Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.07.2021 - 13:56  //  aktualizácia: 02.07.2021 - 13:58  //  zobrazené: 465

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 22. 6. 2021

číslo: 18/2021  |  dátum konania: 02.07.2021  |   zápisnica (pdf)

 

 

ZÁPISNICA  č. 18

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 22. júna 2021 v zasadačke Mestského úradu Senica.

 

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

          1. Otvorenie

2. Územný plán – návrh zmien a doplnkov

3. Rôzne

4. Záver

 

 

K bodom programu:

 1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Ľ. Krištofová. Prítomní boli poučení o nutnosti dodržiavať hygienické opatrenia stanovené vyhláškou č. 206 zo dňa 13.5.2021 ÚVZ SR, podľa ktorej je vstup a pohybpo budove možný len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom.

   

 2. Návrh zmien a doplnkov územného plánu predstavil Ing. Šteffek, vedúci oddelenie výstavy, životného prostredia a dopravy.Uviedol, že požiadavky na zmeny v územnom pláne mesta (v počte 12) sú evidované od r. 2017, kedy bola schválená jeho posledná zmena.

 3. Manželia Vrbovskí a Pastuchovci z Tehelnej ul., žiadajú zaradenie pozemkov parc č. 2609/45 k.ú. Senica a 2609/47 k.ú. Senica - pozemky, na ktorých sa nachádzajú ich rodinné domy a priľahlý pozemok do funkčného bloku A1 ako plocha určená na bývanie. V súčasnosti sú plochy pozemkov v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 - plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia.

  Členovia komisia voči týmto návrhom nemajú pripomienky a súhlasia so zmenou.

 4. Anna Stránska žiada zaradenie pozemkov parcelné čísla 281, 282 a 283 reg. EKN v k. ú. Senica do lokality funkčného využitia ako plochy určené na bývanie v rodinných domoch a športovo rekreačných služieb. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 - plochy ornej pôdy.

  Členovia komisie nesúhlasili s týmto návrhom, nakoľko v danej lokalite sa nachádzajú vedenia produktovodov  a ich ochranné pásma, odporúčajú zachovať pôvodné zaradenie.

 5. M 3 Development, s.r.o., Továrenská 3110/20, 905 01 Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 3110/225, 2992/1 a 3110/58 reg. CKN k. ú Senica, LV 9315 (zrekonštruovaný objekt bývalej požiarnej zbrojnice Slovenského hodvábu) do lokality funkčného využitia bloku A3 ako plocha určená na polyfunkčné plochy centra mesta. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A9 - plochy pre intenzívnu priemyselnú výrobu.

Členovia komisia voči tomuto návrhom nemajú pripomienky a súhlasia s navrhovanou so zmenou.

 • Mgr. Artúr Kubík žiada zaradenie pozemku parc. č. 922/25 reg. C KN k. ú Kunov, LV č. 1839 do lokality funkčného využitia bloku A22 ako plocha poľnohospodárskej usadlosti. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 - plochy ornej pôdy - poľnohospodárska pôda a nachádza sa v Kunove

  Členovia komisia voči tomuto návrhom nemajú pripomienky a súhlasia s návrhom.

 • Milan Vilček, žiada zaradenie pozemku parc. č. 1152/29 registra E KN k. ú. Senica, LV 8651 (Košútovec) do lokality funkčného A1 využitia ako plochy určené na bývanie v rodinných domoch. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 - plochy ornej pôdy.

  Členovia komisie nesúhlasili s týmto návrhom, odporúčajú zachovať terajšie zaradenie plochy.

 • Miroslav Mikulič a Anna Mikuličová, žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 14105/74 v k. ú. Senica o výmere 26978 m2, LV 7758 do lokality funkčného využitia bývanie v rodinnej, vilovej a hromadnej zástavbe + občianska vybavenosť. Ide o plochu medzi IBV Záhrady a priemyselnou zónou. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A4 - plochy areálov občianskeho vybavenia.

  Členovia komisie nesúhlasili s týmto návrhom, pretože považujú za potrebné zachovanie tejto plochy v pôvodnom funkčnom využití.

 • Bau von Häusern und Gärten s.r.o., Hollého 716/38, 905 01 Senica (areál autocvičiska Progres) požiadal o zaradenie pozemkov parc. č. 241/1, 241/2 a 241/3 v k. ú. Senica, LV 3627 do lokality funkčného využitia bývanie v rodinných domoch, občianska vybavenosť. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A4 - plochy areálov občianskeho vybavenia.

  Členovia komisia voči tomuto návrhom nemajú pripomienky a súhlasí so zmenou, nakoľko táto zmena bude i v prospech susediacej lokality určenej na bývanie, pre jej napojenie na Štefánikovu ul.

