Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2020 - 20:43  //  aktualizácia: 23.10.2020 - 20:47  //  zobrazené: 146

Opravy cesty a chodníkov na Brezovej ulici

predkladateľ: Ing. Pavol Kalman

Interpelácia podaná na 11. MsZ:

 

Interpelácia:

Žiadam o informáciu kedy bude lokálne opravená Brezová ulica, najmä poruchy cesty pred rodinnými domami p. č. 853, 852, 847, 846, 845, 842, zároveň Vás žiadam informáciu, kedy budú uskutočnené veľkoplošné opravy chodníkov na Brezovej ulici.

 

Odpoveď:

Po obhliadke lokálnych porúch cesty pred rodinnými domami p. č. 853, 852, 847, 846, 845, 842 bolo zistené, že väčšina porušení telesa miestnej komunikácie Brezová ulica je spôsobených koreňovou sústavou stromov nachádzajúcich sa v zelenom páse medzi cestou a chodníkom. Mesto Senica má povolenie na výrob stromov, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, tieto stromy budú odstránené po odstránení stromov budú následne opravené časti komunikácie. Ostatné poruchy sú menšieho charakteru ako malý výtlk, porušená vrstva asfaltu okolo cestnej vpuste alebo pred vjazdom k nehnuteľnosti – tieto poruchy v rámci časového priestoru, bude možné priebežne opraviť.

Veľkoplošné opravy chodníkov na Brezovej ulici zahrňuje projekt stavby: Cyklo dopravné trasy v meste Senica – II. etapa v meste Senica v rámci stavebného objektu  SO 07 – Cyklistická trasa Brezová, Celková dĺžka 0,621 km. Objekt začína napojením sa na cyklotrasu Železničná stanica – Sotina, na nároží križovatky Vajanského a Brezová. Cyklistická trasa je vedená v km 0,000 00 – 0,258 90 v ľavom pridruženom dopravnom priestore miestnej komunikácie Brezová formou obojsmernej cyklistickej cestičky širokej 2,5m + bezpečný odstup od vozovky 0,5m. Cyklistická trasa bude vybudovaná na telese jestvujúceho chodníka pre chodcov, ktorý sa rozšíri a stavebne upraví. Chodník pre chodcov bude vybudovaný v súbehu s Cyklistická trasa na úkor jestvujúcej zelene v šírke 1,75m. Chodci a cyklisti budú od seba výškovo oddelený.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!