Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.12.2022 - 12:02  //  aktualizácia: 09.12.2022 - 12:07  //  zobrazené: 716

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 06. 12. 2022

číslo: 5/2022  |  dátum konania: 06.12.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2022

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  06. 12. 2022

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

 

Program: 

1. Návrh dodatku č.4/2022 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa     v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú    úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ,    zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhradu v školskej jedálni 

 

2. Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové pre ZŠ Komenského 959,Senica

  

3. Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové pre ŠJ pri ZŠ V. Paulínyho-

    Tótha 32, 905 01 Senica

 

                 4. Návrh VZN č. 78/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

    

5. Návrh dodatku č.2/2022 VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

 

6. Návrh dodatku č.3/2022 VZN č. 53 o miestnych daniach

 

7. Návrh dodatku č.2/2022 VZN č. 72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a

    výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

 

8. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií                    

                    MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM

 

9. Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie, o.z. pre rok 2022

 

10. Rôzne

 

 

       Zasadnutie komisie začalo o 16.00 hodine na MsÚ, otvoril ho predseda finančnej komisie Ing. Pavol Kalman. Predseda komisie všetkých privítal na zasadnutí komisie v novom zložení a vyzval jednotlivých členov, aby sa v krátkosti predstavili.

  Pred prerokovaním prvého bodu programu sa pristúpilo k voľbe podpredsedu finančnej komisie. Bola navrhnutá Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá bola jednohlasne schválená.

  Následne predseda oboznámil členov finančnej komisie s  programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

  Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 11 členov, zúčastnili sa prizvaní k jednotlivým bodom programu: Ing. Mária Výletová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Natália Mináriková.

    

     H l a s o v a n i e :      za 10,      zdržal sa: 1

 

K bodu 1.

Návrh dodatku č.4/2022 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa     v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú    úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ,    zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhradu v školskej jedálni.

Členov komisie informovala prizvaná Ing. Mária Výletová. MŠVVaŠ SR zverejnilo od 16.11.2022 nové Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s platnosťou od 01.01.2023.

  Mesto Senica v nadväznosti na žiadosti jednotlivých školských jedální pri materských a základných školách ako aj z dôvodu výraznému nárastu cien potravín navrhuje na nákup potravín na jedno jedlo aplikovať 3. Finančné pásmo stanovené MŠVVaŠ SR.

  Finančná komisia požaduje predložiť počet stravníkov k 1.12.2022 a k 1.3.2023 z dôvodu porovnaniu nárastu alebo úbytku stravníkov za obdobie od zvýšenia  príspevku na stravné v ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  Návrh dodatku č. 4/22 VZN č.63 a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 2.

Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové pre ZŠ Komenského 959,Senica.

Komisiu informovala Ing. Mária Výletová. Finančné prostriedky vo výške 2 999,00 Eur budú použité na nákup akordeónu, ktorý využíva folklórny súbor Dvojáčik.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky  pre ZŠ Komenského 959, Senica a odporúča  MsZ na schválenie.

 

 

 K bodu 3.

Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové pre ŠJ pri ZŠ V. Paulínyho-

Tótha 32, 905 01 Senica. Komisiu informovala Ing. Mária Výletová. Finančné prostriedky vo výške 2 240,00 Eur budú použité na rozšírenie vzduchotechniky školskej kuchyne.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky  pre ŠJ pri ZŠ V. Paulínyho-Tótha 32, Senica a odporúča  MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 4.

                 Návrh VZN č. 78/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

                 K tomuto bodu programu informovali komisiu prizvaní Ing. Ivan Šteffek a Mgr. Natália Mináriková.

                 Členovia finančnej komisie hlasovali o dvoch doplneniach tohto návrhu.

 

 • Prvé sa týkalo občanov 65 rokov a vyššie, ktorí by mali mať poplatok za komunálne odpady  znížený o 30% z pôvodne navrhovanej výšky 48,00 €/obyvateľ.          Tento pozmeňujúci návrh podal Mgr. Filip Lackovič.
       
