Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 07.12.2023 - 13:00  //  aktualizácia: 28.12.2023 - 09:21  //  zobrazené: 669

Pozvánka na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici

P o z v á n k a

 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 14.12.2023 o 13.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici s týmto programom:

 

1.         Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.         Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1       Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 14.12.2023

3.2       Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

3.3       Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1       Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ dňa 09.11.2023

4.2       Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsR dňa 30.11.2023

5.1       Informácia o zmene rozpočtu Zmenou rozpočtu mesta č. 3/23

5.2       Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/23

6.         Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022

7.         Návrh dodatku č. 1/2023 VZN č. 65 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica

8.         Návrh VZN č. 84/2023 o zrušení VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

9.         Návrh dodatku č. 1/2023 VZN č. 78/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10.       Návrh dodatku č. 4/2023 VZN č. 53 o miestnych daniach

11.       Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na roky 2024, 2025 a 2026

12.       Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2024, 2025 a 2026

13.       Dispozície s majetkom

14.1     Návrh na schválenie dodatku č. 5 k Zakladateľskej listine spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

14.2     Návrh na peňažný vklad do kapitálového fondu spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

15.       Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku do OOCR Záhorie, o.z. pre rok 2023

16.       Zabezpečenie spolufinancovania projektu – Education for Tomorrow SK-AT (eTOM SK-AT)

17.       Návrh na uloženie voľných finančných prostriedkov z rezervného fondu na termínovaný vklad

18.       Návrh na zmenu tajomníka Komisie životného prostredia

19.1     Správa o výsledku kontroly hospodárenia ZŠ V. Paulínyho – Tótha v I. polroku 2023

19.2     Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024

19.3     Návrh na schválenie odmeny HK za rok 2023

20.       Informácia o SMART riešeniach hlavnej križovatky

21.       Interpelácie

22.       Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ

23.       Záver

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica             

 

Priamy prenos zasadnutia môžete sledovať na youtube.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!