Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.04.2023 - 08:32  //  aktualizácia: 17.04.2023 - 08:34  //  zobrazené: 648

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 13. 4. 2023

číslo: 5/2023  |  dátum konania: 17.04.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica   č. 5/2023

zo zasadnutia komisie športu, dňa 13. 4. 2023

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 €

                        3. Záver

 

k bodu č. 1

 

V úvode rokovania predseda komisie P. Hutta privítal členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

 

            Hlavným bodom programu bolo prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 eur – malé projekty. Do komisii športu bolo predložených 28 žiadostí v celkovom objeme 50 720,50 eur. Na základe rozhodnutia mesta Senica ako poskytovateľa finančných prostriedkov bol na rozdelenie určený finančný limit v objeme 16 250 eur.

            Členovia komisie sa podrobne zaoberali jednotlivými predloženými žiadosťami o poskytnutí finančných  prostriedkov na projekty po stránke vecnej, finančnej ako aj hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Z dôvodu nízkeho limitu pridelených finančných prostriedkov na prerozdelenie komisie nebolo možné uspokojiť väčšie množstvo podaných projektov.   Do budúcna odporúčajú navýšiť väčší objem  finančných prostriedkov.

 

Uznesenie č. 3/2023

Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 13. 4. 2023 prerokovala predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20. Členovia komisie po preštudovaní jednotlivých žiadostí odporúčajú podporiť predložené žiadosti podľa prílohy č. 1 – zoznam žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Senica do 3 000 eur.

 

K bodu č. 3

           

Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                                            

 

schválil:

Mgr. Peter Hutta

predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!