Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.10.2019 - 11:58  //  aktualizácia: 28.10.2019 - 11:58  //  zobrazené: 2387

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Spoločenstvo vlastníkov bytov 834, Moyzesova 834/14, 905 01 Senica

 

Dátum začatia konania:     23.10.2019     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, tuja

Dotknuté územie :

Novozameraný pozemok CKN parc.č. 607/1, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z pozemku EKN parc. č. 541/18  na základe geometrického plánu č.328/2019 zo dňa 24.04.2019  v kat. území Senica na ulici  Moyzesova  pred bytovým domom so súp.číslom  č. 834

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    28.10. – 4.11.2019.

 

 

 

 

V Senici   25.10.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!