Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.12.2019 - 08:25  //  aktualizácia: 10.12.2019 - 08:58  //  zobrazené: 1291

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 03. 12. 2019

číslo:  |  dátum konania: 03.12.2019  |   zápisnica (pdf)

 

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  03. 12. 2019 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1. Návrh dodatku č.5/2019 VZN č. 49 o určení výšky finančných prostriedkov na

                     prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta

                     Senica

    

                 2. Návrh dodatku č.1/2019 VZN č.3A o miestnom poplatku za komunálne odpady 

                     a drobné stavebné odpady

 

               3. Návrh dodatku č.1/2019 VZN č.53 o miestnych daniach

 

                 4. Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2020 – 2022

 

                5. Rôzne

 

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený .

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 6 členov, Bc. Michal Šúrek, Ing. Klaudia Zríniová a Ing., PhD.CA Lucia Sandtner sa ospravedlnili.

K 1. bodu  programu bola prizvaná  Ing. Mária Výletová.

 

K bodu 1.

 

Návrh dodatku č.5/2019 VZN č. 49 – o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica, informovala komisiu prizvaná  Ing. Ing. Mária Výletová

Tento dodatok zahŕňa normatív poskytnutia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl pre školy a školské zariadenie, ktoré sú financované v rámci podielových daní na originálne kompetencie. (MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a ŠJ)

Pri  výpočte normatívu bol zohľadnený nárast miezd od 1.1.2020.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie návrh dodatku  č.5/2019 VZN č. 49 a odporúča  MsZ   na schválenie.

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2.

 

Návrh dodatku č.1/2019 VZN č. 3A – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na rok 2019. Informáciu k tomuto bodu programu podal Ing.  Mozolič.

V súčasnosti je výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   25,99 €/osoba/rok. Pri prepočte nákladov reálne vynaložených na zber a zneškodňovanie komunálnych  odpadov z domácností za deväť mesiacov roku 2019,  a predpokladaných nákladoch na posledný štvrťrok roku 2019, budú tieto náklady predstavovať výšku poplatku na obyvateľa 29,50 €/ rok.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia  berie na vedomie návrh dodatku  č.1/2019 VZN č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a odporúča  MsZ   na schválenie.

 

 

 

K bodu 3.

Informáciu k návrhu dodatku č.1/2019 VZN č.53 o miestnych daniach, podal Ing. Mozolič.

Členovia finančnej komisie prepočítali rôzne varianty zvýšenia u jednotlivých sadzieb dane z nehnuteľností. Konečným prepočtom sadzieb prišlo k navýšeniu oproti pôvodnému návrhu cca o 40 tis. Eur, čo bude následne aj predmetom zmien v príjmovej časti rozpočtu.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 5,     proti: 1,     zdržal sa: 0

   

Finančná komisia  berie na vedomie návrh  dodatku č.1/2019 VZN č.53 o miestnych daniach a odporúča MsZ prerokovanie.

 

 

 

 

K bodu 4.

 

K predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Mesto Senica na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 bude  hospodáriť s finančnými prostriedkami vo výške 22,8 mil. Eur. Oboznámil prítomných s významnými položkami rozpočtu, ktorý  je zostavený s prebytkom 39 tis. Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 2,4 mil. Eur, ktoré umožnia zhodnotiť majetok mesta novými investíciami. Cieľom pre rok 2020 ako aj doposiaľ je znižovanie úverovej a záväzkovej zaťaženosti mesta. Pri poslednom návrhu sadzieb dane z nehnuteľností prišlo k navýšeniu bežných príjmov cca o 40 tis. Eur, ktoré nie sú zapracované v tomto návrhu rozpočtu a budú predmetom ďalšej zmeny rozpočtu.

 

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 1  

 

Finančná komisia   o d p o r ú č a   predložiť Návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2020

na schválenie MsZ a návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 finančná komisia   berie na vedomie.

K bodu 5.

V bode rôzne  informoval Ing. Mozolič o zmenách rozpočtu mesta. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách pre potreby výkazníctva. Celková suma príjmov a výdavkov sa nezmenila, prebytok rozpočtu ostal zachovaný.

 

Finančná komisia  berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta.

 

Ďalej informoval o prijatí úverovej linky na krátkodobý úver , za účelom financovania projektu Česká cesta – Sokolovňa, ktorý sa realizuje formou refundácie. Ponuku akceptovala v stanovenom termíne VÚB a.s., pri úvere vo výške 95% na financovanie refundačných prostriedkov z EÚ a ŠR čo predstavuje 948 956,- Eur s úrokovou sadzbou vo výške 0,33%.

Úrok sa bude inkasovaný vždy len z čerpanej čiastky úveru.

    

     S T A N O V I S KO  komisie č.:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 1  

           

 

Finančná komisia   odporúča MsZ schváliť ponuku VÚB a.s. na prijatie investičného úveru.

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!