Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:45  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:46  //  zobrazené: 393

Kosenie, starostlivosť a údržba zelene

predkladateľ: Mgr. Branislav Grimm

 

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Interpelácia sa týka podania informácií o plnení zmluvných podmienok zo strany spoločnosti UNICARBACK, s.r.o., ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Senica, o poskytovaní služieb starostlivosti o verejnú zeleň a služieb na úseku komunikácií. Interpelácie je podaná z dôvodu nespokojnosti občanov s výkonom, odbornou údržbou, dodržiavaním časových harmonogramov, pružným, včasným, aktívnym, reagovaním na vzniknuté klimatické podmienky pri starostlivosti o mestskú zeleň spoločnosťou UNICARBACK s.r.o. Z toto dôvodu:

  1. Žiadame písomné vyjadrenie pracovníka Oddelenia výstavby, životného prostredia  a dopravy p. Ing. Lopúcha, akým spôsobom, ale i s akým výsledkom prebiehala kontrola kvality výkonu prác spoločnosti UNICARBACK  pri starostlivosti o zeleň mesta zo strany Mesta Senica ? Či je do budúcna vypracovaný návrh opatrení výkonu kontroly resp. opatrenia, aby sa už obdobná situácia neopakovala, pretože vyhovárať sa na zhoršovanie klimatických podmienok občania neakceptujú. Tie sú bohužiaľ už tu, budú sa asi opakovať, treba sa však na ne v rámci našich možností pripraviť a nie sa na ne vyhovárať.
  2. Žiadame vedenie Mesta Senica o písomné stanovisko, či vyvodí resp. uplatní si  nejaké opatrenia, sankcie na základe uzatvorenej zmluvy voči spoločnosti UNICARBACK s.r.o., za činnosť údržby a starostlivosti o zeleň mesta za mesiace apríl – jún 2023.

 

Odpoveď:

  1. Mesto ako objednávateľ je oprávnené kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy s dodávateľom kontrolovať termín a kvalitu plnenia jeho záväzku. Vplyvom vzniknutých klimatických podmienok je nedostatkov či už kvalitatívnych alebo časových viac než po iné roky. Kontrola zo strany mesta prebieha priebežne priamo v teréne a nedostatky sa oznamujú dodávateľovi prác. Dodávateľ takto oznámené nedostatky musí po dohode odstrániť, čím sa samozrejme spomaľuje tempo kosenia. V súčasnosti sa pracuje na návrhu opatrení výkonu kontroly zo strany mesta.
  2. Aktuálne sa spracováva podklad pre uplatnenie sankcií pre dodávateľa prác, či už za nedodržanie termínov kosby alebo nekvalitne odvedenú prácu v zmysle zmluvy. Nakoľko reklamácie sa sumarizujú priebežne, tak si mesto uplatní sankcie ku koncu obdobia kosby, kedy budeme mať kompletný zoznam odstránených/neodstránených nedostatkov z reklamácií.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!