Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.10.2022 - 14:21  //  aktualizácia: 20.10.2022 - 14:22  //  zobrazené: 627

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 6. 10. 2022

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 06.10.2022  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 4/2022

zo zasadnutia komisie športu, dňa 6. 10. 2022

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program:       1. Otvorenie

                        2. Návrh na umiestnenie ozubeného kolieska s menom kandidáta na Záhoráckej stene

                            slávy

3. Príprava Silvestrovského behu

4. Rôzne

5. Záver

 

k bodu č. 1

 

          6. 10. 2022 sa uskutočnilo na MsÚ v Senici posledné zasadnutie komisie športu s členmi zvolenými na štvorročné obdobie v rokoch 2018 - 2022. V úvode rokovania podpredseda Mgr. Peter Hutta privítal prítomných členov komisie športu,  oboznámil ich s programom rokovania a ospravedlnil neprítomných – Bc. Šúrka, Mgr. Wágnerovú, Mgr. Kubíčka.

 

K bodu č. 2

 

            Komisii športu bol  telovýchovou jednotou Záhoran doručený návrh na umiestnenie ozubeného kolieska na Záhorácku stenu slávy s menom Vladimíra Sedláka, nestora, spoluzakladateľa, hráča a trénera hádzanej v Senici. V roku 2010 ukončil aktívnu trénerskú prácu. Svoje bohaté športové skúsenosti rád dodnes odovzdáva mladším trénerom.

 

Uznesenie č. 3/2022:

Členovia komisie športu jednomyseľne súhlasia s umiestneným ozubeného kolieska s menom Vladimíra Sedláka na Záhoráckej stene slávy pri najbližšom odhaľovaní.

 

 

K bodu č. 3

 

            Posledným mestským podujatím v roku je tradične Silvestrovský beh. Toho roku padá termín na sobotu, 31. 12. 2022, kedy sa uskutoční už jeho 37. ročník. SB je súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára, Grand Prix Záhoria a Záhoráckeho detského bežeckého pohára. Pretek je rozdelený podľa vekových kategórií, a to na 18 detských a mládežníckych a 10 dospelých kategórií. Víťazi mládežníckych kategórií obdržia medailu a vecnú cenu, víťazi dospelých kategórií obdržia trofej a vecnú cenu. Každoročne bývajú ocenení aj najlepší traja Seničania a tri Seničanky.             

 

K bodu č. 4

 

             Člen komisie Ing. Dušan Manďák požiadal členov komisie športu o stanovisko k žiadosti, ktorá bola zaslaná na RSMS. Žiadosť poslal obyvateľ mesta Senica, Martin Hečko, zákonný zástupca Laury Hečkovej. RSMS požiadal o podporu formou bezodplatného užívania mestského športového zariadenia v čase jeho nevyťaženosti, t. j. o bezodplatné poskytnutie tzv. ľado-hodín na zimnom štadióne v rozsahu 1 – 2 hodiny týždenne v mesiacoch september 2022 – marec 2023.

 

Uznesenie č. 4/2022:

            Mesto Senica  má snahu vytvárať rovnaké podmienky pre všetky senické športové kluby a TJ.

Laura Hečková nie je členkou žiadneho senického klubu ani TJ. Je členkou trnavského športového klubu ICE SKATING TRNAVA. Komisia športu neodporúča meniť tento model podpory  klubov a jednotlivca a vytvoriť tak možný precedens v poskytovaní  takejto podpory.

 

 

K bodu č. 5

 

Podpredseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                                 Mgr. Peter Hutta

                                                                                                           podpredseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!