Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.06.2023 - 14:36  //  aktualizácia: 06.06.2023 - 14:38  //  zobrazené: 304

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku zo dňa 05. júna 2023

číslo:  |  dátum konania: 05.06.2023  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a ochranu verejného poriadku       

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 05. júna 2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

  1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení, plán práce na II. polrok 2023
  2. Informatívna správa  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou

      Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ v Senici

  1. Informácia o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica

Mgr. Nina Gurinová, Záhorské osvetové stredisko

Ing. Silvia Sameková, Záhorská knižnica v Senici

  1. Informatívna správa o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality,    bezpečnosti občanov na území mesta       

Mgr. Stanislav Macák, Mestská polícia v Senici

  1. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

Spracovanie dokumentov k ochrane osobných údajov členov komisie

Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie

  1. Uznesenia

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie. Privítala členov komisie a Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora mesta. Tajomníčka komisie ospravedlnila neprítomných členov komisie.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní:

     Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Všetky uznesenia boli splnené.

K bodu 2:

      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou predložil členom komisie Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ Senica. Predložil štatistické vyhodnotenie preventívno-výchovných úloh na úseku ochrany pred požiarmi, aktivít v MŠ a ZŠ – výtvarná súťaž o požiarnej ochrane, ukážky činnosti a techniky. Správu členom tajomníčka komisie doručila elektronickou formou a tvorí prílohu zápisnice.                                                                                                                                                                                   

 

Uznesenie č. 7/2023:

     Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku pri MsZ v Senici

berie na vedomie

      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou v pôsobnosti OR HaZZ v Senici.  

2

K bodu 3:

      Informáciu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica v podmienkach Záhorského osvetového strediska Senica predloží Mgr. Nina Gurínová na budúcom rokovaní komisie z dôvodu neprítomnosti. 

      Informáciu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica v podmienkach Záhorskej knižnice  ako aj o činnosti knižnice predložila Ing. Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice Senica. Informovala prítomných o realizovaných a pripravovaných podujatiach – tvorivé výtvarné aktivity, dielne, workshopy, podujatia pre deti MŠ a ZŠ, nákup literatúry aj odbornej literatúry z oblasti prevencie kriminality a iných protispoločenských javov. Správu členom tajomníčka komisie doručila elektronickou formou a tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 8/2023:

     Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku pri MsZ v Senici

berie na vedomie

      Informatívnu správu Záhorskej knižnice Senica o  voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica.

 

K bodu 4:

      Informáciu o činnosti mestskej polície predložil Mgr. Stanislav Macák, zástupca náčelníka mestskej polície.  Vo svojej správe priblížil prítomným základné úlohy mestskej polície, efektívnosť pri objasňovaní priestupkov, štatistiku prejednávaných priestupkov, plnenie úloh na úseku prevencie a vykonávanie prednáškovej činnosti na základných, stredných školách a v materských školách na území mesta, dni otvorení dverí na mestskej polícii. Priblížil konkrétne udalosti v súvislosti s utečeneckou krízou a ubytovaných odídencov na území mesta, mimoriadnu udalosť v časti Kunov pri záplave po prívalovom daždi ako aj skúsenosti mestskej polície pri podujatiach v meste. Správu členom tajomníčka komisie doručila elektronickou formou a tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 9/2023:

     Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku pri MsZ v Senici

berie na vedomie

      Informatívnu správu o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality a bezpečnosti občanov na území mesta.

K bodu 5, 6:

    Ing. Jarmila Barcaj Drinková oboznámila prítomných s návrhom dodatku č. 1/2023 VZN mesta Senica č. 75/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, kde sa mení čl. IV – osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb – skrátenie prevádzkového času reštaurácií, pohostinstiev, kaviarní, barov a diskoték (okrem prímestských častí mesta) v dňoch nedeľa – štvrtok od 07.00 h do 24.00 h a piatok a sobota od 07.00 h do 03.00 h. Prevádzkový čas reštaurácií, pohostinstiev, kaviarní, barov a diskoték v prímestských častiach mesta – Brestové, Čáčov, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Košútovec a Kunov v dňoch nedeľa – štvrtok od 07.00 h do 24.00 h a piatok a sobota od 07.00 h do 01.00 h.

3

  Uznesenie č. 10/2023:

     Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku pri MsZ v Senici

odporúča

návrh dodatku č. 1/2023 VZN mesta Senica č. 75/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta čl. IV – osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

bez pripomienok.

 

      Tajomníčka komisie predložila návrh plánu práce komisie na II. polrok 2023 a prerokovala termíny rokovaní s členmi komisie. Plán práce tvorí prílohu zápisnice.

    Predsedníčka komisie informovala prítomných o programe pripravovaného rokovania Mestského zastupiteľstva – správy organizácií mesta – mestský podnik služieb, technické služby, STOMA, poliklinika, rekreačné služby ako aj určenie sobášnych dní a návrh na zvýšenie poplatkov v školách a školských zariadeniach v správe mesta.

 

     Zástupca primátora Mgr. Lackovič informoval o dôvodoch a nutnosti zvyšovania poplatkov v školách a školských zariadeniach, o príprave čeprania úveru na kúpu futbalového štadióna a jeho prevádzkovania v budúcnosti. Na otázky členov komisie ohľadom problému s kosením trávy a čistotou mesta objasnil spôsob komunikácie s dodávateľskou firmou. Pán Husár informoval o pretrvávajúcom probléme znečisťovania odpadom pri garáži v mestskej  časti Kolónia.

     Tajomníčka komisie požiadala členov, ktorí nemajú podpísané dokumenty k ochrane osobných údajov, aby si dohodli termín na podpísanie, prípadne materiál doručí mailom.

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

Senica 06. jún 2023

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

                                                                                           

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

predsedníčka komisie

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!