Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.06.2023 - 09:17  //  aktualizácia: 02.06.2023 - 09:19  //  zobrazené: 575

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa 30.05.2023

číslo: 5/2023  |  dátum konania: 30.05.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2023

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa 30.05.2023

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutie :

 • otvorenie
 • Správa o činnosti MsKS za rok 2022
 • Správy o plnení príjmov a výdavkov za rok 2022 jednotlivých škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica
 • Návrh Dodatok č. 6/2023 k VZN č. 63o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni.
 • rôzne

 

 1. Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v priestoroch Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Všetkých prítomných členov komisie v priestoroch Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici privítať riaditeľ galérie Mgr. Popelár.

Následne zasadnutie komisie otvoril  predseda komisie Mgr. Pastucha a súčasne odovzdal slovo riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Senica Ing. Ivanovej.

 

 1. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Ing. Ivanová na rokovanie predložila podrobnú správu o činnosti MsKS. Rozpočet pre organizáciu bol schválený ako vyrovnaný s 3 zmenami k 31.12.2022 v celkovom objeme 875 170,- €.  Z bežného transferu rozpočtu mesta Senica , ktorý bol v objeme 545 000 € boli hradené personálne náklady, výdavky na energie, kultúrne podujatia – ktoré organizovalo MsKS bezplatne pre obyvateľov mesta napr.   MDŽ, Stavanie mája, Letecký deň detí, Senické senobranie, Kultúrne Vianoce a pod.  Z vlastných príjmov boli financované náklady na energie, materiál, dopravné náklady, rutinná a štandartná údržba, služby ako napr. nákup divadelných , hudobných a tanečných vystúpení, požičovné za premietané filmy.

Komisia predložený návrh berie na vedomie a odporúča na schválenie MsZ.

 

 1. So správami o plnení príjmov a výdavkov za rok 2022 za jednotlivé školy a školské zariadenia podal informáciu predseda komisie.

Predložený materiál doplnila Ing. Výletová.  Rozpočet príjmov bol v objeme 1 175 917 €, plnenie príjmov bolo v celkovej výške 1 173 015,36 €. Výrazne sa na plnení príjmov podieľali poplatky za stravné, poplatky za školy a školské zariadenia, príjmy z prenájmu. Časť príjmov v objeme 74  366 € bola so súhlasom mestského zastupiteľstva preklasifikovaná z bežných na kapitálové výdavky – dofinancovanie koncertnej sály ZUŠ a na nákup strojov do školských jedální.   

Rozpočet výdavkov škôl a školských zariadení v roku 2022 bol v objeme 10 526 600,- € . Z toho prenesené kompetencie ( normatívne a nenormatívne v objeme  zo ŠR v objeme 4 915 333 €, čo tvorí 46,69 % celkových výdavkov.   Plnenie celkových výdavkov bolo v  objeme 10 183 175,61 €. Nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 418 734,96 €  ( z toho FP z prenesených kompetencií : 148 833,01 € a FP z  originálnych kompetencií v objeme  269 901,95 € boli vylúčené z prebytku mesta a presunuté do roku 2023 a vyčerpané v zmysle zákona do 31.12.2023.   

Školy a školské zariadenia v roku 2022 čerpali FP v zmysle schváleného rozpočtu, hospodárne a efektívne.

Komisia predložený návrh berie na vedomie a odporúča na schválenie MsZ.

 

 1. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhu Dodatok č. 6/2023 k VZN č. 63o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni.

Materská škola:

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva za pobyt dieťaťa v materskej škole  mesačne sumou  30,00 Eur za jedno dieťa.

Školský klub detí: 

Zákonný zástupca žiaka  prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosť školského klubu detí mesačne sumou  15,00 Eur  za jedného žiaka .

Základná umelecká škola Senica :

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole  a v jej elokovaných pracoviskách , je určená s prihliadnutím na vek žiaka ,dospelú osobu  a na formu štúdia  nasledovne:

Forma štúdia

popis

výška mesačného príspevku v Eur

Prípravné štúdium

všetky odbory skupinového vyučovania

9,00

základné štúdium

individuálne vyučovanie – hudobný odbor

 

13,00

základné štúdium

skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor,

 

10,00

štúdium pre dospelých s vlastným prímom

individuálne vyučovanie – hudobný odbor

 

50,00

štúdium pre dospelých s vlastným prímom

skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor, 

 

25,00

Za obdobie , v ktorom je prerušené prezenčné vyučovanie školy počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu mimoriadnej situácie , núdzového stavu alebo vyhláseného výnimočného stavu a vyučovací proces je realizovaný dištančnou formou , je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov nasledovná:

Forma štúdia

popis

výška mesačného príspevku v Eur

Prípravné štúdium

všetky odbory skupinového vyučovania

7,00

základné štúdium

individuálne vyučovanie – hudobný odbor

 

10,00

základné štúdium

skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor,

 

