Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.07.2020 - 09:01  //  aktualizácia: 14.07.2020 - 09:05  //  zobrazené: 427

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 09. 06. 2020

číslo:  |  dátum konania: 09.06.2020  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

09. júna 2020 o 16,00 hod. v zasadačke na IV. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 20/2020

Návrh na odkúpenie:

1) pozemku EKN parc.č. 547/24 v kat. území Senica

2) spoluvlastníckych podielov na pozemku EKN parc.č. 547/17 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť: 1) odkúpenie pozemku EKN parc.č. č. 547/24, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 412 m2 v kat.území Senica od vlastníka: Vladimír Čmela, Muškátová 1116/5, 905 01 Senica za cenu 18 €/m2

2) odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku EKN parc. č. 547/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 138 m2  v kat. území Senica od vlastníkov za cenu 18 €/m2

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 21/2020

Návrh na  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 4/2019/131 

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 4/2019/131, prijatého dňa 27.06.2019, ktoré sa  mení nasledovne  :

MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie podielov na pozemku CKN parc.č. 1726/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2 v kat. území Senica :

  • od  známych vlastníkov evidovaných na LV č. 7602 pre kat. územie Senica za cenu 18 €/m2
     

  • od neznámeho vlastníka: Holický Ján (manž. Zuzana r. Kadlečíková, SPF), zastúpený správcom Slovenským pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková 36 817 15 Bratislava, vlastník v podiele 2/16 za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 22/2020

Návrh na odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 223/13 v kat. území Kunov

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku CKN parc.č. č. 223/13, druh pozemku orná pôda vo výmere 7397 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 21/2020 na oddelenie pozemkov p.č. 223/34, 299/25, 26 a odňatie z poľnohosp. pôdy ako novozameraný pozemok parc.č. 223/34, druh pozemku orná pôda vo výmere 165 m2 v kat. území Kunov žiadateľke: Mgr. Štefková Tatiana, Kunov 125, 905 01 Senica za cenu 20 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľky a vzhľadom na jeho umiestnenie  mesto nemá zámer využiť ho pre svoje potreby.

Prítomní: 7  Za: 0  Proti: 1  Zdržali sa: 6  Počet členov: 9

Členovia komisie navrhujú predmetnú časť pozemku prenajať a osloviť majiteľov susedných pozemkov, či majú tiež záujem o odkúpenie a riešiť prípadný odpredaj komplexne.

 

Uznesenie č. 23/2020

Návrh na odpredaj pozemkov CKN parc.č. 3574/10, 3574/11 a 3574/12 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj pozemkov CKN parc.č. č. 3574/10, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 52 m2, parc.č. 3574/11, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 m2 a parc.č.3574/12, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, spolu vo výmere 59 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Mgr. Wallner Radoslav, Družstevná 1273, 908 77 Borský Mikuláš za cenu 40 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou. Pre mesto sú pozemky prebytočné.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 24/2020

Návrh na zámenu nehnuteľností  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti  DDK SLOVAKIA, spol. s r.o., Železničná 363, 905 01 Senica, IČO 31 417 221:

pozemok CKN parc.č. 1726/8, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 193 m2,

pozemok CKN parc.č. 1726/22, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 322 m2

pozemok CKN parc.č. 1726/23, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 97 m2,

spolu vo výmere 612 m2 v kat. území Senica za nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Senica:

pozemok CKN parc. č. 2601/20, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 740 m2 v kat. území  Senica. Vzhľadom na umiestnenie zamieňaných pozemkov v tej istej lokalite a rovnaký charakter ich využitia, hodnota zamieňaných pozemkov je ocenená rovnako na jednotkovú

cenu 18 €/m2 a rozdiel 128 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností spoločnosť DDK SLOVAKIA, spol. s r.o. uhradí mestu Senica s finančným doplatkom v celkovej sume 2 304 € v súlade s ustanoveniami dohodnutými v zámennej  zmluve.

