Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.04.2023 - 13:40  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 13:20  //  zobrazené: 724

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu z 18. 01. 2023

číslo:  |  dátum konania: 03.04.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu.

 

    

     Na zasadnutí Komisie pre ochranu verejného záujmu, ktoré sa konalo dňa 18.01.2023 o 15,00 hod. v Klubovni poslancov na II. Nadzemnom podlaží Mestského úradu v Senici,  sa zúčastnila väčšina členov komisie; prezenčná listina je priložená k zápisnici.

Členovia komisie na začiatku schválili nasledovný program schôdze:

 

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola   Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných  funkcionárov podľa čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného    záujmu pri  výkone funkcií verejných funkcionárov po ujatí sa do funkcie za rok 2021
  3. Rôzne.
  4. Prijatie uznesenia.
  5. Záver

 

K bodu 1:

 

Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu otvoril predseda Komisie , Mgr. Ľubomír Štvrtecký,  privítaním prítomných a oboznámením s programom rokovania. Prítomní členovia nemali doplňujúce návrhy. Za program hlasovali všetci prítomní členovia komisie.

 

K bodu 2:

 

Vyhodnotenie   Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných  funkcionárov podľa čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného    záujmu pri  výkone funkcií verejných funkcionárov po ujatí sa do funkcie za rok 2021.

Predseda Komisie oboznámil členov komisie, že poslanci splnil povinnosť vyplývajúcu im zo zákona v stanovenom termíne. Komisia pristúpila k otvoreniu obálok a prehodnoteniu „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ poslancov MsZ.  Komisia konštatovala že predložene Oznámenia spĺňa všetky údaje  v zmysle Zákona.

K bodu 3:

Vyhodnotenie   Oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného    záujmu pri  výkone funkcií verejných funkcionárov.

Predseda Komisie oboznámil členov komisie, že p. Otrísalová Martina si splnila povinnosť vyplývajúcu zo zákona v stanovenom termíne. Komisia pristúpila k otvoreniu obálky a prehodnoteniu  Oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka).  Komisia konštatovala že predložene Oznámenia spĺňa všetky údaje  v zmysle Zákona.

                                                                    

K bodu 4:

 

Uznesenie č. 1/2020

 

Komisia konštatuje úplnosť požadovaných dokladov a konštatuje, že na základe oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie ani v jednom prípade nezistila porušenie ústavného zákona č. 357/2004 z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

K bodu 5:

 

Predseda Komisie  sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil stretnutie.                              

 

 

 

V Senici 18.01.2023

 

 

 

 

 

  ...............................................

       Predseda komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!