Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.10.2021 - 14:55  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 14:57  //  zobrazené: 229

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 08. 09. 2021

číslo:  |  dátum konania: 08.09.2021  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

08. septembra 2021 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Mgr. Peter Hutta. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 24/2021

Návrh na odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 1661/13 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku CKN parc.č. č. 1661/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7084 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 103/2020 na oddelenie pozemku p.č. 1661/320 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 1661/320, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 60 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Peter Rýzek, Športová 5284, 905 01 Senica za cenu 30  € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok CKN parc. č. 1661/320 je priľahlý pozemok k budove so súp. číslom 1506 vo vlastníctve žiadateľa  a jeho nadobudnutím mu vznikne možnosť využívať  vstup do budovy, slúžiaci na nakládku a vykládku z vozidiel, ktorý je v tejto časti budovy. Pre mesto je pozemok nevyužiteľný, vlastník susedného areálu s odpredajom pozemku žiadateľovi súhlasil. Pozemok je prebytočný majetok.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 25/2021

Návrh na zámenu nehnuteľností v kat. území Kunov

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu nehnuteľnosti v  kat. území Kunov:

pozemok EKN parc. č. 100/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 140 m2

vo vlastníctve mesta Senica za nehnuteľnosti v kat. území Kunov: pozemok EKN parc. č. 100/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 52 m2 a pozemok EKN parc.č. 100/3, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 66 m2, spolu vo výmere 118 m2 vo vlastníctve  Ing.  Jozefa Černeka, Kunov 52, 905 01 Senica. Vzhľadom na umiestnenie zamieňaných pozemkov v tej istej lokalite  a  rovnaký druh pozemkov, hodnota zamieňaných pozemkov  je ocenená rovnako na  jednotkovú cenu 20 €/m2 a rozdiel 22 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností Ing. Černek uhradí mestu Senica finančným doplatkom v sume 440 € v súlade s ustanoveniami dohodnutými v zámennej  zmluve.

Prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena nehnuteľností prispeje

k účelnému a efektívnemu využitiu dotknutých nehnuteľností. Zámenou mesto nadobudne pozemky, ktoré v súčasnosti využívajú miestni  obyvatelia na prístup do svojich dvorov a do budúcnosti  získa  rezervu  na   verejné komunikačné  trasy a prepojenia.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

Uznesenie č. 26/2021

Návrh na odkúpenie nehnuteľností v kat. území Kunov

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemku  EKN parc. č. 193/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 207 m2 a pozemku EKN   parc.č. 206/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  162 m2 v kat. území Kunov v podiele 1/1 od vlastníka: Slovenská republika, správca  Okresný úrad  Trnava, Kollárova 8,  917 02 Trnava, IČO 00 151 866  za cenu  podľa znaleckého posudku 5 100 €.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 27/2021

Návrh na nájom nebytových priestorov v budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej ulici v Senici

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej ulici v Senici v celkovej výmere 30,60 m2:

  1. kancelária č. 6 na 1. poschodí vo výmere 15,50 m2

  2. kancelária č. 7 na 1. poschodí vo výmere 15,10 m2

za cenu 40 €/ m2/ rok spoločnosti: Kalčík, spol.s r.o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, IČO: 36 247 987 na kancelárske účely v súlade s podnikateľskou činnosťou nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na zámer mesta prenajať kancelárske priestory  na úradnej tabuli mesta Senica nereagovali iní záujemcovia. Žiadateľ je nájomcom nebytových priestorov   na 1. poschodí domu so súp. číslom  1318 a rozšírenie  predmetu nájmu o kancelárie č. 6 a 7  nie je v rozpore so záujmami mesta, ktoré priestory  v súčasnosti  nepotrebuje na plnenie svojich úloh  a z nájmu má  finančný príjem.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 28/2021

