Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.11.2019 - 14:17  //  aktualizácia: 19.11.2019 - 14:19  //  zobrazené: 2092

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Gabriela Lehmann, S. Jurkoviča 1204/28, Senica

 

Dátum začatia konania:     18.11.2019     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks dreviny, smrek

Dotknuté územie :

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada, pri chate č. 565, parcela č. 727/15 k.ú. Kunov vedená v reg. C - KN, druh pozemku ostatná plocha

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    20.11. – 26.11.2019.

 

 

 

 

V Senici   19.11.2019

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!