Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:39  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:43  //  zobrazené: 407

Verejné osvetlenie

predkladateľ: Ing. Roman Sova

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Verejné osvetlenie, žiadam o nasledovné odpovede:

časová realizácia projektu

celkové náklady projektu

počet bodov, ktoré sa budú obnovovať

celková úspora projektu

žiadam o určenie miesta obnovy jednotlivých svetelných bodov

 

Odpoveď:

 

časová realizácia projektu:

V lehote podľa časového harmonogramu ktorý je súčasťou tejto zmluvy, avšak najneskôr do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, zmluva bola účinná 31.12.2022.

Do tejto lehoty sa z dôvodu klimatických podmienok pre realizáciu stavebných prác (netýka sa to inžinierskej alebo projekčnej činnosti nakoľko tie nie sú závislé od klimatických podmienok) nezapočítavajú mesiace december od 22.12. do 31.12., celý január a február. Ak mesiace december od 22.12. do 31.12., január alebo február pripadnú na činnosti týkajúce sa inžinierskej alebo projekčnej činnosti, lehota riadne plynie a neprerušuje sa. Ak na mesiace december od 22.12. do 31.12., január alebo február pripadnú činnosti týkajúce sa uskutočňovania stavebných prác, práce sa z dôvodu klimatických podmienok v týchto mesiacoch prerušia, a tieto mesiace sa nebudú započítavať do lehoty realizácie. Jednotlivé etapy podľa rozpočtu (fakturačné celky) budú vykonané v súlade s časovým harmonogramom ktorý je súčasťou tejto zmluvy, pričom termín realizácie pre I. etapu stavebných prác nemôže byť podľa harmonogramu dlhší ako 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a II. etapa stavebných prác môže byť začatá po splnení podmienok podľa tejto zmluvy a ukončení všetkých častí I. etapy stavebných prác.

 

celkové náklady projektu:

Celková cena projektu vrátane DPH je 1 571 844,06 Eur

 

počet bodov, ktoré sa budú obnovovať:

1443 ks (zdroj energetický audit) až 1498 ks (zdroj projektová dokumentácia)  35 ks rozvádzačov - výmena

 

celková úspora projektu:

 

Energetická bilancia:

Kvantifikácia prevádzkových pomerov novej sústavy VO:

Odhad celkovej investície do svietidiel, svetelných zdrojov a regulátorov vo svietidle do 5 rokov:   650 000,00 € s DPH

Celkový počet pôvodných svetelných zdrojov zahrnutých do obnovy sústavy VO:           1443 ks

Celkový počet svietidiel obnovenej sústavy VO vrátane doplnených:                                1487 ks

Odhad celkovej investície do obnovy VO do 5 rokov:                                   1 571 000,00 € s DPH

 

Investičná náročnosť na jeden svetelný bod:                                                       437,12 Eur s DPH

(Investičný náklad na svietidlá, svetelné zdroje a regulátor vo svietidle)

 

Merná investičná náročnosť úspor

Investičný náklad na ušetrenú 1MWh za obdobie 10 rokov:                                    196,86 €/MWh

 

Úspora elektrickej energii novej modelovej sústavy VO/rok

(Pri 100% funkčnosti starej a novej sústavy)                                        798 040,99 kWh        77,99%

 

Úspora na elektrickej energii novej modelovej sústavy VO/rok

(Pri 100% funkčnosti starej a novej sústavy)                                         735 796,87 kWh        76,57%

 

Úspora elektrickej energie na jeden svetelný bod/rok

(Pri 100% funkčnosti starej a novej sústavy)                                                           536,68 kWh/ks

 

Úspora elektrickej energie za 10 rokov:                                                                    7 980,41 MWh

Zníženie emisií CO2:                                                                                                      201,11 t/rok

Indikátor dopadu, úspora elektriny za 1 rok:                                                                   2872,95 GJ

 

Cena elektriny                                                                                                             0,54 Eur/kWh

Návratnosť investície                                                                                                         3,90 roka

 

žiadam o určenie miesta obnovy jednotlivých svetelných bodov:

Miesta obnovy jednotlivých svetelných bodov sú uvedené v projektovej dokumentácii, viď link:

www.senica.sk/www/data/uploads/files/poslanci/odpoved-na-interpelaciu-vo.zip

 

Vybavuje: Ing. Ferdinand Bartal

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!