Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 15.12.2023 - 08:47  //  aktualizácia: 10.01.2024 - 11:26  //  zobrazené: 317

8. zasadnutie MsZ

číslo: 8/2023  |  dátum konania: 14.12.2023  |   zápisnica (pdf)

 

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 15.12.2023

 

UZNESENIA

prijaté na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

14. decembra 2023

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  uznesenie  č. 8/2023/237 - 271

 

Uznesenie č. 237:

MsZ v Senici

schvaľuje

program 8. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 14. decembra 2023.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19  

Uznesenie č. 238:

MsZ v Senici

schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Lenka Včelková, Mgr. Filip Lackovič, Ing. Jarmila Barcaj Drinková.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 239:

MsZ v Senici

schvaľuje

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Kristína Chudá, Ing. Pavol Kalman, Ľubomír Miča.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 240:

MsZ v Senici

schvaľuje

správu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19 

 

Uznesenie č. 241:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 242:

MsZ v Senici

zrušuje

uznesenie MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo dňa 06.09.2001 v znení uznesenia MsZ v Senici č. 23/2018/703 zo dňa 28.06.2018.     

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

                                            

Uznesenie č. 243:

MsZ v Senici

berie na vedomie

1. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ dňa 09.11.2023

2. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsR dňa 30.11.2023  

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 244:

MsZ v Senici

berie na vedomie

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/23.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 245:

MsZ v Senici

berie na vedomie

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/23.

Hlasovanie : prítomných:16         za:15           proti:0         zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:19

Uznesenie č. 246:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 247:

MsZ v Senici

schvaľuje

dodatok č. 1/2023 VZN č. 65 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného  odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica so zapracovanou pripomienkou.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 248:

MsZ v Senici

schvaľuje

VZN č. 84/2023 o zrušení VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 249:

MsZ v Senici

schvaľuje

dodatok č. 1/2023 VZN č. 78/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zapracovanou pripomienkou.

Hlasovanie : prítomných:17         za:14              proti:3                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

 

 

 

Uznesenie č. 250:

MsZ v Senici

schvaľuje

dodatok č. 4/2023 VZN č. 53 o miestnych daniach so zapracovanými pripomienkami.

Hlasovanie : prítomných:17         za:11              proti:4                 zdržal sa:2                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 251:

MsZ v Senici

berie na vedomie

odborné  stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie : prítomných:17         za:17              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 252:

MsZ v Senici

a/ schvaľuje

rozpočet mesta a organizácií v jeho riadení na rok 2024.

Hlasovanie : prítomných:16         za:15              proti:0                  zdržal sa:1                  počet poslancov:19                                  

 

b/ berie na vedomie

viacročný rozpočet mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2025- 2026.

Hlasovanie : prítomných:16        za:15        proti:0        zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:19

Uznesenie č. 253:

MsZ v Senici

sa uznáša

 1. že nehnuteľný majetok uvedený v bode c) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle článku 4 odst. (2) písm. a)  a  článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

schvaľuje

 1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode c)  tohto uznesenia ako prevod  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 15 písm. f)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je  schválený  v článku 10 odst. (3)  písm. k) v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica ako prevod pozemkov susediacich s priemyselným areálom podnikateľského subjektu za účelom jeho rozšírenia

 

 1. odplatný zmluvný prevod nehnuteľného majetku:

- novozameraný pozemok CKN parc. č. 1730/61, druh pozemku orná pôda vo výmere 225 m2, ktorý vznikol odčlenením  dielu 2 z pozemku  EKN parc.č. č.1447/16 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1795 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica na základe GP č. 48/2023 na určenie vlastníckych práv k pozemkom  p.č. 1730/57-64;

- novozameraný pozemok CKN parc. č. 1730/63, druh pozemku orná pôda vo výmere 1333 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 4 z pozemku EKN  parc. č. 1563 druh pozemku vodná plocha vo výmere 1566 m2 , zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica na základe GP č. 48/2023 na určenie vlastníckych práv k pozemkom  p.č. 1730/57-64

