Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.05.2021 - 16:48  //  aktualizácia: 19.05.2021 - 16:51  //  zobrazené: 563

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 21. apríla 2021

číslo:  |  dátum konania: 19.05.2021  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

21. apríla 2021 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 5/2021

Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku za rok 2020

členovia komisie berú na vedomie Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2020.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 6/2021

Návrh na nájom častí pozemkov CKN parc. č. 3146/1 a 3153/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť :

1) nájom časti vo výmere 170 m2 pozemku CKN parc.č. 3146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 462 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Oto Vašek, Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok

2) nájom časti vo výmere 80 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Júlia Čermáková, Palárikova 290/13, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok

3) nájom časti vo výmere 186 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Rastislav Návrata, Sládkovičova 191/18,

905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi  na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 7/2021

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc. č. 1455/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom časti vo výmere 21 m2 pozemku CKN parc.č. 1455/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 63481 m2 v kat. území Senica spoločnosti: FEZOP spol. s r.o., Palárikova 308, 905 01 Senica, IČO: 31 438 296 za účelom umiestnenia nádob na komunálny odpad pre potreby prevádzok v dome služieb a vytvorenie nevyhnutného priestoru pre manipuláciu s nimi  s účinnosťou od 01.08.2021 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50  € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Vlastník budovy  so súpisným číslom 308 - dom služieb nemá možnosť zabezpečiť uloženie odpadových nádob pre užívateľov  prevádzok  na svojom pozemku, pretože vlastní len pozemok pod budovou.   Prenajatá časť pozemku je priľahlá k zadnej časti budovy, ktorú verejnosť nevyužíva  a mesto  ju v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 8/2021

Návrh na nájom časti pozemku EKN parc. č. 204/2 v kat. území Kunov

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemku EKN parc.č. 204/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 3636 m2 v kat. území Kunov žiadateľke: Zuzana Pajpachová, Štefánikova 707/45, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín, chovu drobných zvierat  pre vlastnú potrebu a ustajnenie koňa na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok.

Špecifické podmienky nájmu:

Chov drobných zvierat  pre vlastnú potrebu a ustajnenie koňa je možné za predpokladu splnenia všetkých podmienok, ktoré pre túto oblasť vyplývajú  z príslušných právnych predpisov. Vlastník pozemku udeľuje súhlas s dočasným umiestnením drobných stavieb na pozemku - dva prístrešky a oplotenie, ktorý je udelený po dobu trvania nájomnej zmluvy.

Po ukončení nájmu je nájomca povinný odstrániť dočasne povolené drobné stavby a oplotenie  a odovzdať pozemok vyčistený a zatrávnený  zapojenou lúčnou  zmesou.

Nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok má charakter lúky a netvorí súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu žiadneho poľnohospodárskeho podniku. Lokalita je obľúbeným miestom obyvateľov mestskej časti Kunov a mesto má príjem z nájmu za pozemok, ktorý momentálne nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 9/2021

Návrh na nájom častí pozemkov za účelom užívania terás pri prevádzkach občerstvenia  v kat. území  Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť:

1.Nájom:

aa) časti vo výmere 40 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/405, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere  881  m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke Pizzeria Morgen na ul. Sotinská č. 1592/27A, Senica   prevádzkovateľovi: Eva Konečná, Sotinská 1345/23, 905 01 Senica, IČO: 44 234 422

ab) častí  spolu vo výmere  35 m2  pozemku CKN parc.č. 3365/30, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 7908  m2 a pozemku EKN parc.č. 113, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie vo výmere 190  m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke HC Bistro prevádzkovateľovi:  Záhorácke reality, s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 44207131

ac) časti vo výmere 11 m2 pozemku CKN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 27 336 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke  Raja Club na ul. Štefánikova 706/39, Senica prevádzkovateľovi: Jana Malíková, Gen. L. Svobodu 1359/12,  905 01 Senica, IČO: 46215727 

ad) časti vo výmere 24 m2 pozemku CKN parc.č.  3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke Positivo na ul. Hviezdoslavova  484/6, Senica  prevádzkovateľovi: KO-MA  s.r.o., Komenského 361,  908 77 Borský Mikuláš, IČO:  50083121

ae) časti vo výmere  12 m2  pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere  6239  m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke  Vinotéka u Tinky  na ul. Nám. oslobodenia 16/1, Senica prevádzkovateľovi: Kristína Šalíková, 905 01 Senica, IČO: 52817636 

af)  časti vo výmere  60 m2  pozemku CKN parc.č. 3574/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 137 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke  VIP  na ul. Sadová 1366/45, Senica prevádzkovateľovi: KLEKY, s.r.o.,  L. Novomeského 1217/86, 905 01 Senica, IČO: 44428740

ag) časti vo výmere 29 m2 pozemku CKN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere  27336 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke  Pub pod vŕškom na ul. Štefánikova 706/39, Senica prevádzkovateľovi: Radoslava Bezoušková - VILAGE BAR, Hviezdoslavova 471/40,  905 01 Senica, IČO: 50448285 

ah) časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  6239 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke  reštaurácie Babičkina kuchyňa na ul. Námestie oslobodenia 16/1, Senica prevádzkovateľovi: Marek Huk, Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica, IČO: 46413553

ach) časti vo výmere  36 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere  102864 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke cukrárne na ul. S. Jurkoviča 1398, Senica prevádzkovateľovi: Abdulhalim Mustafi, Černyševského 1274/13, 851 01 Bratislava, IČO: 45970556

2. Podmienky nájmu:

 1. zmluvy o nájme budúuzatvorené na dobu určitú maximálne do 31.12.2021,

 2. < >

  zmluvy o nájme budú so žiadateľmi uzatvorené po zrušení opatrenípríslušných orgánov

            štátnej správy, ktorými boli uzatvorené  maloobchodné prevádzky a prevádzky

            poskytujúce

            služby z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

3. Primátor mesta je oprávnený  uzatvoriť  nájomnú zmluvu  na nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Senica za účelom zriadenia terasy pri prevádzke občerstvenia v súlade s podmienkami schválenými v tomto uznesení aj s ďalšími  žiadateľmi, ktorí  o to požiadajú po schválení tohto uznesenia.

Nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Letné terasy pri  prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb,  sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 10/2021

Návrh na nájom nehnuteľností v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom nehnuteľností v kat. území Senica:

 • administratívna budova so súp. číslom 17, postavená na parcelách č. 698/2 a 698/4

 • budova civilnej ochrany so súp. číslom 3124, postavená na parceleč. 697,

 • garáže so súp. číslami 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, postavené naparcelách č. 698/10, 698/9, 698/8, 698/11, 698/12, 698/13, 698/14, 698/15, 698/19, 698/18, 698/17, 698/16, 698/7, 698/6, 698/5,

       -    pozemky CKN:

 • parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2,

 • parc.č. 698/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2409 m2

  vrátane spevnených  plôch na pozemku,

 • parc.č. 698/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 348 m2,

 • parc.č. 698/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 964 m2

 • parc.č. 698/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2

 • parc.č. 698/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2

 • parc.č. 698/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2

 • parc.č. 698/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2

 • parc.č. 698/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2

 • parc.č. 698/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2

 • parc.č. 698/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2

 • parc.č. 698/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2

 • parc.č. 698/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2

 • parc.č. 698/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2

 • parc.č. 698/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2

 • parc.č. 698/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 45 m2

 • parc.č. 698/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2

 • parc.č. 698/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2

 • parc.č. 698/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2

spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova  477, Senica, IČO: 31 424 287 na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou od 01.01.2022 za účelom ich  spravovania  a poskytnutia pre výkon činnosti  orgánov štátnej správy  za cenu 12 500 €/ ročne v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mestský podnik služieb spol. s r.o. je spoločnosť ktorej jediným  spoločníkom je mesto Senica. Predmetom podnikania spoločnosti sú okrem iného aj činnosti, týkajúce sa správy nebytového fondu, prenájmu nehnuteľností a obstarávania služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností, čím dokáže efektívne zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti pre činnosť orgánov štátnej správy  a s tým súvisiace služby.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 11/2021

Návrh na nájom nebytových priestorov v budove so súp. číslom 1318

na Štefánikovej ulici v Senici

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej ulici v Senici  v celkovej výmere 118,10 m2:

 

 1. miestnosť č. 1 na prízemí vo výmere 27,30 m2

 2. miestnosť č. 2 na prízemí vo výmere 23,30 m2

 3. miestnosť č. 3 na prízemí vo výmere 15,10 m2

 4. miestnosť č. 4 na prízemí vo výmere 12,60 m2

 5. miestnosť č. 5 na prízemí vo výmere 14,10 m2

 6. miestnosť č. 6 na prízemí vo výmere 15,00 m2

 7. WC dámske na prízemí vo výmere 3,70 m2

 8. WC pánske na prízemí vo výmere 4,40 m2

 9. miestnosť pre upratovačku na prízemí vo výmere 2,60 m2

 10. dve garáže vbudove so súp. číslom 1318, ktorých súčasťou je dielňa

 11. samostatne stojaca garáž so súp. číslom 3354 a pozemok C KN parc. č. 3370/25 vovýmere 20 m2, druh pozemku zast. plocha a nádvorie, na ktorom je garážpostavená

subjektu: Sociálny podnik mesta Senica s.r.o.,  Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, IČO: 53 478 495 na administratívne účely  a činnosť v súlade s predmetom podnikania, ktorý má nájomca zapísaný v obchodnom registri na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

1€  ročne v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Uzatvorenie nájomnej zmluvy za zvýhodnených podmienok bez finančných nárokov zo strany prenajímateľa je potrebné pre zahájenie činnosti nového subjektu, ktorého jediným zakladateľom je mesto Senica a ktorého hlavným cieľom je poskytovanie spoločensky prospešných  služieb v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti ako aj  zabezpečovanie verejnoprospešných služieb a podieľanie sa na plnení úloh mesta.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 12/2021

Návrh na zámenu nehnuteľností v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu nehnuteľnosti v kat. území Senica:

pozemok C KN parc. č. 14105/113, druh pozemku orná pôda vo výmere 105 mv  kat. území  Senica vo vlastníctve mesta Senica

za nehnuteľnosti v kat. území Senica:

pozemok E KN parc. č. 1592/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 32 m2 a

časť pozemku E KN parc.č. 1592/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5226 m2, ktorá je vyznačená v geometrickom pláne č. 32/2021 na zlúčenie parciel 14105/73, 14105/75, 14105/171 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  ako diel 1 vo výmere 73 m2 ,

spolu vo výmere 105 m2  vo vlastníctve osôb, zapísaných  na liste vlastníctva  č. 7745 pre kat. územie Senica. Vzhľadom na rovnakú výmeru zamieňaných pozemkov, umiestnenie v tej istej lokalite a podobný charakter využitia,  zmluvné strany  pokladajú hodnotu zamieňaných pozemkov za rovnakú a v zmysle znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej ceny pozemkov pod miestnymi  komunikáciami, ktorými mesto disponuje, oceňujú zamieňané pozemky  na jednotkovú cenu  18 €/m2.

Prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov si mesto usporiada vlastníctvo k pozemkom na verejnom priestranstve - pod miestnou komunikáciou na ul. Kaplinské pole a pod miestnou komunikáciou na ul. Topoľová v Senici.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

 

 

 

 

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

Ing. Roman Sova

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 22. apríla 2021

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!