Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.12.2023 - 09:59  //  aktualizácia: 06.12.2023 - 13:18  //  zobrazené: 388

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť zo dňa  28.11.2023

číslo: 5/2023  |  dátum konania: 05.12.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2023

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť zo dňa  28.11.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
  2. Informácia o počte pridelených bytov.
  3. Požiadavka na uprednostnenie žiadostí o pridelenie bytu.
  4. Informácia o bytovom dome Štefánikova 1441.
  5. Rôzne.

 

            Zasadnutie otvorila predsedníčka  komisie, ktorá privítala prítomných,  oboznámila ho s programom zasadnutia, tento bol jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 1:                    

            Predložený   zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Ladislav Detvaj, Erik Malachov, Vlasta Vašková, Juraj Hypký, Mariana Danišová,

                              Eva Fejtlová, Alena Vašková

Na 2-izbové byty : žiadosť z 12.9.2023, Michaela Lančaričová, Peter Braciník, Ľudmila Prteková,

                               Stanislav Lezo, Lukáš Malík, Ján Daniel, Michaela Schreinerová

Na izby : Terézia Vašková, Linda Danihelová.

 

Uznesenie č. 25/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť:

          Komisia   neschvaľuje  žiadosť pre Stanislav Lezo.  

Hlasovanie k bodu č. 1-uzneseniu č. 25/2023:

prít:6                   za:6                      proti:0                           zdržal sa:0

 

Uznesenie č. 26/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť:

          Komisia   neschvaľuje zaradenie žiadosti do poradovníka na 2 – izbový byt pre Lukáš Malík  a  odporúča   zaradiť jeho žiadosť do poradovníka na 1-izbový byt. Komisia   schvaľuje  zoznam ostatných žiadateľov o pridelenie bytu.  

 

Hlasovanie k bodu č. 1-uzneseniu č. 26/2023:

prít:6                   za:6                      proti:0                           zdržal sa:0

 

K bodu č. 2:

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 2-izbové byty (  Zuzana Pechová, Monika Balážová, Juraj Martišiak, Oľga Tokošová ), na 1-izbové byty ( Miroslava Kudláčová, Matej Hudáč, Melánia Danielová, Katarína Stanková, Michaela Balážová, Vendula Ustabasiová  ) a  izby ( Terézia Vašková  )

                                 

K bodu č. 3:

          

Žiadosť o uprednostnenie bola doručená na 1-izbový byt od : Petra Reháková.

 

Uznesenie č. 27/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť:

          Komisia   neschvaľuje  žiadosť o uprednostnenie pre Petra Reháková.

Hlasovanie k bodu č. 3 - uzneseniu č. 27/2023 :

prít:7                   za:7                      proti:0                           zdržal sa:0

 

Členovia Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb, n.o. Senica  schválili rozšírenie kapacity útulku. Za týmto účelom je potrebné uprednostnenie podnájomníkov z ubytovne na Hurbanovej ul. č. 1378 a z nájomných bytov z Hurbanovej ul. č. 1379 v poradovníku žiadostí.

 

Uznesenie č. 28/2023 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť:

          Komisia   schvaľuje  žiadosť o uprednostnenie podnájomníkov z ubytovne na Hurbanovej ul. č. 1378 a z nájomných bytov z Hurbanovej ul. č. 1379 v poradovníku žiadostí.

Hlasovanie k bodu č. 3 - uzneseniu č. 28/2023 :

prít:7                   za:7                      proti:0                           zdržal sa:0

 

K bodu č. 4:

          V nájomnej bytovke na Štefánikovej ul. č. 1441 je zhoršená statika, z dôvodu havarijného stavu boli vypracované statické posudky a odporučenie na odstránenie stavby. Na stavebný úrad bude podaná žiadosť o odstránenie stavby.

            

K bodu č. 5:

           Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                    predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 05.12.2023

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!