Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2019 - 12:08  //  aktualizácia: 06.11.2019 - 12:10  //  zobrazené: 2945

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Senica

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci OP IROP 2014-2020, mieni mesto Senica predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste.

 

Realizácia projektu bude zahŕňať aktivity:

 

- rekonštrukcia  objektu existujúceho zdravotného strediska v rozsahu stavebných úprav vnútorných a vonkajších priestorov

- dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

 

V súvislosti s minimálnymi a následne odporúčanými požiadavkami na charakter služieb budúceho CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory minimálne pre:

 

  • 1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupného v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku

  • lekára, alebo lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupných v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

  • 1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

  • 1 lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia -pôrodníctvo, dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku
  • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 
  • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
  • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, odberové pracovisko, stacionár , liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
  • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity a pod., ďalšie súvisiace sociálne služby, odborné a ďalšie činnosti (napr. služba včasnej intervencie, sprostredkovanie tlmočenia, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívne aktivity, utváranie podmienok na vzdelávanie, utváranie podmienok na záujmovú činnosť )

 

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 08/2020 – 01/2022 s následným spustením prevádzky k 07/2022 a 100% - ným personálnym obsadením kapacít najneskôr  k 01/2023. 

V prípade záujmu zo strany lekárov, alebo poskytovateľov sociálnych služieb   o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS, je nutné kontaktovať riaditeľku polikliniky mesta Senica, Mgr. Evu Volkovú, prostredníctvom verejne prístupných kontaktných údajov, ktorá poskytne záujemcom detailnejšie informácie o podmienkach účasti v  projekte CIZS. (riaditelka@poliklinikase.sk, +421903257825)

 

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je 31.12.2019. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym záujemcom o pôsobenie v CIZS prejaviť záujem najneskôr do konca novembra 2019, aby bolo možné vyjasniť si všetky podrobnosti ohľadom ich účasti v projekte CIZS.

 

 

V Senici, 06.11.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!