 • DDK Slovakia, spol. s r.o., Železničná ul.363, 905 01 Senica

  Členovia komisie nesúhlasili s týmto návrhom, ide o opätovný návrh zo strany žiadateľa, pôvodné určenie plochy treba zachovať.

 • Ing. Michal Džačovský, spoluvlastník pozemkov parc. č. 34210/5 a 34210/6 v k. ú. Senica, LV 8597 (lesné pozemky za Čáčovom) žiada zapracovať chybné grafické vyjadrenie z predchádzajúcich zmien a doplnkov Územného plánu, nakoľko celá plocha uvedených parciel nie je označená v grafickej časti ako plochy lokality A13 plochy výroby, na rozdiel údaju v textovej časti.

Členovia komisia voči tomuto návrhom nemajú pripomienky a s návrhom súhlasia.

 • Sekov spol. s r.o. Senica, Štefánikova 715, 905 01 Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 238/1a 240/13 v k. ú. Senica, LV 1555 do lokality funkčného využitia polyfunkčné plochy. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 - plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia.

  Komisia voči tomuto návrhu nemá pripomienky a súhlasí so zmenou.

 • Dušan Podmajerský, časť Kunov 24, 905 01 Senica žiada zaradenie 12 lokalít (viď grafickú prílohu) do zmien územného plánu mesta. Zámerom žiadateľa je vytvoriť ucelený priestor s urbanistickou koncepciou, ktorej cieľom bude komplexný rozvoj oblasti Kunovskej priehrady a mestskej časti Kunov s dôrazom na krajinárske riešenie. Zámerom je vytvoriť na jednotlivých lokalitách prirodzené bariéry, biokoridory zabraňujúce erózii. V nich plánuje vybudovať oddychové zóny. V lokalite plánujevytvoriť priestor pre camping, pre služby, parkovanie, agroturistiku, nájomné ubytovanie, bývanie, šport a rekreáciu, komunitné centrum a zariadenie sociálnych služieb. Sprístupnením areálu príde k prepojeniu a rozšíreniu existujúcich cyklotrás a zvýšeniubezpečnosť osôb. Na svojich pozemkoch plánuje vybudovanie novej prístupovej komunikácie a nové premostenie Teplice. V navrhovaných lokalitách pre rozšírenie chatovej výstavby, by sa týmto návrhom umožnili realizovať ekologické stavby krajinného charakteru s minimálnym percentom zastavanosti.

  Navrhovanými zmenami by sa zamedzilo pôvodnému využívaniu areálu a okolia na intenzívnu živočíšnu a poľnohospodársku výrobu a znížilo tak zaťaženie na životné prostredie a obyvateľstvo. Ing. Šteffek informoval prítomných o návrhu komisie výstavby, aby žiadateľ   vzhľadom na veľký rozsah územia a zmien, vypracoval urbanistickú štúdiu, sám je prerokoval s jednotlivými orgánmi a po prerokovaní bude včlenená do územného plánu.  Z uvedeného dôvodu nebude táto žiadosť predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Členovia komisie informáciu zobrali na vedomie.

 • Posledný bod návrhov na zmenu územného plánu predkladá Mesto Senica, ide o viacero nezrovnalostí a nepresností medzi grafickou a textovou časťou súčasného plánu. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách, ale navrhuje sa aj zrušenie možnosti napojenia novej IBV za areálom 2. Základnej školy na Komenského ul. cez areál školy, kde to nie je technicky možné a preklasifikovanie plochy Sociálnej poisťovne na Štefánikovej ul., pretože Sociálna poisťovňa dlhodobo neplánuje výstavbu budovy, na pozemku sa nachádza verejná zeleň, ktorú mesto chce zachovať.

  Členovia komisie k uvedeným návrhom nemajú pripomienky a súhlasia s nimi.

   

 • V tomto bode sa diskutovalo o situáciách, ktoré členovia komisie osobne zaznamenali alebo prostredníctvom ľudí z ich okolia.

 • Dr. Krištofová konštatovala, že zaznamenala sťažnosti ľudí na znečisťovanie piesku na pláži zvieratami , ale i to, že na pláži sa kúpali kone.

 • p. Fodor informoval, že okolo vtáčieho ostrova budú osadené bojky, vymedzujúce plochu, do ktorej sa nemá vstupovať z dôvodu zachovania kľudu pre hniezdenie vtáctva. V tejto veci spolupracuje 1. Základná škola a k tejto aktivite pozval i členov komisie.

   

 •  Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala prítomným za účasť.

   

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie

 

 

V Senici 22.6.2021

Zapísala : Ing. Tomešová

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!