Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 21.03.2019 - 13:54  //  aktualizácia: 25.03.2019 - 08:55  //  zobrazené: 730

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.1 zo dňa 20.02.2019

číslo:  |  dátum konania: 20.02.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  20.02.2019

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová,  Jozef Barkóci, Jaroslav Hyža, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Jaroslav Vašek, Ľubica Záhumenská, Mgr. Stanislav Macák

 

PROGRAM :    

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu mestského výboru
  3. Informácia o aktuálnej realizácii opráv chodníkov
  4. Akcia Stavanie mája 2019
  5. Požiadavky výboru
  6. Záver

 

   

 

DISKUSIA:

 

1. Poslankyňa Mgr. Ivana Mičová privítala členov výboru a otvorila zasadnutie.

 

2. Prebehla verejná voľba predsedu mestského výboru, kde za predsedu výboru bola navrhnutá poslankyňa Mgr. Ivana Mičová.

 

Hlasovanie:

za:                   8

proti:               0

zdržalo sa:      1

 

Za predsedu mestského výboru č. 1 bola zvolená poslankyňa Mgr. Ivana Mičová

 

 

3. Predsedníčka informovala členov o aktuálnom stave realizácie opráv chodníkov a o požiadavke adresovanej primátorovi mesta a vedúcemu oddelenia výstavby na prizvanie poslankýň MV č. 1 ku kontrolnému dňu realizácie uvedených opráv ako aj k odovzdaniu diela,  nakoľko občania poukazujú na nekvalitne vykonané práce.

 

4. Členovia výboru sa dohodli na pokračovaní v dlhoročnej tradícii stavania mája. Akcia stavanie mája 2019 sa uskutoční dňa 27.04.2019. Program a rozdelenie úloh na zabezpečenie akcie bude predmetom ďalšieho zasadnutia výboru.

 

5. Požiadavky výboru:

a)  pokračovať v opravách chodníkov

b) vybudovať priechod pre chodcov pri bare Krokodíl (viackrát požadované naposledy v zápisnici zo dňa 03.10.2018)

c) vybudovať osvetlenie cintorína ako aj chodníka k cintorínu (pred cintorínom sa objavujú časté čierne skládky)

d) umiestniť značky zákaz odbočenia a zákaz vjazdu kamiónov mimo dopravnú    obsluhu na ulicu Bahenská z Čáčovskej cesty

     e) opätovne umiestniť značky označujúce začiatok a koniec mestskej časti Čáčov

f) zabezpečiť výmenu poškodeného kontajnera pri cintoríne v Čáčove, na ktorom je   diera a obsah vypadáva na zem

g) umiestniť spomaľovací semafor pri vjazde do Čáčova v smere do Senice aj zo Senice

 

 

6. Na záver predsedníčka poďakovala všetkým za účasť na prvom zasadnutí mestského výboru.

 

 

Prílohy:  Prezenčná listina

 

V Senici dňa:  20.02. 2019                                       

 

 

 

 

 zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!