Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2019 - 13:33  //  aktualizácia: 08.01.2020 - 08:55  //  zobrazené: 464

Paragrafové znenie zákona o tom, že dve autá nemôžu stáť na jednom parkovacom mieste

predkladateľ: Ing. Roman Sova

Interpelácia podaná na 7. riadnom zasadnutí MsZ dňa 12. 12. 2019

 

Interpelácia:

Poprosím o paragrafové znenie zákona o tom, že dve autá nemôžu stáť na jednom parkovacom mieste

 

Odpoveď:

            Mesto Senica Vám k Vašej interpelácii, predloženej na Mestskom zastupiteľstve v Senici, konanom 12. 12. 2019 oznamuje nasledovné :

 

            Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov stanovuje podmienky  užívania verejného priestranstva  nasledovne :

㤠30 Predmet dane

  1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

§ 31 Daňovník

            Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 34 Vznik a zánik daňovej povinnosti

            Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.“

            Keďže v paragrafovom znení sa v súvislosti s trvalým parkovaním používa jednotné číslo, je zrejmé, že je možné jedno parkovacie miesto vyhradiť len pre jedno vozidlo.  Z charakteristiky daňovníka podľa § 31 zákona č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vyplýva, že držiteľ ďalšieho vozidla je novým daňovníkom a užívaním verejného priestranstva mu vzniká nová daňová povinnosť.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!