Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.06.2023 - 15:29  //  aktualizácia: 08.06.2023 - 15:30  //  zobrazené: 549

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  31.05.2023

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 31.05.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 3/2023

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  31.05.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
  2. Výročná správa Poliklinika Senica n.o.
  3. Zmena štatútu ZSS nocľaháreň.
  4. Zmena štatútu mestské jasle.
  5. Zmena štatútu denné centrum „Továrenská“.
  6. Aktualizácia komunitného plánu.
  7. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
  8. Informácia o počte pridelených bytov.
  9. Rôzne

 

K bodu č. 1:

          Predložená Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Zodpovedané pripomienky. Sociálny podnik vykonáva kosenie trávnatých plôch na základe harmonogramu stanovených prác pre určené časti mesta, 1.6.  prvú kosbu určených častí budú mať ukončenú. Mesto elektronicky zadáva objednávku na ďalšiu kosbu.  Je potrebné, aby podnik nedostával v čase kosby iné objednávky, predlžuje sa tým dĺžka kosenia. Poukázané na riziko, ak je vo Valnom zhromaždení len primátor mesta.

                       

Uznesenie č. 10/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú Výročnú správu Sociálny podnik Senica, s.r.o. komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 2:

         Predložená Výročná správa Poliklinika Senica n.o.. V roku 2022 : nárast nákladov za energie oproti roku 2021 o vyše 20.000,- eur, uvedená do prevádzky   výdajňa zdravotníckych pomôcok, výdaje na havarijné situácie, na nový účtovný program. Zdravotné poisťovne neuhradili sumu v celkovej výške 120.467,32 eur. Príprava projektov ( na rekonštrukciu kotolne, bufetu ).   Dotácia od Mesta v sume 70.000,- eur. Končí technická podpora pre röntgen, prístrojom v laboratóriu končí životnosť, APS majú zmluvu s ministerstvom do 30.6.2024. Bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 11/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú Výročnú správu Poliklinika Senica n.o. komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

K bodu č. 3:

          Predložená zmena štatútu ZSS nocľaháreň, jeho aktualizácia. Bez pripomienok.

 

          Uznesenie č. 12/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú zmenu štatútu ZSS nocľaháreň komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 4:

          Predložená zmena štatútu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - mestské jasle. Bez pripomienok.

 

          Uznesenie č. 13/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú zmenu štatútu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - mestské jasle berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 5:

          Predložená zmena štatútu denné centrum „Továrenská“. Bez pripomienok.

 

          Uznesenie č. 14/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú zmenu štatútu denné centrum „Továrenská“  komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 6:

           Predložená aktualizácia komunitného plánu. Bez pripomienok.

 

          Uznesenie č. 15/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú aktualizáciu komunitného plánu komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 7:

          Predložený   zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Simona Marková, Adriana Chovancová, Michaela Balážová, Vendula

                               Ustabasiová, Milan Kubačák, žiadosť zo dňa 24.04.2023, Štefan Toman, Žaneta

                               Vašková.

Na 2-izbové byty : Katarína Reháková, Erik Jahelka, Michaela Helešiová, Monika Balážová, Markéta

                              Gubková.

 

           Aktuálne dlhy na nájomných bytoch  u dlžníkov, ktorí stále obývajú byty, sú v sume 47.518,68  a dlhy vymáhané exekučne sú v sume 98.816,34 eur.

           Bytový dom na adrese Štefánikova č.1441 ( 12 bytov ) je v havarijnom stave. Návrh – žiadatelia z uvedenej adresy, ktorí splnia podmienky, budú uprednostnení.

 

Uznesenie č. 16/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 17/2023 a uprednostnenie Sári Súkopovej na Hurbanovu č. 1378 alebo č. 1379.

 

Uznesenie č. 17/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov

          Komisia   s ch v a ľ u j e  uprednostnenie žiadateľov o pridelenie bytu zo Štefánikovej č.1441.

 

 

 

K bodu č. 8:

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 2-izbové byty (  Saskia Kotlárová a Mariana Karpitová), na 1-izbové byty ( Viera Jánošíková, Sabina Jurásková, Helena Janerlová, Peter Duga, Zuzana Kleschtová  ) a na izby ( Jediná Elena, Nhanová Adriana, Vachová Eliška )

                                 

K bodu č. 9:         

Klietka umiestnená do ZSS Senica z mestského nájomného bytu, kde má stále trvalý pobyt musí platiť komunálny odpad ( KO ). Zamestnanci oddelenia sociálnych vecí poskytnú pomoc klientke pri prehlásení trvalého pobytu a zrušení poplatkov za KO.

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 10/2023 - 17/2023 prítomných  5 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  5

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

                                                                                          PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                    predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 02.06.2023

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!