Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.06.2022 - 15:16  //  aktualizácia: 09.06.2022 - 15:29  //  zobrazené: 975

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 8.6.2022

číslo:  |  dátum konania: 08.06.2022

Zápisnica č. 04/2022

 

 

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konanej dňa 8.6.2022 o 15,00 hod. v Klubovni poslancov na II. nadzemnom podlaží budovy Mestského úradu v Senici (č. dverí 202).

 

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny, prítomných 7 členov komisie, 2 neprítomní

                        Prizvaní:    Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta

                                        Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora

                                        Ing. Ivan Šteffek, vedúci OVŽPaD               

                        tajomník komisie: Ing. René Orgoň - PN, (v zastúpení Ing. Ivan Šteffek)

                                       

Program:

1. Otvorenie

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

3. Informácie

4. Rôzne

 

1. Otvorenie

 

            Rokovanie komisie otvoril predseda komisie p. Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 7 z 9-tich členov komisie. Predseda komisie predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali k programu žiadne doplňujúce návrhy.

 

2.  Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

Komisii boli predložené návrhy:

           

2.1.1. Spoločnosť MK – obchodno – realitná agentúra, A. Kmeťa 11, 010 01 Žilina, ktorá zastupuje spoločnosti Dhollandia Central Europe s.r.o. a Prodcen, s.r.o. v mene ktorých vysporiadáva a sceľuje pozemky v katastrálnom území: Predmier. Z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov s vlastníkmi a Družstvom Prcdmier v záujmovom území, t.j. v tesnej blízkosti s priemyselnou zónou hraničiacou s pozemkami spoločnosti Dhollandia Central Europe s.r.o žiada o nasledovný výkup pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Senica.

Jedná sa o podiel mesta Senica vo výške spoluvlastníckeho podielu: 1/7-ina z pozemku: KN-E č. 820, druh: orná pôda o výmere: 160 m2, vedeného Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor na LV č. 703 v k. ú. Predmier, okres: Bytča čo činí: 22,857 m2. Ponúkaná cena je: 25,-€/m2.

■          Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča odpredaj predmetných pozemkov.

Výsledok hlasovania: 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetných pozemkov.

 

2.1.2.   Spoločnosť Euro Consult Invest, s.r.o.; skrátený názov: ECI, s.r.o., Robotnícka 75 , 905 01 Senica, IČO: 36 237 353, žiada o zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Senica, časti pozemku registra C KN p. č. 14110/42 resp. jeho funkčnej časti (mimo telesa cesty), druh pozemku: orná pôda, evidovaného na LV č. 3353 z vlastníctva Mesta Senica do vlastníctva Euro Consult Invest, s.r.o.

Podľa žiadateľa nie je predmetná časť pozemku p. č. 14110/42 samostatne využiteľná, je neudržiavaná a neplní svoj účel. Pozemok svojím využitím tvorí celok so stavbou a susedným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na jeho prevod sa vzťahuje ustanovenie § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

■          Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti sa nestotožňuje s názorom žiadateľa, pozemky sú udržiavané a netvoria celok so stavbou a susedným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je verejným priestranstvom, cez ktorý prechádzajú a v budúcnosti môžu prechádzať inžinierske siete a prípadná infraštruktúra z dôvodu rozširovania Priemyselnej zóny Kaplinské pole Senica, z uvedených dôvodov komisia neodporúča odpredaj nehnuteľného majetku  uvedeného pozemku.

Výsledok hlasovania: Všetkých prítomných 7 členov hlasovalo za neodporúčanie odpredaja pozemku.

 

2.1.3.    Pani Dagmar Janovíčková, Hviezdoslavova 484/4, 905 01 Senica, podáva Mestu Senica návrh na odkúpenie pozemku EKN parc. č. 547/4 v kat. území Senica.

Pozemok EKN parc. č. 547/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 125 m2 v kat. území Senica sa nachádza na Brezovej ulici v Senici a je na ňom postavená miestna komunikácia a verejné priestranstvo, pozemky pod ktorými mesto postupne kupuje od vlastníkov. Pozemok je evidovaný  na LV č. 7536 pre kat. územie Senica a ako vlastníčka  je uvedená Anna Janovíčková, Gottvaldova 1231, 905 01 Senica, ktorá už nie je žijúca. Dedička Dagmar Janovíčková, ktorá nadobudla dedičstvo po zomrelej v roku 1994 na základe uznesenia o dedičstve  Okresného súdu v Senici  podala na  Okresný súd v Senici  návrh na začatie konania o novoobjavenom majetku. Pozemok ponúka mestu na odpredaj, vzhľadom k tomu, že je na ňom postavená miestna komunikácia.  Súhlasí s kúpnou cenou vyplývajúcou zo znaleckého posudku č.254/2019, vypracovaného Ing. Stanislavom Cákom, ktorým bola stanovená všeobecná jednotková hodnota pozemku pod komunikáciou na Moyzesovej ulici  na 17,93 €/m2. Kúpna cena za pozemok parc. č. 547/4 pri jeho výmere 125 m2 bude 2250 €.

■          Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča odkúpenie predmetného pozemku.

Výsledok hlasovania: Všetkých prítomných 7 členov hlasovalo za odporúčanie odkúpenie predmetného pozemku.

