Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.11.2019 - 14:27  //  aktualizácia: 14.11.2019 - 14:28  //  zobrazené: 2239

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Z v e r e j n e n i e    i n f o r m á c i e    o    z a č a t o m    s p r á v n o m   k o n a n í

 

 

 

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Peter Karban, 906 07 Šajdíkové Humence 647

 

Dátum začatia konania:     12.11.2019     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 2 ks dreviny, smrek

Dotknuté územie :

Záhrada v Záhradkovej osade Kunov I., parcela č. 436/1 k.ú. Kunov vedený v reg. C - KN, druh pozemku záhrada

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    14.11. – 20.11.2019.

 

 

 

 

V Senici   13.11.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!