Návrh na nájom časti pozemku EKN parc. č. 1612 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom časti vo výmere 34 m2 pozemku EKN parc. č. 1612, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1998 m2 v kat. území Senica spoločnosti: POLEX s.r.o., Hurbanova 522/18, 905 01 Senica, IČO: 34 110 691 za účelom vybudovania prepojenia komunikácií Morušová -Topoľová  ul. v Senici  na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 3 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľ je investorom stavebných objektov infraštruktúry „ IBV Topoľová-Senica–3.etapa“, súčasťou  ktorej sú aj stavebné objekty  komunikácia a chodník na ul. Morušová na pozemku CKN parc.č. 1407/171 vo vlastníctve žiadateľa s napojením na existujúcu  komunikáciu na ul. Topoľová. Nové napojenie na ulicu Topoľová bude zasahovať aj  na pozemok EKN parc.č. 1612 vo vlastníctve mesta Senica. V konaní o povolenie tejto komunikácie je potrebné zo strany žiadateľa preukázať vzťah k pozemkom, dotknutým stavbou  a týmto vzťahom je aj nájomný vzťah.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 29/2021

Návrh na nájom pozemkov v kat. území Senica a Kunov

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemkov v kat. území Senica a Kunov uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi:  Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčovská cesta 5234/198, 905 01 Senica, IČO: 00 203 670

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú 5 rokov

c) za nájomné minimálne 80€/ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je

obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 30/2021

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc. č. 3565/2 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom časti vo výmere 68 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 102864 m2 v kat. území Senica za účelom zriadenia a využívania prestrešenej  terasy s celoročným využitím k prevádzke cukrárne Paradise na ulici S. Jurkoviča 1398, 905 01 Senica prevádzkovateľovi: Abdulhalim Mustafi, Černyševského 1274/13, 851 01 Bratislava, IČO: 45970556 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou od 01.10.2021

za cenu  nájmu  za časť  roka 2021 v sume 156,40 € ,

za cenu nájmu počnúc rokom 2022 v sume  1329,40 €/ rok.

Špecifické podmienky dohodnuté v nájomnej zmluve:

1.Nájomná zmluva bude obsahovať povinnosť nájomcu vopred odsúhlasiť návrh úprav prestrešenia terasy prenajímateľom.

2.Nájomná zmluva bude obsahovať ustanovenie, že ak v období  po 01.01.2022 na základe  opatrení  príslušných orgánov štátnej správy bude nájomca povinný  prevádzku uzatvoriť, nájomné počas obdobia uzatvorenia prevádzky sa zníži na  polovicu z dohodnutej ročnej sumy nájomného, čo zmluvné strany upravia dodatkom k  nájomnej zmluve. 

Nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Cukráreň Paradise je obľúbenou a v danej lokalite jedinou prevádzkou tohto druhu a umožnenie  celoročného využívania jej terasy bude výhodou pre zákazníkov a skvalitnením služieb pre obyvateľov. Mesto pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 31/2021

Návrh na zverenie majetku do správy: Centrum voľného času, Sadová 646/8,  905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy subjektu Centrum voľného času, Sadová 646/8,  905 01 Senica: „ Rekonštrukcia kanalizácie Centra voľného času Senica“ v hodnote 7 194,29 €.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 32/2021

Návrh na vyradenie  majetku z evidencie

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť:

1)vyradenie poškodeného zariadenia z detského ihriska č. 24, ktoré sa nachádza

na ul. L. Novomeského 1212 v Senici z evidencie:

- oblúková preliezka

- zemeguľa

2)vyradenie poškodeného zariadenia z detského ihriska č. 25, ktoré sa nachádza

na ul. L. Novomeského 1214 v Senici z evidencie:

- oblúková preliezka

- zemeguľa

- vahadlová hojdačka

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Rôzne:

Uznesenie č. 33/2021

Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2020

Členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica spol. s r.o. za rok 2020

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 34/2021

Návrh na vstup mesta Senica do Smart Cities klubu

Členovia komisie berú na vedomie návrh na vstup mesta Senica do Smart Cities klubu

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

 

Podpredseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Peter Hutta

                                                                                   podpredseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 09.09.2021

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!