Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 10.11.2023 - 09:28  //  aktualizácia: 21.11.2023 - 09:42  //  zobrazené: 371

7. zasadnutie MsZ

číslo: 7/2023  |  dátum konania: 09.11.2023  |   zápisnica (pdf)

 

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 10.11.2023

 

UZNESENIA

prijaté na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

9. novembra 2023

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  uznesenie  č. 7/2023/216 - 236

 

Uznesenie č. 216:

MsZ v Senici

schvaľuje

program 7. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 9. novembra 2023.

Hlasovanie : prítomných:16         za:15        proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:19  

Uznesenie č. 217:

MsZ v Senici

 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 218:

MsZ v Senici

správu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19 

 

Uznesenie č. 219:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 220:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ dňa 21.09.2023

2. Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsR dňa 26.10.2023  

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 221:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –úverová  linka.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 222:

MsZ v Senici

schvaľuje

a/ prijatie krátkodobého termínovaného úveru vo forme úverovej linky na financovanie oprávnených výdavkov v rámci realizácie projektov z fondov EÚ vo Všeobecnej úverovej banke a.s. vo výške

1 319 000,00 Eur so splatnosťou do 12 mesiacov

 

b/ zmenu rozpočtu na rok 2023 nasledovne:

Príjmové finančné operácie:

513 001 Krátkodobý bankové úver                   + 1 319 000 Eur

Bežné príjmy:

312001 Transfery zo štátneho rozpočtu             -    135 000 Eur

Kapitálové príjmy:

322001 Transfery zo štátneho rozpočtu             - 1 184 000 Eur

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 223:

MsZ v Senici

schvaľuje

opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia 2023 – 2024.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 224:

MsZ v Senici

schvaľuje

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2022 – 2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

b e r i e   n a   v e d o m i e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2022 – 2023, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 225:

MsZ v Senici

schvaľuje

dohody o určení spoločného školského obvodu s obcami Prietrž, Rovensko, Smrdáky, Častkov, Rybky, Podbranč, Hlboké, Rohov, Záhorie.

Hlasovanie : prítomných:18            za:18             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 226:

MsZ v Senici

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie č. 82/2023, ktorým sa  určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici.

Hlasovanie : prítomných:18        za:12        proti:0          zdržal sa:5; 1 nehlasoval     počet poslancov:19

 

 

 

Uznesenie č. 227:

MsZ v Senici

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie č. 83/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica.

Hlasovanie : prítomných:18            za:18             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 228:

MsZ v Senici

schvaľuje

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica.

Hlasovanie : prítomných:18            za:18             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 229:

MsZ v Senici

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 4/2023/165, prijatého dňa 22. júna 2023 na :

- zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch  EKN parc.č. 72, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2, parc.č. 1615/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1823 m2 a parc.č. 1614/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 448 m2 v kat. území Senica v prospech spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 239 542 ako vlastníka pozemkov CKN parc.č. 1219/2, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2111 m2  a parc.č. 1218/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5272 m2, zapísaných na LV č. 7023 v kat. území Senica a každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov parc.č. 72,1615/1 a 1614/2 strpieť na časti zaťažených nehnuteľností :

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako

diel 1 vo výmere 4 m2  na pozemku EKN p.č. 72,

diel 2 vo výmere 45 m2  na pozemku EKN p.č. 1615/1,

diel 3 vo výmere 9 mna pozemku EKN p.č. 1614/2,

v geometrickom pláne č. 6/2023 na vyznačenie zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch p.č. 722/3 a 1208/1(CKN) a p.č. 72,1615/1 a 1614/2 (KN-E).

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1 m2 výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom

č. 6/2023.

Hlasovanie : prítomných:18            za:18             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 230:

MsZ v Senici

schvaľuje

vyradenie nehnuteľného majetku:

  • Asfaltová plocha (Sokolovňa) v hodnote 11 395,30 €
  • Plot z Fajnorovej a Hollého ulici (Sokolovňa) v hodnote 3 930,64 €
  • Plot zo Štefánikovej ulice (Sokolovňa) v hodnote 675,32 €

Hlasovanie : prítomných:18            za:18             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

 

 

Uznesenie č. 231:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2024.

Hlasovanie : prítomných:18        za:17        proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 232:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2023.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 233:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2023.

Hlasovanie : prítomných:17            za:17             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 234:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

oznámenie o vzdaní sa  funkcie hlavnej kontrolórky.

Hlasovanie : prítomných:17            za:16             proti:1          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 235:

MsZ v Senici

a) vyhlasuje

Voľbu hlavného kontrolóra mesta Senica na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční dňa 08.02.2024.

 

b) určuje

Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na plný úväzok.

 

c) určuje

Termín na podanie prihlášky pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra do 24.01.2024 do podateľne MsÚ do 12:00 hod.

 

d) určuje

Náležitosti prihlášky pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a ďalšie podrobnosti o spôsobe voľby hlavného kontrolóra:

1/ prihláška musí byť písomná,

2/ kandidát predloží profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

3/ kandidát oznámi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a to:

3.1 meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka,

3.2 dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3.3 štátne občianstvo,

3.4 pohlavie,

3.5 meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

4/ kandidát predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie),

5/ súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

6/ kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Senica zašlú písomnú prihlášku na adresu: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 spolu s povinnými prílohami alebo ju osobne doručia do podateľne MsÚ v zalepenej obálke s označením: voľba hlavného kontrolóra mesta Senica – neotvárať,

7/ kandidát, ktorý splní požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

8/ každý kandidát, ktorý bude zaradený do voľby hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Senici v rozsahu maximálne 5 minút.                                                  

Hlasovanie : prítomných:18            za:18             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 236:

MsZ v Senici

berie na vedomie

informáciu o stave kosenia a prípravy zimnej údržby v meste.

Hlasovanie : prítomných:18            za:18             proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                                                      primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!