Zámena nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde  k usporiadaniu pozemkov na verejnom priestranstve - pod chodníkom ako súčasti miestnej komunikácie  vo vlastníctve mesta.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 25/2020

Návrh na zámenu nehnuteľností  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Pavla Ďurinu, bytom  969 65 Petrov 448, Česká republika:

 - novozameraný pozemok CKN parc.č. 588/308, druh pozemku orná pôda vo výmere 7461 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-061/2019 na oddelenie pozemku p.č. 588/308 odčlenením časti z pozemku CKN parc. č. 588/95, druh pozemku orná pôda vo výmere 39 051 m2v kat. území  Senica,

za nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Senica :

- novozameraný pozemok CKN parc.č. 3472/107, druh pozemku orná pôda vo výmere 840 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-060/2019 na oddelenie pozemku p.č. 3472/107 odčlenením časti z pozemku EKN parc. č. 392, druh pozemku orná pôda vo výmere 1870 m2 v kat. území  Senica,

- novozameraný pozemok CKN parc.č. 3472/104, druh pozemku orná pôda vo výmere 1268 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 44/2019 na oddelenie pozemku p.č. 3472/104 odčlenením časti z pozemku EKN parc. č. 399, druh pozemku orná pôda vo výmere 3129 m2 v kat. území  Senica,

-pozemok CKN parc.č. 3472/71, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5889 m2

v kat. území Senica.

Pre účely stanovenia hodnoty zamieňaných pozemkov sa  účastníci zámennej zmluvy dohodli  na ocenení pozemkov jednotkovými cenami, vyplývajúcimi zo znaleckých posudkov, zabezpečených účastníkmi zámennej zmluvy. Hodnota novozameraného  pozemku CKN parc. č. 588/308 je 31,93 €/m2, hodnota novozameraných pozemkov CKN parc. č. 3472/107 a parc.č. 3472/104 je 35,73 €/m2, hodnota  pozemku CKN parc. č. 3472/71  je 35,73 €/m2.

Finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností  v sume 47 503 € uhradí Pavel Ďurina mestu Senica  v súlade s podmienkami dohodnutými v zámennej zmluve. 

Zámena nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemku, tvoriaceho územným plánom mesta Senica  časť rezervy cintorína  na Brezovej ulici v prospech mesta.

Prítomní: 7  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 1  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 26/2020

Návrh na nájom častí pozemku EKN parc.č. 543 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom častí spolu vo výmere 239 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 3625 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 26/2017 ako novovytvorený pozemok EKN parc.č. 594/9, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 201 m2 a novovytvorený pozemok EKN parc.č. 594/11, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Pavel Ďurina, bytom 969 65 Petrov 448, Česká republika na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou  na účely vybudovania odbočovacieho  pruhu z cesty I/51  za cenu

1,50 €/ m2/ rok. Podmienkou realizácie tejto stavby je zachovanie podmienok na výstavbu plánovanej  cyklotrasy zo strany mesta.

Nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemkoch žiadateľ vybuduje stavebný objekt odbočovací pruh z cesty I/51, ktorý bude slúžiť na napojenie novej lokality určenej na bývanie a v budúcnosti by mal byť súčasťou plánovaného prepojenia cesty I/51 z Vajanského ulice s ulicou SNP. Predmetný objekt bude slúžiť potrebám verejnosti. V konaní o povolenie tejto komunikácie je potrebné zo strany žiadateľa preukázať vzťah k dotknutému pozemku a týmto vzťahom je aj nájomný vzťah.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 27/2020

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc.č. 1463/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom časti vo výmere 15 m2 pozemku CKN parc.č. 1463/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1047 m2 v kat. území Senica za účelom užívania garáže žiadateľke: Ľubomíra Kováčová, Hviezdoslavova 322/49, 905 01 Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50€/ m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľka nadobudla kúpnou zmluvou do vlastníctva plechovú garáž, ktorú doterajší vlastník a nájomca pozemku umiestnil so súhlasom mesta na predmetnom pozemku. Pozemok v súčasnosti mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh a kontinuita nájomného vzťahu nie je v rozpore s oprávnenými záujmami mesta.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 28/2020

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc.č. 970 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

1)nájom časti vo výmere 180 m2 pozemku CKN parc.č. 970, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5228 m2 v kat. území Senica za účelom vybudovania parkovacích miest pre bytový dom „Fontána“ spoločnosti: T.N.INVESTMENTS s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 222 529 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50€/ m2/ rok.

Podmienky zmluvného  vzťahu:

V  nájomnej zmluve bude obsiahnutá  zmluva o budúcej zmluve, na základe ktorej bude nájomca povinný skolaudované parkovacie plochy bezodplatne previesť do vlastníctva  mesta a ktoré  budú  následne zaradené do systému  dočasného  parkovania vozidiel.

Nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Spoločnosť realizuje dostavbu bytového domu „Fontána“ na pozemku reg. CKN parc.č. 669/100 na Robotníckej ulici v Senici. Vzhľadom na stupeň rozostavanosti bytového domu mesto podporuje zámer jeho dostavby. V rámci dostavby je nevyhnutné vybudovať príslušný počet parkovacích miest prislúchajúcich k bytovému domu. Predmetná časť pozemku nie je využívaná pre potreby elokovaného pracoviska Materskej školy ul. L. Novomeského 1209/2, Senica, ktoré využíva zadný dvor. Nové parkovacie miesta naviažu na existujúce parkovisko a súčasťou stavby parkoviska bude aj nový chodník.

2) odňatie  časti vo výmere 180 m2 pozemku CKN parc. č.  970, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5228 m2, ktorá bude predmetom nájmu zo správy subjektu Materská  škola ul. L. Novomeského 1209/2, Senica.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 29/2020

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc. č. 3261 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom časti vo výmere 20 m2 pozemku CKN parc.č. 3261, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1817 m2 v kat. území Senica za účelom vybudovania prístupovej komunikácie do prevádzkového areálu žiadateľke Viera Križanová – COLOREX, Sládkovičova 187, 905 01 Senica, IČO: 30 740 771 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50€/ m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľka chce vybudovať z ulice Kolónia prístupovú komunikáciu do svojho prevádzkového areálu s budovou so súp. číslom 1485, na ktorú bude potrebné stavebné povolenie. Plánovaná komunikácia zasahuje i do pozemku vo vlastníctve mesta. V konaní o povolenie stavby musí žiadateľka preukázať vzťah k pozemku, ktorým bude v tomto prípade nájomná zmluva.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 30/2020

Návrh na  uzatvorenie  Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch CKN  p.č.14105/76, 14105/91, 14105/187-193  v kat. území  Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecných bremien na pozemkoch  CKN:

p.č.14105/187, druh pozemku ostatná  plocha  vo výmere 275 m2,

p.č.14105/188  druh pozemku orná pôda vo výmere 41 m2

p.č.14105/190, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 32 m2,

p.č.14105/191, druh pozemku orná pôda vo výmere 2 m2,

p.č.14105/189, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 582 m2

p.č.14105/91, druh pozemku orná pôda  vo výmere 223 m2,

p.č.14105/192, druh pozemku orná pôda  vo výmere 1 m2,

p.č.14105/193, druh pozemku ostatná  plocha  vo výmere 1857 m2,

p.č.14105/76, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 141 m2 v kat. území Senica nasledovne :

A) Zriaďuje sa vecné bremeno  „in rem“ na pozemkoch CKN p.č.14105/187 ostatná  plocha  vo výmere 275 m2,  p.č.14105/188 orná pôda vo výmere 41 m2, p.č.14105/190 ostatná  plocha vo výmere 32 m2 v prospech spoločnosti  HÍLEK a spol., a.s. so sídlom Vajanského 24, Senica, IČO 36239542 a každého ďalšieho vlastníka pozemkov CKN p.č. 14105/79 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3094 m2, p.č. 14105/67 ostatná  plocha vo výmere 2803 m2 a p.č. 14105/66 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 223 m2  v kat. území Senica,  ktoré spočíva v povinnosti vlastníka  zaťažených  pozemkov strpieť :

   A1) právo  prechodu  peši a   prejazdu    motorovými a nemotorovými dopravnými 

   prostriedkami cez pozemky parc.č.14105/187 a 14105/188, trvalé zriadenie prístupovej

   a výjazdovej komunikácie na nich a právo  jej údržby, opravy, úpravy a rekonštrukcie,

   A2) právo  prechodu  peši  cez pozemky parc. č.14105/190 a 14105/191, trvalé zriadenie

   chodníka pre peších a právo  jeho údržby, opravy, úpravy a rekonštrukcie.

Z vecného bremena  sú v rovnakom rozsahu oprávnení obchodní partneri, zákazníci a návštevníci  oprávneného.

B) Zriaďuje sa vecné bremeno  „in personam“ na pozemkoch p.č.14105/189  ostatná  plocha vo výmere 582 m2,  p.č.14105/91 orná pôda  vo výmere 223 m2, p.č.14105/192  orná pôda  vo výmere 1 m2,  p.č.14105/193 ostatná plocha vo výmere 1857 m2,  p.č.14105/76 ostatná  plocha vo výmere 141 m2 v prospech správcov inžinierskych sietí, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených  pozemkov strpieť:

B1) zriadenie a trvalé uloženie prípojky STL plynovodu v rozsahu vyznačenom  ako diel 1   

     vo výmere 3 m2 a diel 2 vo výmere 1m2  v GP č.7/2020 a vstup na pozemky parc. č.

