Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.04.2022 - 14:55  //  aktualizácia: 07.04.2022 - 14:58  //  zobrazené: 103

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb konaného zo dňa 22. 03.2022

číslo:  |  dátum konania: 22.03.2022  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konaného dňa

22. marca 2022 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

Zasadnutie komisie otvoril podpredseda komisie Mgr. Peter Hutta. Privítal prítomných členov a primátora mesta Ing. Mgr. Martina Džačovského.

 

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 08/2022

Návrh na nájom pozemkov v kat. území Senica

  1. nájom  pozemku  CKN parc.č.14105/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 7533 m2

v kat. území Senica na účely vybudovania a užívania prístupovej infraštruktúry závodu na výrobu tepelných čerpadiel (ďalej len „závod“), na výstavbu dočasných stavieb  súvisiacich s výstavbou a prevádzkou závodu a na účely  využívania pre plnenie iných potrieb, súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti nájomcu v závode na dobu určitú  najviac 10 rokov za cenu 1 €/m2/ročne

        2) nájom:

           -  časti vo výmere 13,75 m2 pozemku CKN parc.č. 14105/9, druh pozemku orná pôda   

              vo  výmere 1928 m2,

  • časti vo výmere 146 m2 pozemku CKN parc.č. 14105/81, druh pozemku ostatná                                                                     

              plocha   vo výmere 3192 m2

  • časti vo výmere 14,10 m2 pozemku CKN parc.č. 14110/50, druh pozemku zastavaná
                  plocha  a  nádvorie vo výmere 12042 m2
  • časti vo výmere 349,20 m2 pozemku CKN parc.č. 14110/52, druh pozemku ostatná
                  plocha vo výmere 4288 m2

              v kat. území Senica  spolu vo výmere 523,05 m2 v zmysle projektovej dokumentácie

              na účely vybudovania a užívania prístupovej infraštruktúry  závodu  na dobu určitú

              najviac 5 rokov za cenu 1 €/m2/ročne

spoločnosti: VAILLANT GROUP  Heat Pump Production s.r.o., so sídlom Jurkovičova 45,

909 01 Skalica, IČO: 53 835 603 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Výstavba závodu bude významnou investíciou, ktorá prispeje k rozvoju mesta a k zvýšeniu zamestnanosti  v regióne. Na predmete nájmu nájomca vybuduje a bude užívať prístupovú infraštruktúru (najmä komunikácie, chodníky, spevnené plochy, osvetlenie komunikácií, kanalizačnú sieť-dažďovú a splaškovú) súvisiacu s realizáciou a prevádzkou závodu  na výrobu tepelných čerpadiel vrátane príslušných logistických stavieb. Nájomná zmluva bude aj podkladom pre preukázanie vzťahu  k pozemku zo strany nájomcu v príslušných povoľovacích konaniach.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemkov spoločnosti VAILLANT GROUP  Heat Pump Production s.r.o..

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 09/2022

Návrh na odkúpenie častí pozemku EKN parc. č. 49 v kat. území Senica

Odkúpenie častí pozemku EKN parc.č. 49, druh pozemku záhrada vo výmere 539 m2, evidovaného na LV č. 415 pre kat. územie Senica,  ktoré sú vyznačené v geometrickom pláne  č. 136/2020 na oddelenie pozemku p.č. 3565/577 a určenie vlastníckych práv p.č. 3565/309, 3565/562, 3565/577 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 3565/562, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 12 m2novozameraný pozemok CKN parc.č. 3565/577, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, spolu vo výmere 31 m2  od vlastníkov za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom vo výške  40,20 €/m2 .

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemkov od vlastníkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

 

 Mgr. Peter Hutta v.r.

 podpredseda komisie

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková, dňa 23.03.2022

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!