Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.09.2019 - 10:33  //  aktualizácia: 24.09.2019 - 11:14  //  zobrazené: 561

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 16. 9. 2019

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 16.09.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 04/2019

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 16. 9. 2019

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 členov komisie, 1 neprítomný,

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                   vedúci oddelenia výstavby, ŽP a dopravy Ing. Ivan Šteffek

                   náčelník mestskej polície Bc. Rastislav Janák

                  

Program :

 1. Otvorenie

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 3. Informatívna správa o statickej doprave a budovaní nových parkovísk

 4. Informatívna správa o MHD

 5. Rôzne

   

 

 1. Otvorenie

                Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 7 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali  žiadne doplňujúce návrhy.

 

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

2.1 VEKTOR – družstvo, Kolónia 1489/94, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.3280/2 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere  11 m2 a pozemku parc.č.3268/4 registra C KN v k.ú. Senica o výmere 1 m2 za účelom usporiadania pozemkov pod budovou vo vlastníctve žiadateľa.   

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča odpredaj navrhovanej časti pozemkov.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja pozemku.

 

2.2 Slovenský hodváb PLUS, s.r.o., Továrenská 532, 905 01 Senica ponúka Mestu Senica odkúpenie pozemkov parc.č.1420/1 registra C KN v k.ú. Senica o výmere 3 616 m2, parc.č.1420/2 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 349 m2 a parcč.1420/10 vo výmere 48 m2.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča odkúpenie predmetných pozemkov, s navrhovanou cenou pozemkov nesúhlasí a odporúča o cene za pozemky rokovať s vlastníkom.

           Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odkúpenia pozemku.

2.3 Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica žiada o opakovaný prenájom časti pozemku parc.č.3565/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 36 m2 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča prenájom požadovanej časti pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia z dôvodu potreby zníženia reklamného smogu v meste.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku.

   

2.4 CAYAN, s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3565/70 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 26 m2 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k novobudovanému bytovému domu a jestvujúcemu bytovému domu č.1421.

 • Komisia pre prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku za účelom výstavby prístupovej komunikácie.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 8 členov komisie 7 hlasovalo za odporúčanie prenájmu a 1 sa hlasovania zdržal.

 

 

2.5 Radoslav Kotian, č.85, 906 04 Častkov žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3093/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 16 m2 z dôvodu zámeru na odkúpenie predajného stánku.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča prenájom požadovanej časti pozemku z dôvodu potreby rušenia jestvujúcich stánkov.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu požadovanej časti pozemku.

   

 2.6 BARTER, s.r.o., Sasinkova 1137/11, 908 45 Gbely žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.108 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere cca 180 m2 za účelom rozšírenia priľahlého pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča odpredaj predmetnej časti pozemku.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja pozemku.

   

2.7 KASATKIN Recovery, k.s., Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica ako konkurzný správca úpadcu BBK AGRO, s.r.o. žiada o odpredaj pozemku parc.č.3275/12 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 375 m2.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča odpredaj predmetného pozemku a navrhuje pozemok využívať na pôvodný účel, t.j. ako prístup ku všetkým objektov v areáli bývalých Komunálnych služieb Senica.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja pozemku.

   

2.8 VKS ELTO, s.r.o., žiada o prenájom časti pozemkov parc.č.1726 a 1580 registra  C KN v k.ú. Senica za účelom zväčšenia parkovacích plôch a riešenia prístupovej komunikácie.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti žiada predložiť konkrétny zámer, spracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorý bude riešiť dopravnú obsluhu všetkých prevádzok priľahlého objektu komplexne a bude rešpektovať plánovanú cyklotrasu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za predloženie konkrétneho zámeru, spracovaného odborne spôsobilou osobou.

   

2.9 Patrik Junas, Palárikova 290/15, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.1455/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 25 m2, za účelom výstavby garáže.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča odpredaj žiadateľovi na uvedený účel, na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete. Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja pozemku.

 

2.10 Miriam Adamcová, Kolónia 564/26, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 92 m2 na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča prenájom predmetnej časti pozemku z dôvodu potreby zachovania možnosti prístupu k priľahlým pozemkom.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.11 Miriam Adamcová, Kolónia 564/26, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc. č.

        3121/72 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 152 m2 za účelom rozšírenia záhrady.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča odpredaj predmetnej časti pozemku.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja pozemku.