7,00

štúdium pre dospelých s vlastným prímom

individuálne vyučovanie – hudobný odbor

 

50,00

štúdium pre dospelých s vlastným prímom

skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor, 

 

25,00

 

Centrum voľného času Senica :

Výška  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa určuje  pre deti, žiakov od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku nasledovne :

záujmový útvar

úhrada pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Senica vo veku

od 5 - 15 rokov

úhrada pre obyvateľov bez  trvalého pobytu s príspevkom obce v ktorej má osoba trvalý pobyt  vo veku od 5 - 15 rokov

úhrada pre obyvateľov bez  trvalého pobytu a  bez príspevku obce v ktorej má osoba trvalý pobyt  vo veku od 5 - 15 rokov

v Eur

v Eur

v Eur

kultúrny

10,00

10,00

17,00

tanečný

10,00

10,00

17,00

spoločensko – vedný

10,00

10,00

17,00

technický

10,00

10,00

17,00

športový

10,00

10,00

17,00

športové kluby

 5,00

5,00

12,00

                                                                                                                                                     

5.2. Výška  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času Senica sa určuje pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Senica, bez trvalého pobytu v meste Senica pre deti od 1 roka – 5 rokov veku  , mládež a dospelých nad 15  rokov veku  nasledovne :

    • dieťa od 1 roka do 5 rokov ( okrem Materského centra.......                       8,00 Eur
    • dospelá osoba v Materskom centre  ....................................                      4,00 Eur
    • dieťa v materskom centre ..................................................                        3,00 Eur
    • mládež od 15 – 18 rokov ...................................................                       10,00 Eur
    • dospelá osoba  nad 18 rokov ................................................                   17,00 Eur

 

Aktuálny poplatok za školné  za jedno dieťa je v súčasnej dobe platné od 1.novembra 2020.

Na základe požiadavky  jednotlivých zástupcov škôl a školských zariadení  s prihliadnutím   na  viaceré zmeny v legislatíve ,  postupné zvyšovanie nárastu cien energií, spotrebného materiálu  a technického vybavenia za obdobie od prijatia predchádzajúcej zmeny mesačného príspevku školného od 01.novembra 2020  vystala nutnosť pre zriaďovateľa pristúpiť k celkovému prehodnoteniu výšky doteraz platného príspevku  za školné zákonných zástupcov .

Návrh mesta ako zriaďovateľa s dotknutými školami a školskými zariadeniami je nasledovný:

Ø výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy upraviť na 30 Eur (+ 8,00 Eur),

            Ø výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí na 15 Eur mesačne (+5 Eur),

 Ø výška príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole je upravená podľa náročnosti formy štúdia  :

 1. prípravné štúdiom  - 9,00 Eur všetky obory skupinového vyučovania
 2. základné štúdium – individuálne vyučovanie 13,00 Eur ( + 3,00 Eur) ,
 3. základné štúdium – skupinové vyučovanie 10,00 Eur ( + 3,00 Eur) ,
 4. štúdium pre dospelých s vlastným príjmom – individuálne vyučovanie – hudobný odbor

50,00 Eur ,

 1. štúdium pre dospelých s vlastným príjmom – skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor 25,00 Eur ( + 10,00 Eur)  ,

Pre žiakov ZUŠ Senica sú vytvorené priaznivé podmienky pre štúdium.

Štúdium v jednotlivých odboroch má stanovené týždenné časové dotácie vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ MŠVVaŠ SR.

Centrum voľného času   zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom z iných obcí. Každá obec, ktorá má obyvateľov vo veku od 5 do 15 rokov má vyčlenené finančné prostriedky do svojho podielu v rámci výnosu dane z príjmov FO a PO. Na základe toho každá obec z ktorej navštevuje dieťa CVČ môže poskytovať dotáciu zriaďovateľovi – Mestu Senica na každé dieťa v súlade s VZN č. 63 v znení neskorších predpisov. V prípade, že daná obec dotáciu neposkytne vôbec, alebo len čiastočne rozdiel znáša zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce CVČ Senica . 

Výška príspevku  na čiastočnú úhradu  nákladov v CVČ  je upravená podľa náročnosti ( + 2,00 €/mesiac )

záujmový útvar

úhrada pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Senica vo veku

od 5 - 15 rokov

úhrada pre obyvateľov bez  trvalého pobytu s príspevkom obce v ktorej má osoba trvalý pobyt  vo veku od 5 - 15 rokov

úhrada pre obyvateľov bez  trvalého pobytu a  bez príspevku obce v ktorej má osoba trvalý pobyt  vo veku od 5 - 15 rokov

v Eur

v Eur

v Eur

kultúrny

10,00

10,00

17,00

tanečný

10,00

10,00

17,00

spoločensko – vedný

10,00

10,00

17,00

technický

10,00

10,00

17,00

športový

10,00

10,00

17,00

športové kluby

 5,00

5,00

12,00

                                                                                                                                                     

