Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 25.08.2023 - 07:31  //  aktualizácia: 30.11.2023 - 13:09  //  zobrazené: 676

5. zasadnutie MsZ

číslo: 5/2023  |  dátum konania: 24.08.2023  |   zápisnica (pdf)

 

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 24.08.2023

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

24. augusta 2023

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 5/2023/174 - 182

 

Uznesenie č. 174:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program 5. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 24. augusta 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:15         za:15              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:19  

Uznesenie č. 175:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu programu 5. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 24. augusta 2023 rozdelením bodu 5 na bod 5.1 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici  č. 3/2023/125/ odkúpenie nehnuteľností a bod 5.2 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici č. 3/2023/125/ predaj akcií.

H l a s o v a n i e : prítomných:14         za:14              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:19

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 176:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Branislav Grimm, Mgr. Vladimír Včelka, RNDr. Ľubica Krištofová.

H l a s o v a n i e : prítomných:16         za:15        proti:0      zdržal sa:0;1 nehlasoval         počet poslancov:19   

Uznesenie č. 177:

MsZ v Senici

a/ z r u š u j e

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senici č. 4/2023/147, ktoré bolo prijaté na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 22. júna 2023.

 

b/ s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie podpory na účel Obnova zariadenia sociálnych služieb č. 1598, miesto stavby: Štefánikova 1598/11, B kat. územie Senica, parc. č.: C-KN 142/2, 142/4, 142/5, 143/1, 143/2.

- predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v celkovej výške 510 430 € (s DPH po zaokrúhlení), z toho 209 400 € (s DPH)  na kód a účel podpory U803 Zateplenie ZSS a 301 030 € (s DPH) na kód a účel podpory U893 Modernizácia ZSS v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov s úrokovou sadzbou 0,5% p.a. s lehotou splatnosti 25 rokov.

- spôsob financovania použitím prostriedkov z úveru zo ŠFRB - 100% nákladov stavby.

- spôsob ručenia za úver nehnuteľnosťou /budova ZSS č. 1598 a pozemok parc.č. 143/2 ktorej vlastníkom je Mesto Senica podľa LV č.3353, na ktorú bol vypracovaný znalecký posudok znalcom Ing. Róbertom Kudláčom/ a priľahlé pozemky zabezpečujúce prístup k verejnej komunikácii.

- dohodnuté zmluvné podmienky, že v prípade poskytnutia úveru bude mesto vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania úveru počas celej doby splatnosti úveru.

- dohodnuté zmluvné podmienky, že v prípade poskytnutia úveru bude mesto poskytovať alebo umožní poskytovať v zariadení sociálnych služieb sociálne služby počas doby splatnosti úveru,

najmenej však po dobu 30 rokov.

H l a s o v a n i e : prítomných:16         za:16              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 178:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania úveru  poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na  obnovu Domova sociálnych služieb a zariadenia  pre seniorov Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:16         za:16              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 179:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie podpory na účel Obnova zariadenia sociálnych služieb, miesto stavby: Štefánikova 1377/77, kat. územie Senica, parc. č.: 152/21.

- predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v celkovej výške 1 279 600 € (s DPH po zaokrúhlení), z toho 1 216 900 € (s DPH) na kód a účel podpory U803 Zateplenie ZSS a 62 700 € (s DPH) na kód a účel podpory U893 Modernizácia ZSS v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov s úrokovou sadzbou 0,5% p.a. s lehotou splatnosti 25 rokov.

- spôsob financovania použitím prostriedkov z úveru zo ŠFRB - 100% nákladov stavby.

- spôsob ručenia za úver nehnuteľnosťou /budova DSS a pozemok, parc.č. 152/21 ktorej vlastníkom je Mesto Senica podľa LV č.3353, na ktorú bol vypracovaný znalecký posudok č. 39/2023 znalcom Ing. René Orgoňom/ a priľahlé pozemky zabezpečujúce prístup k verejnej komunikácii.

- dohodnuté zmluvné podmienky, že v prípade poskytnutia úveru bude mesto vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania úveru počas celej doby splatnosti úveru.

- dohodnuté zmluvné podmienky, že v prípade poskytnutia úveru bude mesto poskytovať alebo umožní poskytovať v zariadení sociálnych služieb sociálne služby počas doby splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov.

