Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.07.2020 - 08:46  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 10:06  //  zobrazené: 255

Inventarizácia drevín na Brezovej ulici

predkladateľ: Ing. Ľubica Vyletelová

Interpelácia podaná na 10. zasadnutí MsZ:

 

Interpelácia:

V rámci inventarizácie drevín by bolo žiadúce urobiť odbornú obhliadku stavu stromov na ulici Brezová, kde sú vysoké stromy, ktoré sú poškodené a nestabilné nešetrným orezávaním kvôli elektrickému vedeniu - nemajú potom dobrú stabilitu a vzhľadom na poveternostné podmienky to začína byť čoraz rizikovejšie. Chodia po tejto ulici deti do školy, stromy sú veľmi blízko domov a elektrického vedenia a vplyvom počasia môže prísť nielen k škodám na majetku občanov ale hlavne na zdraví.

 

Odpoveď:
Dňa 20.7.2020 bola realizovaná ohliadka drevín rastúcich v zelených pásoch na Brezovej ulici v úseku od SNP po Komenského ulicu. V rámci nej bol kontrolovaný celkový zdravotný stav drevín a vizuálne známky narušenia statickej stability drevín. Koreňový systém drevín nebol hodnotený. Taktiež bol zaznamenaný stav poškodenia okolitých komunikácií koreňovým systémom hodnotených drevín.
-           Výstupom ohliadky je súpis jednotlivých drevín a následný návrh ošetrení a v nevyhnutnom prípade odstránení drevín. Tento bude ďalej zapracovaný do harmonogramu ošetrení drevín a dreviny budú pravidelne monitorované.
-           V súčasnej dobe je povolený výrub na 4 ks drevín, ktorý sa bude realizovať v mimovegetačnom období.
-           Situácia na Brezovej ulici je taktiež komplexne riešená v rámci II. etapy projektovej dokumentácie pre cyklodopravné trasy v meste Senica, pričom sa predpokladá generačná výmena drevín na tejto ulici spolu s preriešením nadzemného vedenia el. energie.


 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!