Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.04.2021 - 12:47  //  aktualizácia: 29.04.2021 - 14:50  //  zobrazené: 143

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 15. apríla 2021

číslo: 16/2021  |  dátum konania: 15.04.2021  |   zápisnica (pdf)

 

ZÁPISNICA  č. 16

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 15. apríla 2021 v zasadačke Mestského úradu Senica.

 

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

          1. Otvorenie

2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za 1. štvrťrok 2021

3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z fondu PRO Senica

4. Prerokovanie žiadostí o zámenu/odpredaj pozemkov mesta

5. Rôzne

6. Záver

 

 

K bodom programu:

1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Ľ. Krištofová. Na základe Vyhlášky č. 13 zo dňa 21.1.2021 ÚVZ SR sa zasadnutia MsR, MsZ a komisií MsZ – poradných orgánov MsZ  môžu uskutočniť za podmienok dodržania epidemiologických opatrení a preukázaním sa potvrdením s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace alebo potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID 19 aj druhou dávkou vakcíny a uplynulo od tohto očkovania aspoň 14 dní.

 

2. Informatívnu správa o činnosti Mestskej polície za prvý štvrťrok podal zástupca náčelníka Mgr. S. Macák. Ms. polícia za uvedené obdobie riešila 834 priestupkov, z toho 53,6 % priestupkov bolo na úseku dopravy. Pokuty boli uložené vo výške 3770 €. Na úseku verejného poriadku riešili 67 priestupkov (8%). 13 priestupkov bolo spáchaných proti majetku a 23 priestupkov sa týkalo narušenia občianskeho spolunažívania -spory medzi príbuznými, susedmi, drobné ublíženia na zdraví, sťažnosti na prerábky bytov, hlasnú hudbu a pod. – v tejto oblasti v súvislosti so zákazom vychádzania bol zaznamenaný nárast počtu priestupkov. V oblasti životného prostredia bolo spáchaných 50 priestupkov, ide najmä o porušenia VZN č. 19- o zeleni, VZN č. 21 o rekreačnej oblasti, VZN č. 64 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi – vyberanie odpadu z nádob, ponechanie odpadu pri nádobách mimo dní zberu odpadu. Čierne skládky sú nahlasované buď na OÚ Senica alebo na právne oddelenie. Bolo riešených 9 autovrakov – 5 odstránili držitelia po výzve, 4 prípady postúpili na riešenie na oddelenie výstavby, ŽPa dopravy. Diskutovalo sa o novele cestného zákona, platného od 1.4.2021 vo vzťahu k starým vozidlám. Prítomní sa zaujímali o územnú pôsobnosť Ms. polície – zazmluvnené je k.ú. Sobotište – len pre rekreačnú oblasť ak.ú. Jablonica – len na skládke. Obecné zastupiteľstvo Šajdíkové Humence neschválilo zmluvu, aby Ms. polícia mohla zasiahnuť na letisku.

 

3. Do komisie boli priradené dve žiadosti o dotáciu z fondu PRO Senica. Finančné krytie na r. 2021 na predložené projekty predstavuje 1500 €

Projekt č. 1

Názov projektu: Zelená Senica

Predkladateľ: Senica 2.0

Účel dotácie: Nákup stromov, kríkov, viazacích popruhov, aku vŕtačky, dreva pre výrobu vtáčích búdok a hmyzích hotelov. Nákup 120 l vriec a rukavíc na zber odpadu.

Požadovaná výška dotácie: 1650 €

Použitie dotácie: nákup stromov kríkov, aku vŕtačiek, drevo na búdky, vrecia a rukavice na odpad, arboristické ošetrenie stromu.

 

Projekt č. 2

Názov projektu: Revitalizácia zelenej plochy a zelene pred blokom C Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Senica

Predkladateľ: Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Senica

Účel dotácie: Revitalizácia zelenej plochy a zelene v okolí DSS a ZPS Senica – odstránenie starých drevín, úprava terénu, herbicídny postrek proti burine, výsadba rastlín osadenie neviditeľného obrubníka  na oddelenie trávnika, výsev trávnika, hnojenie.

Požadovaná výška dotácie: 2999 €

Použitie dotácie: herbicídny postrek, rastlinný materiál, neviditeľný obrubník a úchytový materiál, trávové semeno, odstránenie starých drevín, úprava terénu výsadba rastlín, výsev trávy.

Prítomní členovia navrhli podporiť oba projekty – navrhli pre projekt č. 1 dotáciu vo výške 1000 € a pre projekt č. 2 vo výške 500 €. Zároveň odporučili, že pri realizácii projektu č. 2 by mohlo pomôcť mesto s výrubom drevín (vrátane povolenia), odstránení buriny použitím pary – členovia nesúhlasia s aplikáciou herbicídu. Nakoľko sa zasadania zúčastnili  len 4 členovia komisie (komisia nebola uznášaniaschopná), tajomníčka komisie neprítomným členom zaslala informáciu z rokovania komisie s uvedeným návrhom na uznesenie   a termínom na vyjadrenie sa k návrhu. Uvedený návrh bol podporený ďalšími dvomi členmi komisie, takže navrhnuté prerozdelenie dotácie je odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou.

 

4. Na zasadnutí komisie boli predložené dve žiadosti o predaj a zámenupozemkov vo vlastníctve mesta:

Ing. J. Šedivý - žiada o odpredaj pozemkov č. parcely 2224, 2225, a 2330 k.ú. Senica register E-KN o výmere cca 200 m2, z dôvodu, že susedí s jeho pozemkom a  o túto plochu sa  dlhodobo stará. 

Nakoľko sa zasadania zúčastnili  len 4 členovia komisie (komisia nebola uznášaniaschopná), tajomníčka komisie neprítomným členom zaslala informáciu z rokovania komisie s uvedením návrhu  na súhlasné stanovisko k odpredaju častí žiadaných pozemkov mesta o výmere cca 200 m2   a termínom na vyjadrenie sa k návrhu. K návrhu sa vyjadrili dvaja  Ďalší členovia, jeden sa zdržal hlasovania a druhý súhlasí s návrhom ostatných členov komisie.

M. Zuščík –vlastník pozemku pre stavbu rekreačnej chaty v RO Kunovská priehrada č.p. 727/19 k.ú. Kunov žiada o zámenu pozemku  v inej časti rekreačnej oblasti na parcele č. 727/1 k.ú. Kunov z dôvodu zlých terénnych podmienok pre stavbu – pozemok sa nachádza na okraji valu čo súvisí s predražením stavby a nedostupnosť pozemku pre stavebnú techniku, na pozemku sa nachádzajú stromy a pozemok susedí v tesnej blízkosti s tromi chatami. Prítomní diskutovali o predloženom riešení, no požadujú doplnenie informácií - vyjadrenie správcu RO, Rekreačné služby mesta Senica s.r.o., či navrhovaná zámena na umiestnenie chaty neovplyvní prístup k existujúcim chatám, či bude možné napojenie na inžinierske siete, príp. žiadať súhlas od budúcich susedov. Komisia vydá stanovisko po doplnení, na nasledovnom zasadaní.

 

5. Rôzne

6. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie.

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie

 

 

 

V Senici 15.4.2021

Zapísala : Ing. Tomešová

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!