Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.10.2023 - 09:30  //  aktualizácia: 24.10.2023 - 09:31  //  zobrazené: 332

Navýšenie participatívneho rozpočtu pre rok 2024

predkladateľ: Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:
MsV č. 4 navrhuje do rozpočtu pre budúci rok 2024 navýšenie financií do participatívneho rozpočtu z doterajšieho 1 € na 2 € na občana daného obvodu. Otázka – Plánuje mesto navýšenie participatívneho rozpočtu pre rok 2024 podľa návrhu MsV č. 4 ?
 

Odpoveď:
Mesto Senica má uznesením Mestského zastupiteľstva č. 24/2022/751 zo dňa 23. júna 2022 schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica.
V týchto zásadách: Časť III. definuje Rozpočtový proces, ktorý obsahuje Rozpočtový harmonogram, Subjekty rozpočtového procesu a Časť IV. definuje Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu mesta.
Medzi subjekty rozpočtového procesu patria a taktiež sa podieľajú na rozpočtovom procese:
o    Rozpočtové  organizácie mesta
o    Príspevková organizácia mesta
o    Mestský úrad
o    Primátor mesta
o    Mestské  zastupiteľstvo
o    Komisie mestského  zastupiteľstva
o    Hlavný kontrolór
Podľa článku 7 Časť IV. týchto zásad definuje, že:
finančné oddelenie zostavuje návrh rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu rozpočtové požiadavky v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu. 
Návrh rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
V prípade, že príde k zhode subjektov rozpočtového procesu a návrh rozpočtu mesta bude zostavený v súlade §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môžu byť aj navýšené finančné prostriedky do oblasti participatívneho rozpočtu v návrhu rozpočtu mesta na roky 2024-26.
Vypracoval: Ing. Róbert Mozolič
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!