Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.09.2023 - 15:29  //  aktualizácia: 11.09.2023 - 15:31  //  zobrazené: 549

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 7. 9. 2023

číslo: 9/2023  |  dátum konania: 07.09.2023  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 9/2023

zo zasadnutia komisie športu, dňa 7. 9. 2023

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Návrh financovania športu v meste Senica

3. Záver

 

 

k bodu č. 1

V úvode rokovania predseda komisie P. Hutta privítal členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

            Hlavným bodom programu bolo vytvorenie nového modelu financovania športových klubov v meste Senica. Na zasadnutie športovej komisie bola pozvaná riaditeľka CVČ Silvia Krišáková, ktorá oboznámila členov komisie s aktuálnym fungovaním spolupráce CVČ so športovými klubmi. Ďalej informovala o avízovaných zmenách zo strany zatiaľ dvoch športových kluboch, ktoré už nebudú pokračovať v spolupráci s CVČ.

Komisia sa zhodla na tom, že spôsob financovania prostredníctvom CVČ je neadekvátny z dôvodu veľkej administratívnej záťaže zo strany CVČ ako aj zo strany športových klubov

 (vydanie rozhodnutí o prijatí za člena do CVČ – 1 300x, zmluva so športovým klubom 2x ročne, žiadosť o uzatvorenie dohody s trénermi, zmluva s trénermi 2 x ročne, zmluva so ZŠ, vedenie mzdovej agendy, komunikácia s Mestom Senica a obcami ohľadom úhrady poplatku na 1 dieťa, komunikácia so základnými školami o využiteľnosti telocviční, žiadosť o členstvo v CVČ, mesačné výkazy trénerov, celoročné vedenie triednej knihy, úhrada mesačného príspevku 2x ročne).

            Komisia za zaoberala návrhom podpory financovania športových klubov iným spôsobom.  Dohodla sa na základných bodoch, ktoré budú súčasťou  pripravovanej verzie,  bude vypracovaná  na ďalších zasadnutiach komisie a následne predložená poslancom MsZ a vedeniu mesta na rokovanie.

 

K bodu č. 3

            Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. Ďalšie zasadnutie  komisie sa uskutoční  28. 9. 2023.

 

Zapísala: Erika Mášiková, tajomníčka komisie                                                                              

 

Mgr. Peter Hutta

predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!