Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.05.2018 - 15:10  //  aktualizácia: 09.05.2018 - 15:15  //  zobrazené: 17145

Vedeli ste, že ŠFRB odpúšťa 2000€ z úveru za každé dieťa?

Informácia o možnosti odpustenia časti úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania z dôvodu narodenia dieťaťa

V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania  môžu  jeho dlžníci  počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000 eur z úveru poskytnutého fondom na každé  dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy a žije s nimi v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi  žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. 

Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a ku dňu podania žiadosti musia mať   splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti  je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.

Žiadosť /tlačivo možno získať na každom mestskom úrade, ktorý je sídlom okresu/  je klient povinný  doručiť poštou na adresu: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava , spolu s nasledovnými prílohami:

        -       kópia rodného listu každého dieťaťa  -  overená matrikou alebo notárom

        -       potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte dieťaťa 

Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013, môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru   najneskôr do 31.12.2018.

 

Informácie môžu získať klienti na adrese: Mestský úrad Senica – Ing. Peter Harnoš, telefón: 034/6987614, alebo osobne: 3.NP – č.dverí  310.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!