   

2.12 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemky parc.č.1580/4, 1580/5, 1591/1, 1647/4 registra E KN v k.ú. Senica a parc.č.1659/11, 1659/18, 1661/27 a 1726/21 registra C KN v k.ú. Senica na energetické zariadenia, ktoré sa realizujú v rámci stavby SA_Senica, NN vývody Z TS 57/97, NNK.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na predmetné pozemky.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

   

2.13 ISPA, s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava žiada o prenájom časti pozemkov parc.č.543 registra E KN v k.ú. Senica, 3359/4 a 3093/1 registra C KN v k.ú. Senica za účelom prevádzkovania reklamných stavieb na týchto pozemkoch.  

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča prenájom predmetných častí pozemkov z dôvodu potreby zníženia reklamného smogu v meste Senica.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu pozemkov.

   

2.14 Libor Dubšík, TIREX, Areál PD Záhorie, 906 32 Jablonica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.1744 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 2 m2 za účelom umiestnenia reklamnej stavby. 

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča prenájom z dôvodu potreby zníženia reklamného smogu v meste Senica.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.15 gh studio, s.r.o., Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.692/1 registra C KN v k.ú. Senica, parc.č.642/1 registra C KN v k.ú. Senica a parc.č.101/1 registra C KN v k.ú. Senica za účelom  umiestnenia reklamných zariadení.

 • Komisia po prerokovaní neodporúča prenájom predmetných častí pozemkov z dôvodu potreby zníženia reklamného smogu v meste Senica.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu pozemkov.

   

2.16 Ľubomír Miča žiada o prenájom  časti pozemku parc.č.294/1 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 2 m2 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia.

 • Komisia po prerokovaní neodporúča prenájom predmetnej časti pozemku z dôvodu potreby zníženia reklamného smogu v meste Senica.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.17 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 12 b.j. Senica, Sotinská 1421/31, 1421/33, 905 1 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3565/248 registra C KN v k.ú. Senica medzi protihlukovou bariérou a bytovým domom č.1421. Časť požadovaného pozemku je pod vybudovanou spevnenou asfaltovou plochou a časť tvorí zeleň.

 • Komisia po prerokovaní odporúča prenájom predmetnej časti pozemku na požadovaný účel.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.18 Dagmar Čerňáková, J. Mudrocha 1355/29, 905 01 Senica žiada o prenájom pozemku parc.č.3298/1 a 3299/1 registra C KN v k.ú. Senica za účelom ich využívania ako záhrady.

 • Komisia po prerokovaní odporúča prenájom pozemkov na požadovaný účel, zároveň odporúča upraviť cenu prenájmu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.19 ROMAX RK, s.r.o., Beňovského 5387/3, 905 01 Senica žiada o nájom časti pozemku parc.č.362 registra E KN v k.ú. Senica za účelom parkovania osobných vozidiel pre zamestnancov.

 • Komisia po prerokovaní neodporúča prenájom predmetnej časti pozemku, na pozemku sa nachádza stavba miestnej komunikácie, ktorá je v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou komunikáciou.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.20 Mgr. Ľubomír Štvrtecký a manž. Katarína Štvrtecký, Bottova 1167/4, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.545 registra E KN v k.ú. Senica za účelom vybudovania vjazdu k pozemku parc.č.587/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

 • Komisia po prerokovaní odporúča odpredaj predmetnej časti pozemku na požadovaný účel.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.21 Zdenko Helt, Čerešňová 2790/17, 905 01 Senica žiada o nájom časti pozemku parc.č.14/8 registra C KN v k.ú. Senica o výmere 25 m2 za účelom vybudovania presklenej terasy pre prevádzku kaviarne Trojka.

 • Komisia po prerokovaní odporúča prenájom predmetnej časti pozemku na užívanie terasy, neodporúča vybudovanie presklenej terasy.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.22 Andrej Bobek, Čáčovská cesta 5399/17, 905 01 Senica žiada o nájom pozemku parc.č.669/94 registra C KN v k.ú. Senica o výmere 30 m2 za účelom riešenia iného práva k pozemku, na ktorom vlastní stavbu dvoch parkovacích miest.

 • Komisia po prerokovaní odporúča prenájom predmetnej časti pozemku pod existujúcou stavbou parkovacích miest.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.23 Mgr. Barbora Krištúfková, Lieskové 489, 906 33 Cerová žiada o nájom pozemku parc.č.669/93 registra C KN v k.ú. Senica o výmere 30 m2 za účelom riešenia iného práva k pozemku, na ktorom vlastní stavbu dvoch parkovacích miest.