     14105/189 a 14105/91  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy,   

     rekonštrukcie  a odstránenia prípojky STL plynovodu,

    B2) zriadenie a trvalé uloženie  prípojky vodovodu v rozsahu vyznačenom  ako diel 3 vo

    výmere 4 m2 a diel 4 vo výmere 1m2 v  GP č.7/2020 a vstup na pozemky parc.č.       

    14105/192 a 14105/193  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy,

    rekonštrukcie a odstránenia prípojky vodovodu,

    B3) zriadenie a trvalé uloženie  prípojky dažďovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom 

    ako diel 5 vo výmere 7 m2 a diel 6 vo výmere 1m2 v GP č.7/2020 a vstup na pozemky

    parc.č. 14105/193 a 14105/76  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby,

    opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky dažďovej kanalizácie,

     B4) zriadenie a trvalé uloženie  prípojky splaškovej  kanalizácie  v rozsahu vyznačenom 

     ako diel 7 vo výmere 21 m2 a diel 8  vo výmere 1m2 v  GP č.7/2020 a vstup na pozemky

      parc.č. 14105/193 a 14105/76  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby,

     opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky splaškovej  kanalizácie.

C) Geometrický plán č.7/2020 na oddelenie pozemku p.č.14105/187-193, priznanie práva uloženia inž. sietí p.č.14105/76,14105/91,14105/189,14105/192-193, priznanie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č.14105/187-188,14105/190-191 bol vyhotovený žiadateľom dňa 27.05.2020.

Pozemky parc. č.14105/189, 14105/190, 14105/193 sú novozamerané pozemky, ktoré vznikli na základe GP č. 7/2020 odčlenením z pozemku CKN parc.č. 14105/68, ostatná plocha vo výmere 6406 m2.

Pozemok parc.č. 14105/187 je novozameraný pozemok, ktorý vnikol na základe GP č. 7/2020 spojením častí, odčlenených z pozemku CKN parc.č.14105/68  a parc. č. 14105/69, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10033 m2.

Pozemky parc. č. 14105/191 a 14105/192 sú novozamerané pozemky, ktoré vznikli na základe GP č. 7/2020 odčlenením z pozemku CKN parc.č. 14105/91, orná  pôda vo výmere 267 m2.

D) Vecné bremená sa  zriaďujú  na dobu neurčitú za  jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1minžinierskych  sietí  t.j.  za rozsah  389 m2 vecných bremien je jednorazová odplata 5835  €.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 31/2020

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku CKN  p.č.1665/74 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech: REHUŠ s.r.o., Železničná 1524, 905 01 Senica, IČO: 45 249 113 a každého ďalšieho vlastníka pozemku CKN parc.č. 1665/5 vo výmere 24 974 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Senica, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka novozameraného pozemku CKN p.č.1665/74, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 26/2020 na zameranie prístupovej komunikácie p.č.1665/74 pre zriadenie vecného bremena a oddelenie pozemku p.č. 1665/7 odčlenením častí z pozemkov CKN parc.č. 1665/40 a parc. č. 1665/54 v kat. území Senica  strpieť:

- právo prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami  cez pozemok CKN  parc.č.1665/74, druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie vo výmere

226 m2. Z vecného bremena sú v rovnakom rozsahu oprávnení obchodní partneri a  návštevníci oprávneného.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 32/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola s materskou školou J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku „Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica“ v celkovej hodnote 41.439,82 € do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 33/2020

Výročné správy spoločností

členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu Stoma Senica a.s. za rok 2019, Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r.o. v roku 2019 a zámery spoločnosti na rok 2020, Výročnú správu Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2019, Správu o výsledkoch hospodárenia Rekreačných služieb mesta Senica spol. s r.o. v roku 2019 a zámery spoločnosti na rok 2020, Správu o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti Technické služby a.s. na rok 2020.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 34/2020

Akčný plán mesta Senica na roky 2020-2022

členovia komisie berú na vedomie Akčný plán mesta Senica na roky 2020-2022.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Rôzne:

Uznesenie č. 35/2020

Členom komisie bol predložený materiál o spore medzi vlastníkmi bytového domu so súp.č. 1172 na Agátovej ulici v Senici a manželmi Králičkovými, ktorí sú vlastníkmi susedného rodinného domu. Obe strany žiadali mesto Senica o prenájom resp. odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 1221/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m2 v kat. území Senica. Členovia navrhujú Mestskému úradu v Senici ponechať predmetnú časť pozemku ako verejné priestranstvo.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

Ing. Roman Sova

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 10. júna 2020

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!