Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 15.11.2023 - 14:34  //  aktualizácia: 23.11.2023 - 10:18  //  zobrazené: 1400

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Mesto Senica v súlade s § 18 ods. 1 a § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ v Senici č. 235 zo dňa 09.11.2023 prijatého na 7. zasadnutí MsZ v Senici, vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra mesta Senica

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Senica zašle písomnú prihlášku na adresu: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 spolu s povinnými prílohami alebo ju osobne doručí do podateľne MsÚ v zalepenej obálke s označením: voľba hlavného kontrolóra mesta Senica – neotvárať.

Termín na podanie prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra je do 24.01.2024 do podateľne MsÚ do 12:00 hod.

Kandidát, ktorý splní požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Každý kandidát, ktorý bude zaradený do voľby hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami MsZ v Senici v rozsahu maximálne 5 minút.

Voľba hlavného kontrolóra mesta Senica sa uskutoční na 9. zasadnutí MsZ v Senici, ktoré sa uskutoční dňa 08.02.2024.

Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra sú uvedené v § 18d a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. v iných právnych predpisoch.

Deň nástupu do práce hlavného kontrolóra je 01.03.2024.

Náležitosti prihlášky pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:

1/ prihláška musí byť písomná,

2/ kandidát predloží profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní alebo funkčného zaradenia,

3/ kandidát oznámi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a to:

3.1 meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka,

3.2 dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3.3 štátne občianstvo,

3.4 pohlavie,

3.5 meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

4/ kandidát predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie),

5/ kandidát predloží súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

                                                                                                 Ing. Mgr. Martin Džačovský

                                                                                                      primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!