Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.10.2019 - 12:43  //  aktualizácia: 31.10.2019 - 12:45  //  zobrazené: 2772

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie MsZ

P o z v á n k a

 

Na základe § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 07.11.2019 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke  MsÚ v Senici  /prízemie/ s týmto  programom:

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej komisie

3.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 7. novembra 2019 a riešení pripomienok

3.2   Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1   Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí MsZ dňa 26.09.2019

4.2   Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsR dňa 24.10.2019

5.     Opatrenia mesta  na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM

6.     Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach

        škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2018-2019

7.     Návrh dodatku č. 2 VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

8.     Návrh dodatku č. 2 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

9.     Návrh VZN  č. 67 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta   

        Senica

10.   Návrh VZN č. 68 o miestnom poplatku za rozvoj

11.   Návrh na navýšenie počtu príslušníkov Mestskej polícii 

12.   Žiadosť o získanie NFP s názvom: „Energetické audity verejných budov v meste Senica“

13.   Dispozície s majetkom

14.1 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2019

14.2 Správa HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2019

14.3 Správa HK o výsledku kontroly správnosti aktuálnej registrácie mesta Senica ako    

        poskytovateľa sociálnej služby jedáleň

15.   Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

16.   Návrh na schválenie člena Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.

17.   Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície.

18.   Rôzne

19.   Interpelácie

20.   Diskusia

21.   Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ

22.   Záver

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.  

primátor mesta Senica 

 

 

Pozvánka zverejnená na CUET tu: https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/f43ff5ce-ca2f-433c-82d7-f2609ac2e2c5

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!