5.2. Výška  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času Senica sa určuje pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Senica, bez trvalého pobytu v meste Senica pre deti od 1 roka – 5 rokov veku  , mládež a dospelých nad 15  rokov veku  nasledovne :

    • dieťa od 1 roka do 5 rokov ( okrem Materského centra.......                       8,00 Eur
    • dospelá osoba v Materskom centre  ....................................                      4,00 Eur
    • dieťa v materskom centre ..................................................                        3,00 Eur
    • mládež od 15 – 18 rokov ...................................................                      10,00 Eur
    • dospelá osoba  nad 18 rokov ................................................                   17,00 Eur

Navrhnutá úprava vyššie spomínaných príspevkov sa priaznivo prejaví aj v rozpočtoch škôl a školských zariadení. Čo sa týka prípadov, kedy zákonní zástupcovia poberajú dávku v hmotnej núdzi, príp. iné výnimky sú reflektované a upravené v zákone č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Mesto každoročne vynakladá zo svojho rozpočtu významný objem  finančných prostriedkov na opravy a bežnú údržbu objektov základných a materských škôl a bezodkladne rieši havarijné situácie. Okrem bežnej údržby každý rok rieši aj nové investície do objektov a ostatných priestorov škôl a školských zariadení. Zriaďovateľ vytvára vhodné podmienky pre umiestnenie všetkých detí v predškolskom veku .

 Materská škola je umiestnená v 8 elokovaných pracoviskách  , čo si vyžaduje nemalé náklady  na prevádzku a údržbu.  Za účelom zníženia prevádzkových nákladov je nevyhnutné do jednotlivých objektov  prideľovať finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu týchto objektov.   Zvyšujú sa legislatívne nároky a požiadavky, či už z hľadiska hygieny alebo bezpečnosti, čo si vyžaduje taktiež určité finančné prostriedky.  Každoročne sa zvyšujú mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Postupné zvyšovanie cien tovarov a služieb v posledných rokoch spôsobilo zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku škôl a školských zariadení.

Komisia predložený návrh berie na vedomie a odporúča na schválenie MsZ s nasledovnými zmenami :

 1. Školský klub detí: 

Zákonný zástupca žiaka  prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosť školského klubu detí mesačne sumou  20,00 Eur  za jedného žiaka . ( zvýšenie o 5,0 € mesačne za jedného žiaka oproti prorokovanému návrhu dodatku č. 6 k VZN č.63 )

 1. Poplatky v Centre voľného času neupravovať , ponechať v pôvodnej výške platného VZN č.63 k 30.05.2023.

 

 1. V bode rôzne členka komisie Mgr.art. Šefčíková pozvala všetkých prítomných na podujatie organizované Záhorskou galériou Senica . Záver zasadnutia komisie patril prehliadke aktuálnej výstavy Jána Mudrocha v Záhorskej galérii s odborným výkladom  Mgr. art. Šefčíkovej.

 

Na záver zasadnutia komisie predseda komisie poďakoval  všetkým členom komisie za operatívny a efektívny prístup k prerokovaným materiálom.

 

Uznesenie č.6/2023 zo dňa 30.05.2023

Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 30.05.2023 prerokovala Správu o činnosti MsKS za rok 2022 a odporúča predložiť na schválenie MsZ.

Hlasovanie : Prítomní : 9          za : 9                         proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 

Uznesenie č.7/2023 zo dňa 30.05.2023

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 30.05.2023 prerokovala Správy o plnení príjmov a výdavkov za rok 2022 jednotlivých škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica a odporúča predložiť na schválenie MsZ.

Hlasovanie : Prítomní : 9          za : 9                         proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 

 

Uznesenie č.8/2023 zo dňa 30.05.2023

Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 30.05.2023 prerokovala Návrh Dodatok č. 6/2023 k VZN č. 63o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni a odporúča predložiť na schválenie MsZ s nasledovnými zmenami :

Školský klub detí: 

Zákonný zástupca žiaka  prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosť školského klubu detí mesačne sumou  20,00 Eur  za jedného žiaka . ( zvýšenie o 5,0 € mesačne za jedného žiaka oproti prorokovanému návrhu dodatku č. 6 k VZN č.63 )

Hlasovanie : Prítomní : 9          za : 8                         proti : 1                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

Poplatky v Centre voľného času neupravovať , ponechať v pôvodnej výške platného VZN č.63 k 30.05.2023.

Hlasovanie : Prítomní : 9          za : 9                         proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 

Materská škola:

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva za pobyt dieťaťa v materskej škole  mesačne sumou  30,00 Eur za jedno dieťa.

Hlasovanie : Prítomní : 9          za : 7                         proti : 2                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 

Základná umelecká škola :

Podľa predloženého rozpisu .

Hlasovanie : Prítomní : 9          za : 9                         proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

                                                                                               Mgr. Peter Pastucha  

                                                                                                 predseda komisie

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!