 

2.1.4.    Pán Imrich Bajan, Robotnícka 116/2, 905 01 Senica, podáva návrh na zámenu nehnuteľností v kat. území Kunov.

Pán Imrich Bajan vlastní spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 782 m2, čomu zodpovedá  výmera  130,33 m2, spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/5, druh pozemku orná pôda vo výmere 714 m2, čomu zodpovedá výmera  119 m2, spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1452/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1582 m2, čomu zodpovedá výmera  263,66 m2. Výmera  prislúchajúca na uvedené  spoluvlastnícke podiely  spolu  je  512,99 m2. Uvedené pozemky tvoria časť  futbalového areálu v katastrálnom území Kunov. Tento športový areál tvorí prevádzková budova (šatne) so súpisným číslom 150 a futbalové ihrisko. Športový areál bol postavený v akcii „Z“ bývalým Miestnym národným výborom v Kunove pred rokom 1976. Mesto Senica nadobudlo športový areál do vlastníctva na základe § 2 ods.1 zákona č.138/1991Zb. o majetku obcí. Športový areál je udržiavaný a plne využívaný mládežníckymi futbalovými oddielmi a je perspektíva jeho využívania na športové účely aj do budúcnosti. Mesto postupne odkupuje pozemky od ich vlastníkov pod celým areálom.

Pán Imrich Bajan nesúhlasí s odpredajom svojho podielu na pozemkoch parc.č. 1451/3, 1451/5 a 1452/1 ale navrhuje zámenu svojich podielov za pozemok  CKN parc. č.128/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 513 m2  pri cintoríne  v Kunove, ktorý je vo vlastníctve mesta a je evidovaný na LV č. 731 pre kat. územie Kunov.

Uvedenú zámenu pokladá Mesto Senica za veľmi dôležitú z dôvodu, že nadobudnutím uvedených podielov sa mesto stane podielovým spoluvlastníkom troch pozemkov tvoriacich areál futbalového ihriska a ako podielový spoluvlastník bude mať následne viacero možností  zrušenia a  vyporiadania  podielového  spoluvlastníctva medzi  spoluvlastníkmi.

Pozemok CKN parc. č. 128/2  vo výmere 513 m2  bol  vytvorený na základe GP č. 36/2022 na oddelenie pozemkov p. č. 128/1-3 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti   odčlenením z pôvodnej parcely EKN parc. č. 204/2 vo výmere 3636 m2, ktorá je prenajatá  Zuzane Pajpachovej, na základe nájomnej zmluvy, schválenej MsZ v Senici č. 16/2021/493. Nájomca bol s navrhovanou zámenou oboznámený, uvedenú skutočnosť akceptuje  a v prípade schválenia navrhovanej zámeny vstúpi  nový vlastník pozemku parc.č. 128/2 do postavenia prenajímateľa v tejto časti.

Ocenenie zamieňaných pozemkov vychádza zo znaleckého posudku č. 301/2021, vypracovaného znalcom v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Stanislavom Cákom, ktorý ocenil pozemky pod ihriskom na jednotkovú cenu 9,68  €/m2. Výmera zamieňaného pozemku je totožná  s výmerou,  prislúchajúcou na zamieňané

podiely na pozemkoch a na základe dohody zmluvných strán sú hodnoty zamieňaných pozemkov rovnaké a vyčíslené na jednotkovú cenu 10 €/m2.

■          Komisia po prerokovaní a posúdení predloženého návrh na zámenu nehnuteľností v kat. území Kunov odporúča zámenu pozemkov v plnom rozsahu.

Výsledok hlasovania: Všetkých prítomných 7 členov hlasovalo za odporúčanie zámeny nehnuteľností.

 

2.1.5.    Komisii bol predložený návrh Majetkovo-právneho oddelenia prijať uznesenie, ktorým komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu odporúča vysporiadanie resp. odkúpenie pozemkov pod už jestvujúcimi miestnymi cestami v k. ú. Senica a k. ú. Kunov z dôvodu zjednodušenia procesu vykupovania podielov na pozemkoch od vlastníkov.

■          Komisia po prerokovaní predloženého návrhu hlasovaním odporúča prijať uznesenie, ktorým komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu odporúča Majetkovo-právnemu oddeleniu vysporiadanie resp. odkúpenie pozemkov pod už jestvujúcimi miestnymi cestami v k. ú. Senica a k. ú. Kunov.

Výsledok hlasovania: 7 členovia hlasovali za prijatie uznesenia.

 

3. Informácie

 

- Ing. Ivan Šteffek, vedúci OVŽPaD podal členom komisie informáciu o Výstavbe a rekonštrukcii chodníka na Hurbanovej ulici, Senica.

- Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora podal členom komisie informáciu o pripravovanej Oprave kruhovej križovatky Senica v km 86,630 na Hurbanovej ulici. 

                       

Komisia zobrala informácie na vedomie.

 

 4. Rôzne

 

4.1.1.  Mgr. Marek Mach, člen komisie podal návrh, aby Mesto Senica prehodnotilo jestvujúce obytné zóny v meste, nakoľko nie je v plnom rozsahu možné dodržiavať ustanovenia pre obytné zóny, poukázal na nedostatky v zónach z hľadiska dopravného značenia a dopravných zariadení. Navrhuje zmenu obytných zón riešiť ako zóny s dopravným obmedzením.

 

Predseda komisie pán Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na zasadnutí a rokovanie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. arch. Martin Čonka

                                                                                                              predseda komisie

 

 

 

Zapísal: v.z. Ing. Ivan Šteffek

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!