Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.09.2023 - 09:24  //  aktualizácia: 18.09.2023 - 09:28  //  zobrazené: 485

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 11. 09. 2023

číslo: 4/2023  |  dátum konania: 11.09.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2023

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  11. 09. 2023

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

Program: 1. Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2022

                      /prizvaná Ing. Martina Kolarčíková/

                  2. Návrh VZN č.81/2023 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica,

                    o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom

                    priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách

          /prizvaná Mgr. Emília Vereš /

      3. Dispozície s majetkom – predaj kmeňových listinných akcií emitované

          spoločnosťou OMS ARENA Senica a.s.

          /prizvaná JUDr. Gabriela Olejárová/

 4. Prehľad plnenie príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I.

     polrok 2023

       5. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/23                          

                    6. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/23

                    7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

                    8. Rôzne.  

 

     Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvoril ho predseda finančnej komisie Ing. Pavol Kalman. Predseda komisie privítal prítomných  a oboznámil členov finančnej komisie s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Následne Mgr. Filip Lackovič oboznámil finančnú komisiu ohľadom prerokovávania bodu č.3. Vznikli nové skutočnosti, na základe ktorých bude bod týkajúci sa akcií našej obchodnej spoločnosti OMS ARENA Senica a.s. predmetom ďalšieho MsZ. Finančná komisia jednohlasne schválila vypustenie bodu č. 3 z programu rokovania komisie.

     Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 11 členov, zúčastnili sa prizvaní k jednotlivým bodom programu: JUDr. Gabriela Olejárova, Mgr. Emília Vereš sa ospravedlnila a Ing. Martina Kolarčíková sa nedostavila.

 

           

            

K bodu 1.

 

Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2022. Nakoľko sa

p. riaditeľka Ing. Martina Kolarčíková nemohla zúčastniť zasadnutia finančnej komisie, táto zaujala stanovisko z predloženej výročnej správy.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:     Hlasovanie: za 10,     proti: 0,     zdržal sa: 1  

 

Finančná komisia berie na vedomie Výročnú správu Zariadenia sociálnych služieb Senica,

n. o. za rok 2022  a odporúča  MsZ na rokovanie.

  

 

K bodu 2.

 

Návrh VZN č.81/2023 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách.

 

Komisia v tomto bode programu vyjadrila nasledovné odporúčania:

 

a) k výške dane za trvalé parkovanie motorového vozidla v sume 365,- Eur na rok

         

   S T A N O V I S KO  komisie č.2 a):  Hlasovanie:   za 7,    proti: 1,     zdržal sa: 3

 

b) k výške dane za dočasné parkovanie motorového vozidla X,-Eur na rok pre občana Senice   

     pri parkovaní viac ako 1 vozidla:

1 vozidlo - X,-Eur

2 vozidlá – dvojnásobok sumy

3 vozidlá – päťnásobok sumy

4 vozidlá a viac – desaťnásobok sumy

 

S T A N O V I S KO  komisie č.2 b):  Hlasovanie:   za 9,    proti: 1,     zdržal sa: 1 

 

K bodu 3.

 

Dispozície s majetkom – predaj kmeňových listinných akcií emitované spoločnosťou OMS ARENA Senica a.s. – bod bol po jednohlasnom schválení vypustený z rokovania finančnej komisie.

         

K bodu 4.

 

Prehľad plnenie príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2023.

K plneniu za jednotlivé časti rozpočtu  informoval Ing. Róbert Mozolič. Mesto k 30.6. 2023 skončilo s prebytkom 1 707 4681,48  EUR. Príjmy spolu boli plnené na 37,56  % čo je 14 499 190,39 Eur. Výdavky spolu boli čerpané na 33,05 % čo je 12 711 508,91 Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie:   za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2023 a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 5.

 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/23      

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval komisiu, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných  boli rozpísané do príjmovej a výdavkovej časti  účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa MsZ dávajú na vedomie.

Celkové príjmy a výdavky rozpočtu sa zvyšujú o rovnakú čiastku 692 512 Eur, prebytok rozpočtu sa nemení ostáva vo výške 139 811 Eur.

      S T A N O V I S KO  komisie č. 5:  Hlasovanie: za 11 ,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/23 a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

 

K bodu 6.

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/23

podal Ing. Róbert Mozolič. Zmenami rozpočtu sa celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta nemenia, ostávajú s celkovým prebytkom vo výške 139 811 Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za 11,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/23 a odporúča MsZ na rokovanie.

 

K bodu 7.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023. Komisiu informoval Ing. Róbert Mozolič.

Návrhom sa celkové príjmy rozpočtu mesta zvyšujú o 3 012 682 Eur a celkové výdavky rozpočtu mesta sa zvyšujú o 2 612 469 Eur. Prebytok rozpočtu mesta na rok 2023 sa zvyšuje o 400 213 Eur. Rozpočet mesta je zostavený s celkovým prebytkom vo výške 540 024 Eur.

S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: za 11,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

Finančná komisia berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 a odporúča MsZ na schválenie.

 

Po tomto bode programu rokovanie komisie pokračovalo za účasti 8 členov.

 

K bodu 8. – rôzne

 

V bode rôzne členom komisie podal informáciu Ing. Róbert Mozolič k vývoju dane z príjmu fyzických osôb zo štátneho rozpočtu, ktorých plnenie je na dobrej úrovni. K 30.6.2023 je to vo výške 5 181 649,26 Eur, čo predstavuje 51,05 %.

Ing. Jaroslav Hložek komisiu informoval o predpokladaných nákladoch potrebných na zabezpečenie riadnej prevádzky Futbalového areálu Senica, ktoré môžu dosiahnuť čerpanie

do 300 000,- EUR. Tieto náklady môžu byť vyššie, lebo zatiaľ nemáme údaje o skutočných nákladoch v zimnom období.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.8:  Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o vývoji dane z príjmu fyzických osôb a informáciu o predpokladaných nákladoch na prevádzku Futbalového areálu Senica.

 

        

 

Zasadnutie finančnej komisie ukončil predseda  poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

Ing.  Pavol Kalman 

predseda komisie

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

 

    

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!