                           S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0
   
 • Druhé doplnenie sa týkalo čl. 5, bod 1, písmeno a) Návrhu VZN č.78/2022:
  - odrážka – potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru
    navrhujeme znenie:
 • potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru s miestom výkonu práce v zahraničí spolu s dokladom o ubytovaní v zahraničí

 

- odrážka – potvrdenie o štúdiu mimo územia Slovenskej republiky

  navrhujeme znenie:

 • potvrdenie o štúdiu mimo územia Slovenskej republiky spolu s dokladom o ubytovaní mimo územia Slovenskej republiky

     

    S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia berie na vedomie  Návrh  VZN č. 78/2022 a odporúča MsZ na schválenie s pripomienkami.

 

 

K bodu 5.

Návrh dodatku č.2/2022 VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Natália Mináriková,  príjmy z tohto poplatku sa využívajú na kapitálové výdavky - stavebný rozvoj v meste.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0

  

Finančná komisia berie na Návrh dodatku č. 2/202 VZN č. 68/2019 o  miestnom poplatku za rozvoj a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 6.

Návrh dodatku č.3/2022 VZN č. 53 o miestnych daniach. Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Natália Mináriková, zvyšovanie poplatku bolo prezentované prehľadnými tabuľkami na porovnanie s výškou miestnych daní z okolitých miest. Miestne dane neboli v meste Senica menené od roku 2020, aj po tomto zvýšení sa bude držať na strednej úrovni.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za 8,    proti: 0,     zdržal sa: 3   

 

Finančná komisia berie na vedomie  Návrh dodatku č. 3/2022 VZN č. 53 o miestnych daniach          

a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 7.

Návrh dodatku č.2/2022 VZN č. 72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a

výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica.

Ing. Róbert Mozolič komisiu informoval, že sa jedná o tú istú zmenu ako v bode 1, prechod do finančného pásma 3 na nákup potravín.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: za 10,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

     (počas hlasovanie 1 člen bol neprítomný)

 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh dodatku č.2/2022 VZN č.72/2021 a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 8.

Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ,členov Mestskej rady, členov komisií                   

                 MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM.

Mgr. Filip Lackovič informoval komisiu, že navrhovaná zmena je len formálneho charakteru a týkala sa zosúladenia požiadaviek zo Sociálnou poisťovňou.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.8:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh na zmenu  Zásad odmeňovania a odporúča MsZ na schválenie.

K bodu 9.

Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie, o.z. pre rok 2022 vo výške 458,23 Eur. Tento príspevok bude použitý na vypracovanie projektovej dokumentácie „Cyklotrasa Senica - Šastín“.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0

  

Finančná komisia berie na vedomie Návrh mimoriadneho dobrovoľného členského príspevku do MAS Záhorie o.z. pre rok 2022 a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 10.

Úvodom v bode Rôzne informoval Mgr. Filip Lackovič členov komisie o zámere odkúpenia areálu futbalového štadióna od vlastníka OMS ARENA Senica, a.s.,. Ing. Mozolič informoval o možnosti odkúpenia formou finančného lízingu na 12 rokov.

 

V bode rôzne informoval komisiu vedúci finančného oddelenia Ing. Mozolič.

 • Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2022 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 3/2022.
  Po tejto zmene celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta sa nemenia a ostávajú s celkovým prebytkom vo výške 216 928 Eur.
   

     S T A N O V I S KO  komisie :  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/22 a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 • Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta  č. 3/222.

V tejto zmene rozpočtu   boli rozpísané do príjmovej a výdavkovej časti  účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa MsZ dávajú na vedomie.

Celkové príjmy a výdavky rozpočtu sa zvyšujú o rovnakú čiastku 121 560,- Eur, prebytok rozpočtu sa nemení ostáva vo výške 216 928,- Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie :  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/22 a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Pavol Kalman 

                                                                                    predseda komisie

 

 

 

    

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!