Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.12.2020 - 14:27  //  aktualizácia: 09.12.2020 - 14:28  //  zobrazené: 479

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 07.12.2020

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 09.12.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2020

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  07.12.2020

 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa komisia uskutočnila kombinovanou formou tak, že všetky materiály na prerokovanie boli zaslané elektronicky a väčšina členov komisie sa vyjadrila predsedovi komisie a   vedúcej oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu k jednotlivým bodom rokovania  elektronicky, hlasovanie o jednotlivých bodoch rokovania prebehlo  elektronicky aj osobne.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu na rok 2021
  3. Návrh na odpis pohľadávok na nájomnom
  4. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka
  5. Informácia o počte pridelených bytov
  6. Rôzne. Akčný plán mesta Senica 2021-2023.

 

 

K bodu č. 1:

 

Komisiu otvorila vedúca oddelenia,  sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Hebnárová a oboznámila všetkých s programom zasadnutia. Predstavila novú zamestnankyňu oddelenia Mgr. Silviu Sekerešovú, terénnu sociálnu pracovníčku.

 

K bodu č. 2:

 

            Predložený Návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2021. V oblasti zabezpečenia domácej opatrovateľskej služby je úzka spolupráca so SČK Senica. Pripomienky k predloženému návrhu : na sociálne služby sa v rozpočte schvaľuje menej výdavkov oproti predchádzajúcemu roku.

 

Uznesenie č. 16/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

            Komisia berie  na vedomie predložený Návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2021 a odporúča ho predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 3:

 

           Predložený Návrh na odpis pohľadávok na nájomnom. Pripomienky : je kontraproduktívne odpúšťať dlžné pohľadávky sociálne slabším rodinám, nakoľko sa týmto posilňuje nezodpovedné správanie niektorých občanov. Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu uviedla, že na oddelenie sociálnych vecí bola prijatá nová sociálna pracovníčka, ktorá bude tieto rodiny priamo v teréne učiť základným zručnostiam, do ktorých patria aj zručnosti finančnej gramotnosti.

 

Uznesenie č. 17/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia berie na vedomie Návrh na odpis pohľadávok na nájomnom  a odporúča ho  predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č.4:

 

Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila elektronicky  aj osobne zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Anna Švábová, Lucia Horniaková, František Drinka, Robert Rehák.

 

Na 2-izbové byty : Zuzan Heráková, Gabriela Dudášová, Branislav Španka, Ján Mihálik, Martin Blanárik.

 

Žiadosť p. Jarmily Vaškovej o pridelenie obytnej miestnosti v ubytovni.

 

Žiadosť o pridelenie bytu s požiadavkou o prednostné pridelenie bytu – na 1-izbový byt : Stanislava Šimunová.

 

Uznesenie č. 18/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu a žiadosť o pridelenie obytnej miestnosti v ubytovni.

     Komisia   s ch v a ľ u j e   prednostné pridelenie bytu pre Stanislavu Šimunovú ( 1-izbový byt ).

 

K bodu č. 5:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu oboznámila elektronicky členov komisie o pridelených bytoch.

           Celkovo bolo pridelených od poslednej komisie : 8 jednoizbových bytov, 0 dvojizbových bytov, 1 pridelená izba v ubytovni. Voľné nie sú aktuálne žiadne byty.  Dve žiadosti o pridelenie bytu boli odložené, jedna bola zrušená.   

     

K bodu č. 6:

 

           Predložený Akčný plán mesta Senica 2021-2023.

           Predsedníčka komisie pripomína, aby bolo pre ubytovaných v útulku zabezpečené funkčné sociálne poradenstvo, sprievod odborného pracovníka a nácviky základných zručností s cieľom pomoci ubytovaným začleniť sa riadne do spoločnosti.

 

Uznesenie č. 19/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

        

          Komisia berie  na vedomie Akčný plán mesta Senica 2021-2023 a odporúča  predložiť ho na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.  

 

          

          Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 16/2020, č.17/2020, č.18/2020, č.19/2020 prítomných  8 členov ( 2 osobne, 6 elektronicky ) z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  8 ( pri bode č. 2,3,6 )  

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 08.12.2020

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!