H l a s o v a n i e : prítomných:16         za:16              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 180:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 3/2023/125 zo dňa 4.4.2023 nasledovne:

 

1.) odkúpenie nehnuteľností, tvoriacich areál futbalového štadióna na Sadovej ulici č. 639           

     v Senici od vlastníkov:

 

 1. od OMS ARENA Senica, a.s., IČO 36 752 673 so sídlom Sadová 639/22,

905 01 Senica  stavby  a pozemky, zapísané na LV č. 8444 pre kat územie Senica ako

           pozemky:

 

Parcelné číslo:

Register:

Výmera (m2):

Druh pozemku:

3570/1

„C“

16514

Ostatná plocha

3570/5

„C“

396

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/7

„C“

11383

Ostatná plocha

3570/8

„C“

212

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/9

„C“

149

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/10

„C“

304

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/11

„C“

14

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/12

„C“

15

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/13

„C“

208

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/14

„C“

90

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/15

„C“

19

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/16

„C“

73

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/17

„C“

1322

Ostatná plocha

3570/18

„C“

6

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/19

„C“

7720

Ostatná plocha

3570/21

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/22

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/23

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/24

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/25

„C“

17

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/26

„C“

625

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/27

„C“

623

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/28

„C“

1004

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/29

„C“

265

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/24

„C“

14749

Ostatná plocha

3787/272

„C“

3442

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/273

„C“

200

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/274

„C“

19

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/275

„C“

717

Zastavaná plocha a nádvorie

 

stavby:

 

Súpisné číslo:

Na pozemku parcelné číslo:

Popis stavby:

639

3570/8

3570/9

Stupňovité hľadisko

639

3570/5

tribúna

639

3570/7

ihrisko

639

3570/26

Tribúna B

639

3570/27

Tribúna D

639

3570/28

Tribúna C

1412

3570/12

pokladňa č.1

1413

3570/11

pokladňa č.2

1414

3570/10

             soc. zariad. a bufet

1415

3570/13

šatne

1415

3570/14

práčovňa

1415

3570/15

garáž

1416

3570/16

garáž

 

3570/25

trafostanica

  

 

       vrátane príslušenstva:

 1. Oplotenie hracej plochy
 2. Stožiar 1 (p. č. 3570/21)
 3. Stožiar 2 (p. č. 3570/24)
 4. Stožiar 3 (p. č. 3570/22)
 5. Stožiar 4 (p. č. 3570/23)
 6. Tréningové ihrisko - prírodné ( na p č. 3787/24)
 7. Prípojka vody vrátane šachty
 8. Prípojky kanalizácie vrátane šácht
 9. Prípojka plynu
 10. Prípojka elektro AY
 11. Prípojka elektro CY
 12. Oplotenie areálu
 13. Oplotenie futbalového poľa
 14. Betónová garáž malá
 15. Betónová garáž malá
 16. Betónová garáž malá
 17. Spevnené plochy z betónu, zo zámkovej dlažby, z vegetačných tvárnic a z asfaltu 

 

       za kúpnu cenu 2 495 000 € s DPH, slovom dva milióny štyristodeväťdesiatpäťtisíc eur  

       s DPH,

 

 

 B)  od OMS, a.s., IČO 34 132 333 so sídlom 906 02 Dojč 419  stavby, zapísané na LV

    č. 6707  pre kat. územie Senica ako

 

 

stavby:

 

Súpisné číslo:

Na pozemku parcelné číslo:

Popis stavby:

639

3787/272

Tréning. futb. ihrisko s nafuk. halou

639

3787/273

Sociálne zariad. pre nafuk. halu

 

   za kúpnu cenu  305 000 € s DPH,  slovom tristopäťtisíc eur  s DPH;

2.) bližšie podmienky procesu uzatvorenia kúpnej zmluvy:

     - Nehnuteľnosti, ktoré budú predmetom kúpy nebudú zaťažené záložným právom, vecným   bremenom ani iným vecným právom s výnimkou vecného bremena, zriadeného v prospech Slovenského futbalového zväzu, IČO  00 687 308,Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, zriadeného na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej vklad bol povolený dňa 14.04.2015 pod číslom V-307/2015 a ktoré spočíva v bezodplatnom užívaní nehnuteľností   Slovenským futbalovým zväzom

H l a s o v a n i e : prítomných:15         za:14           proti:0         zdržal sa:1                         počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 181:

MsZ v Senici

s ť a h u j e

z rokovania návrh:

s c h v a ľ u j e

predaj 408 kusov kmeňových  listinných akcií č. A 10-417, znejúcich na meno  mesto Senica v menovitej hodnote  jednej akcie 3 320 €, ktoré sú emitované spoločnosťou OMS ARENA Senica, a.s., IČO 36 752 673 so sídlom Sadová 639/22, 905 01 Senica  akcionárovi OMS, a.s., IČO 34 132 333 so sídlom 906 02 Dojč 419 za cenu 500 €, slovom  päťsto eur.

H l a s o v a n i e : prítomných:14         za:13        proti:0         zdržal sa:0;1 nehlasoval      počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 182:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR projektu „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku S. Jurkoviča v meste Senica“ a prijatých opatreniach.                                        

H l a s o v a n i e : prítomných:16            za:15             proti:0           zdržal sa:1                  počet poslancov:19

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                                                      primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!