Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 10:39  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 10:45  //  zobrazené: 669

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Spoločenského domu Kunov

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ

 

Interpelácia:
Interpelácia sa týka prípravy projektovej dokumentácie na rekonštrukciu domu kultúry v mestskej časti Kunov.


Odpoveď:
       Vzhľadom k tomu, že k budove kultúrneho domu sa nedochovala pôvodná projektová dokumentácia  (bola daná do užívania v roku 1959), v mesiaci január 2023 bol  vypracovaný  projekt skutočného vyhotovenia tejto stavby v rozsahu architektonicko-stavebnej časti  a to zameraním jestvujúceho  stavbu budovy 3D laserovým skenovaním  prístrojom LEICA BLK 360. Táto dokumentácia bude východzím  podkladom pre stanovenie rozsahu  projektovej dokumentácie na  plánovanú rekonštrukciu. Projekt skutočného vyhotovenia stavby  upozorňuje aj  na  poruchy a nedostatky budovy, ktorým bude potrebné venovať v projektovej dokumentácii  osobitnú pozornosť.    
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie  je zaradené do plánu verejného obstarávania  a   na financovanie  rekonštrukcie  plánuje mesto podať projekt   v rámci  plánu obnovy a odolnosti.
        V prípade, ak máte k dispozícii požiadavky občanov na praktické využívanie budovy je  žiaduce doručiť ich  čím skôr, aby sa nimi bolo možné zaoberať, príp. zohľadniť ich v priebehu  procesu vyhotovovania projektovej dokumentácie. 
       Budova je v správe Mestského kultúrneho strediska, takže ohľadom využívania budovy  je potrebné obrátiť sa na správcu.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!