Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.07.2020 - 10:36  //  aktualizácia: 14.07.2020 - 13:13  //  zobrazené: 582

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 13. 07. 2020

číslo:  |  dátum konania: 13.07.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 13. júla 2020

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Informatívna správa Okresného riaditeľstva HaZZ Senica o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou                                           

     Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ Senica

3. Príprava odborného semináru Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV. členovia komisie

4. Rôzne

       Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva 

        Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

5. Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla PhDr. Zita Kubalaková, podpredsedníčka komisie, ktorá ospravedlnila neúčasť Ing. Jarmily Barcaj Drinkovej, predsedníčka komisie, Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora a prítomných členov komisie.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou predložil členom komisie Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ Senica. Podrobne informoval o realizovaných aktivitách v oblasti plnenia opatrení pri ochrane lesov pred požiarmi, vykonaných protipožiarnych kontrolách, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach hasičského zboru, vyhodnotil štatistické údaje preventívno-výchovných úloh. Vyzdvihol spoluprácu jednotlivých orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pri riešení úloh na úseku ochrany pred požiarmi – Mestský úrad Senica, Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor a príslušné obce. 

      V správe sa zameral i na prijaté opatrenia prijaté na základe získaných poznatkov pri vykonaných kontrolách.

      Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 8/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou.

 

K bodu 3:

      Podpredsedníčka komisie PhDr., Zita Kubalaková informovala o návrhoch termínov realizácie odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“ Po komunikácii s lektorkou semináru bol dohodnutý termín 15. 10. 2020. Tajomníčka komisie zabezpečí rezerváciu zasadačky mestského úradu. Obsah ako organizačné zabezpečenie bude predmetom rokovania komisie v mesiaci september.

 

K bodu 4:

     Mgr. Adriana Dvouletá informovala o aktuálnej situácii v súvislosti so šírením nového koronavírusu a prijatých opatreniach v okrese Senica. Pozitívne testovaní sú momentálne 3 občania Ukrajiny, z toho 1 je v Senici. Všetci pozitívne informovaní sú importovaní.

 

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

 

 

Senica 14. júl 2020 

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 

predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!