Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.10.2019 - 10:15  //  aktualizácia: 17.10.2019 - 10:16  //  zobrazené: 2148

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok - pozemok EKN parc.č. 545, druh pozemku orná pôda vo výmere 33 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Mgr. Ľubomír Štvrtecký a manželka Katarína Štvrtecká, obaja bytom Bottova 1167/4, 905 01 Senica v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!