martin Dudáš.  Čerpanie rozpočtu v jednotlivých prevádzkach bolo vyvážené tak  ako na strane nákladov aj výnosov. Výdavky organizácie oproti plánu stúpli o 8,07%, čo  však bolo  vykompenzované na úseku príjmov, ktoré sa zvýšili o 8,25%. MsKS ukončilo hospodárenie za r. 2019 s miernym prebytkom  14 265,38 €.

 Významnou akciou v r.2019 bola výmena sedadiel v kino - divadelnej sále Domu kultúry. Projekt „Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť v Senici“ podporil finančne aj audiovizuálny fond sumou 42 000 €.

      S T A N O V I S KO  komisie č.8:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2019.  

 

 

K bodu 11.

 

     Návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2020 ,  k  predloženému materiálu  podal  vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Významnou položkou bude zníženie bežných príjmov – výnos dane z príjmov o 555 000,-€, ktoré je premietnuté aj znížením vo výdavkovej časti rozpočtu.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.11:  Hlasovanie: za 6,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2020.

                       

    

K bodu 5.

 

     RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019, príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. Komisiu informoval riaditeľ spoločnosti Mgr. Ľubomír Štvrtecký. Za rok 2019 bol výsledok hospodárenia zisk po zdanení 17 855,- €. Spoločnosť investovala  do rekonštrukcie chladiaceho zariadenia na Zimnom štadióne, čo bude slúžiť aj na udržiavanie ľadovej plochy, alebo vykurovanie priestorov. Pre Spoločnosť bude mať negatívny dopad obdobie šírenia ochorenia COVID-19, nakoľko spoločnosť musela zatvoriť niektoré prevádzky. Bude sa snažiť čo najrýchlejšie k návratu do bežného režimu. Realizovať sa budú len nevyhnuté údržbárske práce, prípadne havarijné stavy.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie: za 6,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

     Po tomto bode programu sa Ing. Kalman ospravedlnil a finančná komisia pokračovala za účasti piatich členov.

 

 

K bodu 9.

 

     Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20. Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných boli rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti, účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa dávajú MsZ na vedomie. Príjmy a výdavky sa zvýšili, ale celkový prebytok rozpočtu sa nezmenil.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0

  

Finančná komisia  b e r i e  n a   v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20.

 

 

 

 

 

 

K bodu 10.

 

     Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2020 podal  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách , pre potreby výkazníctva. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa nezmenil.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 10:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia  b e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20.

 

 

K bodu 12.

 

     Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy. Vedúci finančného oddelenia Ing. Mozolič informoval komisiu v porovnaniach za posledné 3 roky, počas mesiacov január až máj. Odhadovaný výpadok z podielových daní oproti schválenému rozpočtu je 554 541,- €. Na základe toho Mesto Senica a jej organizácie prijali radu opatrení na zníženie výdavkových častí rozpočtu.

 

S T A N O V I S KO  komisie č. 12:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 13.

 

     Návrh na preklasifikovanie  bežných príjmov na kapitálové výdavky – ZŠ Komenského, z dôvodu zakúpenia záhradnej traktorovej kosačky. Finančná komisia odporúča zabezpečiť z dôvodu efektívnejšieho hospodárenia s novým zariadením – obsluhu jedným zamestnancom.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 13:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie  preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky ZŠ Komenského a odporúča  MsZ na schválenie.

 

 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie

 

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!