 • Komisia po prerokovaní odporúča prenájom predmetnej časti pozemku pod existujúcou stavbou parkovacích miest.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.24 BOBEK Group, s.r.o., Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica žiada o užívanie časti pozemku parc.č.2866/174 registra C KN v k.ú. Senica za účelom umiestnenia reklamy v podobe automobilu a vlajky na verejné priestranstvo pred prevádzku predajne LADA.

 • Komisia po prerokovaní neodporúča povoliť užívanie predmetnej časti pozemku na umiestnenie reklamy – automobilu a vlajky.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie povolenia užívania pozemku.

   

2.25 Petra Mihálová, č.310, 908 78 Kuklov žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 134 m2 za účelom jeho využívania ako záhrady.

 • Komisia po prerokovaní odporúča prenájom pozemku na požadovaný účel.Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

 

2.26 SKALA TOPINVEST, spol. s r.o., Nám. mieru 20, 908 51 Holíč predložil zámer na vybudovanie podzemného trojpodlažného zakladacieho parkoviska v priestore existujúceho parkoviska pri mestskom úrade a žiada o vyjadrenie k tomuto zámeru.

 • Komisia po prerokovaní neodporúča vyhovieť žiadosti o poskytnutie parkoviska pri mestskom úrade na stavbu podzemného trojpodlažného zakladacieho parkoviska. Navrhované parkovisko nie je vhodné z architektonického hľadiska k budove mestského úradu v centre mesta. Predložený zámer nerieši odvedenie spodných vôd, technológiu realizáciu výstavby podzemného parkoviska a jeho budúcej prevádzky.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie realizácie tohto zámeru a poskytnutie existujúceho parkoviska pri mestskom úrade.

   

3. Informatívna správa o statickej doprave a budovaní nových parkovísk

 

Na rokovanie komisie bola predložená Informatívna správa o statickej doprave a budovaní nových parkovísk, ktorá bude predmetom rokovania mestskej rady 17. 9. 2019 a mestského zastupiteľstva 26. 9. 2019.

 • Komisia po prerokovaní Informatívnu správu o statickej doprave a budovaní nových parkovísk vzala na vedomie bez pripomienok.

 

4. Informatívna správa o MHD

Na rokovanie komisie bola predložená Informatívna správa o MHD, ktorá bude predmetom rokovania mestskej rady 17. 9. 2019 a mestského zastupiteľstva 26. 9. 2019.

 • Komisia po prerokovaní Informatívnu správu o MHD vzala na vedomie bez pripomienok.

 

5. Rôzne

 1. Ing. Oslejová na základe požiadaviek obyvateľov MK Bernolákova ul., príslušného MsV a úloh z predchádzajúceho rokovania komisie predložila návrh na zjednosmernenie MK Štúrova ul., Sládkovičova ul., Školská ul., Bernolákova ul. a Ružová ul. Členovia komisie uvedený návrh s pripomienkou (zmena smeru MK Sládkovičova ul. od križovatky s MK Ružová ul. po križovatku s MK Robotnícka ul.) schválili.

 2. Ing. Oslejová informovala o štúdii Podklady pre riešenie parkovania v meste Senica, spracovanej Žilinskou univerzitou a záveroch z nej vyplývajúcich. Táto štúdia je východiskom pre spracovanie novej koncepcie parkovania v meste Senica a následne nového VZN o parkovaní vozidiel. Návrh koncepcie parkovania bude prerokovaný na ďalšej komisii.

 3. Ján Hromek, člen komisie požiadal o informáciu, kedy bude vybudovaný chodník na Párovciach. Ing. Šteffek informoval o postupe prípravných prác na zabezpečení realizácie tejto požiadavky.

 4. Mgr. Marek Mach informoval o podmienkach na umiestnenie dopravnej značky Senica, časť Čáčov na ceste II/500, resp. III/1157. Ing. Oslejová informovala o náležitostiach prípadnej žiadosti, ktorá bude zaslaná na vybavenie Okresnému úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 5. Mgr. Wágnerová požiadala o zrušenie autobusovej čakárne v Čáčove na križovatke s MK Športová ul.

 6. Mgr. Wágnerová poďakovala o umiestnenie lavičky podľa požiadavky z predchádzajúcej komisie.

 7. Ing. Oslejová požiadala Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica o riešenie porušovania pravidiel cestnej premávky cyklistami, ktorí jazdia na bicykli po chodníkoch a ohrozujú tým chodcov.

               

                Predseda komisie Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil.

 

 

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!