    

            žiadateľovi:  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46

            Bratislava 29,  IČO: 35 850 370 za  jednotkovú cenu  v zmysle znaleckého posudku 

            č. 155/2023   14,20 €/m2

 1. toto uznesenie stráca platnosť,  ak  zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku  nebude uzatvorená do jedného roka od  jeho prijatia  Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 254:

MsZ v Senici

schvaľuje

zmenu časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 4/2023/164 prijatého dňa 22.6.2023 nasledovne:

sa uznáša 

 1. že nehnuteľný majetok uvedený v bode c) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle článku 4 odst. (2) písm. a)  a článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

schvaľuje

 1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode c)  tohto uznesenia ako prevod  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§ 9a odst. 15 písmeno f)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je  schválený  v článku 10 odst. (3)  písm. e) v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica ako prevod pozemku  za účelom budovania verejnoprospešných stavieb, napr. technickej infraštruktúry; na pozemku bude realizovaná stavba elektroenergetického zariadenia-kiosková distribučná stanica, ktorá rozšíri a posilní možnosti napojenia na odber elektrickej energie v danej lokalite mesta

 

 1. odplatný zmluvný prevod nehnuteľného majetku:

novozameraný  pozemok CKN parc. č. 722/4, druh pozemku zastavaná plocha

a nádvorie vo  výmere 27 m2, ktorý vznikol na základe GP č.2/2023 na oddelenie pozemku p.č. 722/4 a zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch  p. č. 722/2 (CKN) a p. č. 4/19, 72, 1615/1 (KN-E) spojením dielov 1, 2 a 3 pričom

 - diel 1 vo výmere 15 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc. č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica

- diel 2 vo výmere 1 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc. č. 1615/1, druh pozemku orná pôda  vo výmere 1823 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica

- diel 3 vo výmere 11 m2 bol odčlenený z pozemku CKN parc. č. 722/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 3353 pre kat. územie Senica

žiadateľovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

IČO: 36 361 518  za cenu  v zmysle znaleckého posudku  1070 €.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 255:

MsZ v Senici

schvaľuje

bezodplatný prevod vlastníctva infraštruktúry „IBV Topoľová“:

stavebný objekt  „ Senica - IBV Topoľová II. a III. etapa, Verejný vodovod“ :

 vetva "V1-2", materiál    HDPE 110 v dĺžke 171 m  s 2 podzemnými hydrantami DN 80

 vetva "V1-3", materiál  HDPE 110 v dĺžke 69 m s 3 podzemnými hydrantami DN 80

stavebný objekt „ Senica - IBV Topoľová II. a III. etapa, verejná splašková kanalizácia“:

 stoka „S1“, materiál hladké plnostenné PVC (STN EN 1401), DN300 SN8  v dĺžke 154 m

s 5 kanalizačnými šachtami BET DN 1000

 stoka „S2“, materiál hladké plnostenné PVC (STN EN 1401), DN300 SN8  v dĺžke 68 m

s 3 kanalizačnými šachtami BET  DN 1000

na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva od prevodcu POLEX s.r.o., Hurbanova 522/18, 905 01 Senica, IČO 34 110 691 na  nadobúdateľa  mesto  Senica.

Hlasovanie : prítomných:15         za:13              proti:0                 zdržal sa:2                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 256:

MsZ v Senici

schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku CKN parc. č. 3565/246, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1941 m2 v kat. území Senica v prospech spoločnosti: GreenWay  Infrastructure, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka, IČO: 47 728 086, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia (prípojky NN)

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť uvedeného pozemku v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy. Prípojka NN  bude realizovaná v rozsahu  cca  9,72 m2 v rámci  stavby „Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá – Tesco Senica“.  Presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť GreenWay Infrastructure, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka, IČO: 47 728 086 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1mvýmery, príp. bežný meter vecného bremena, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom.

Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 257:

MsZ v Senici

schvaľuje

zverenie majetku:

 • zhotovenie merania a regulácie v objekte Centrum voľného času Senica v hodnote 2 935,20 € do správy subjektu: Centrum voľného času, Sadová 646/8, Senica,

IČO 00 400 106.

Hlasovanie : prítomných:16         za:15       proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 258:

MsZ v Senici

schvaľuje

zverenie  majetku:

 • učebné pomôcky a prístroje I. nadobudnuté v rámci projektu  "Modernizácia odborných učební  v ZŠ V. Paulínyho -Tótha, Senica"  v hodnote 62 590,20 €

do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica,

IČO 34 028 218.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 259:

MsZ v Senici

schvaľuje

zverenie  majetku:

 • učebné pomôcky a prístroje I. nadobudnuté v rámci projektu "Modernizácia odborných učební  v ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica" v hodnote 79 261,20 € 

do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica,

            IČO 42 399 769.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 260:

MsZ v Senici

schvaľuje

zverenie majetku:

            - kovová hracia dvojvežová  zostava v hodnote 6 480  € do správy subjektu: Materská

              škola, L. Novomeského 1209/2, Senica, IČO 37 840 550.

Hlasovanie : prítomných:16         za:15        proti:0        zdržal sa:0;1 nehlasoval          počet poslancov:19

Uznesenie č. 261:

MsZ v Senici

schvaľuje

vyradenie  majetku:

 • modernizácia osvetľovacej sústavy v obstarávacej cene  6 152,- € v budove

Detské jasle so súp. číslom 784 na ul. SNP, Senica 

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 262:

MsZ v Senici

schvaľuje

dodatok č. 5 k Zakladateľskej listine spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.,

IČO 53 478 495 so sídlom Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica.

Hlasovanie : prítomných:16         za:16              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 263:

MsZ v Senici

schvaľuje

príspevok do kapitálového fondu spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica, peňažným vkladom vo výške 50 000,00 Eur z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci poskytnutých na základe uznesenia MsZ č. 16/2021/503.

Hlasovanie : prítomných:16         za:14              proti:0                 zdržal sa:2                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 264:

MsZ v Senici

schvaľuje

mimoriadny členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2023 v sume 25 000 €.

Hlasovanie : prítomných:15         za:12              proti:0                 zdržal sa:3                 počet poslancov:19

 

 

 

Uznesenie č. 265:

MsZ v Senici

schvaľuje

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu Education for Tomorrow SK-AT (eTOM SK-AT) predloženého  v rámci programu INTERREG VI-A SK-AT vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu

a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 8% t. j. 56 792,08 Eur.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 266:

MsZ v Senici

schvaľuje

uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 1 087 000 Eur na termínovaný vklad – vkladový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke a. s. na obdobie 3 mesiacov.

Hlasovanie : prítomných:14         za:14              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 267:

MsZ v Senici

a/ berie na vedomie

vzdanie sa Ing. Jany Tomešovej funkcie tajomníčky Komisie životného prostredia

Hlasovanie : prítomných:14         za:14              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19             

b/ volí

RNDr. Petra Brunovského, PhD. za tajomníka Komisie životného prostredia.

Voľba : prítomných:15               za:15               proti:0                     zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 268:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu HK o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy V. Paulínyho – Tótha 32, 905 01 Senica v I. polroku 2023.  

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 269:

MsZ v Senici

a/schvaľuje

návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2024 s pripomienkou.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

b/ ukladá

hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu zmlúv uzatvorených mestom podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica a tiež vykonať kontrolu obchodno-právnych zmlúv uzatvorených mestom podľa Obchodného zákonníka a o výsledku tejto kontroly informovať Mestské zastupiteľstvo v Senici na jeho každom zasadnutí.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 270:

MsZ v Senici

schvaľuje

odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2023 vo výške 3.000,- Eur.                                                  

Hlasovanie : prítomných:14         za:14              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 271:

MsZ v Senici

berie na vedomie

informáciu o SMART riešeniach hlavnej križovatky.

Hlasovanie : prítomných:15         za:15              proti:0                 zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                                                      primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!