Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.03.2023 - 09:30  //  aktualizácia: 28.03.2023 - 09:31  //  zobrazené: 854

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  20.03.2023

číslo: 2/2023  |  dátum konania: 20.03.2023  |   zápisnica (pdf)

 

Zápisnica č. 2/2023

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  20.03.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Návrh VZN č. 80/2023 o poskytovaní sociálnych služieb.
  2. Aktualizácia komunitného plánu na roky 2021-2030.
  3. Žiadosti fond Pro Senica.
  4. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
  5. Informácia o počte pridelených bytov.
  6. Rôzne.

K bodu č.1:

          Predsedníčka komisie PhDr. Miriam Madunická, PhD. privítala všetkých zúčastnených členov komisie.

          Predložený „Návrh VZN č. 80/2023 o poskytovaní sociálnych služieb“, návrh na zvýšenie úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Zmeny sa týkajú týchto sociálnych služieb : 1. za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu  ( článok 9 ) navýšenie zo sumy 1,30 Eur na 1,50 Eur/hodina; 2.  za odľahčovaciu službu ( článok 10 ) formou opatrovateľskej služby navýšenie zo sumy 1,66 Eur na 2,50 Eur/hodina; 3. za sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby ( článok 6,7,8 ) navýšenie zo sumy 514,84 Eur na  654,48 Eur /mesiac.

           Mesto Senica  poskytuje opatrovateľskú službu pre 14 klientov, z toho jednému je poskytovaná 7,5 hodinová opatrovateľská služba, čo u tohto klienta predstavuje nárast ceny o 33,- Eur mesačne, ostatným je poskytovaná služba na kratší čas.  Odľahčovacia služba nie je využívaná  vo väčšej miere zo strany fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Nárok je na využitie tejto služby maximálne na 30 dní v priebehu kalendárneho roka, čo predstavuje nárast poplatku z 1,66 € na 2,50 €/hodina.

          Riaditeľka ZSS Senica, n.o. Ing. M. Kolarčíková objasnila dôvody navýšenia platieb – nárast cien stravy, tepla a ďalších nákladov, zvyšovanie platov v zmysle zákona. 10 klientov dalo vyjadrenie pani riaditeľke, že plánuje zmenu zariadenia z dôvodu zvýšených poplatkov za sociálne služby v ZSS.  Dodávateľom stravy do zariadenia je DSS Senica, predtým reštaurácia Maldini. Mesto Senica v minulom roku zabezpečilo v ZSS opravu kúpeľne na prízemí, nové kuchynské linky, jedálenské stoly, 7 ks skríň pre klientov, výmenu všetkých svetiel, zónových regulácií na teplo.

         Klienti, ktorí by nemali financie na zvýšenie poplatkov v ZSS, s nimi nebude ukončená zmluva,  podľa zákona o rodine je povinnosť rodinných príslušníkov – detí doplácať za sociálne služby, v prípade ak by klient nemal rodinného príslušníka dopláca za klienta podľa zákona mesto, v ktorom má klient trvalý pobyt.

        

Uznesenie č. 5/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia predložený „Návrh VZN č. 80/2023 o poskytovaní sociálnych služieb“  berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 5/2023 :

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

K bodu č.2:

        

            Ing. Renáta Hebnárová predložila návrh na  aktualizáciu komunitného plánu na roky 2021-2030. Zámerom Mesta Senica je realizovať projekt z Plánu obnovy a zriadiť Zariadenie pre seniorov formou ambulantnej služby, kde sa budú poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. V meste je priestor na vybudovanie takéhoto typu zariadenia  na Kolónii. V rámci Plánu obnovy je možnosť zriadiť nového poskytovateľa sociálnej služby alebo začleniť ambulantnú formu Zariadenia pre seniorov pod existujúce ZSS Senica, n.o.. Kapacita je určená pre 12 klientov so 4 opatrovateľkami. Udržateľnosť projektu musí byť  minimálne 10 rokov po ukončení realizácie projektu.

             Bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

             Komisia predložený návrh na  aktualizáciu komunitného plánu na roky 2021-2030 berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 6/2023 :

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

K bodu č.3:

           Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť má na rok 2023 na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 20 na predložené projekty určenú sumu 1.500,- Eur. Na rok 2023 požiadali o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta tieto organizácie :  Jednota dôchodcov  Senica v sume 400,- Eur na rekondičný pobyt na dopravu, Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica v sume 1.500,- Eur na náklady za energie na klubovú miestnosť, SČK Senica v sume 700,- Eur na oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Záhorské osvetové stredisko Senica na výstavu výtvarných prác detí s poruchami autistického spektra v sume 430,- Eur, Slovenský zväz telesne postihnutých  Senica na príspevok na rekondično-integračný pobyt v sume 1.050, Eur.

          

Uznesenie č. 07/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

           Predložené žiadosti berie komisia na vedomie a navrhuje poskytnúť dotácie nasledovne : Jednota dôchodcov  Senica 200,- Eur, Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica 200,- Eur, SČK Senica 600,- Eur, Záhorské osvetové stredisko Senica 300,- Eur, Slovenský zväz telesne postihnutých  Senica 200, Eur.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 7/2023 :

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

K bodu č.4:

            Nový zoznam žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

Na izby : Elena Jediná, Adriana Nhanová, Eliška Vachová.

Na 1-izbové byty : Dagmar Kochajdová, Ondrej Čobrda, Zuzana Kleschtová.

Na 2-izbové byty : Jana Zomboryová, Miroslav Hrdlička, Viktor Harský.

Návrh na uprednostnenie : Mariana Karpitová.

Uznesenie č.8/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 9/2023.

Uznesenie č. 9/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:      

    

Komisia    s ch v a ľ u j e   :

  1. Vyradenie  žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienok  :  na 1-izbový byt - Ondrej Čobrda , na 2-izbový byt - Viktor Harský, Jana  Zomboryová.

  1. Uprednostnenie žiadosti :  Mariana Karpitová.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 8/2023 a č. 9/2023 :

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

   

K bodu č.5:

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 2-izbové byty ( Dana Švrčková, Marek Holič ), na 1-izbové byty ( Lenka Hrádelová, Peter Bílik, Iveta Šijanská, Veronika Masrnová, žiadosť z 4.4.2022 ), izba ( Tomáš Kliment ). 

           Brezinová Dana, Amália Gazdíková a Janette Ferenčíková podali storno.                               

K bodu č.6:

           Žiadosť člena komisie o zaslanie zoznamu aktuálnych neplatičov nájomných bytov. Zoznam bude zaslaný v súlade s ochranou osobných údajov.

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 23.03.2023

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

           

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!