Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Sociálne služby a byty
publikované: 28.12.2021 - 09:50  //  aktualizácia: 03.01.2022 - 08:40  //  zobrazené: 1100

Zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby

 

Podrobnosti vedenia poradia uspokojovania žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby a vedenia poradia uspokojovania žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb s finančnou podporou z verejných prostriedkov

( podľa § 8, § 71, § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách )

 

 

Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec  v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ktorými sú:

 

  1. Uprednostnené sú žiadosti o zabezpečenie bezodkladného poskytovania sociálnej služby pre fyzickú osobu, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

     

  2. Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.tak, že preukázateľným spôsobom (písomne) požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby. V prípade, že nie je možné ihneď zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby, obec zaradí žiadosť do poradovníka podľa stupňa odkázanosti ( VI. stupeň bude prvý v poradí, V. stupeň bude druhý v poradí, IV. stupeň bude tretí v poradí ) a podľa dátumu prijatia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

     

     

     

Podmienkou uspokojenia žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb s finančnou podporou z verejných prostriedkov je predloženie žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou z verejných prostriedkov.

V prípade, ak rozpočtové možnosti samosprávy neumožňujú začatie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou z verejných prostriedkov, je obec povinná doručenú žiadosť fyzickej osoby zaradiť do poradia uspokojovania žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov podľa stupňa odkázanosti a dátumu prijatia žiadosti.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!