Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.03.2020 - 11:00  //  aktualizácia: 12.03.2020 - 11:43  //  zobrazené: 362

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 04.03.2020

číslo: 2/2020  |  dátum konania: 04.03.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2020

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a zbor pre občianske záležitosti  pri MsZ Senica zo dňa  04.03.2020

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

  1. otvorenie

  2. Prerokovanie podaných návrhov na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2019

  3. Rôzne

 

1. Členovia komisie sa v priebehu zasadnutia zaoberali prípravou podujatia na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2019. Podujatiesa uskutoční dňa 31.03.2020 o 14:00 hod. v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Senica. Slávnostné ocenenie pedagogických, kultúrnych osobností sa bude niesť týmto programom :

  • Zahájenie  o 14:00 hod. kultúrnym programom žiakov ZUŠ Senica

  • Príhovor primátora mesta – Ing. Mgr. Martin Džačovský – primátor mesta Senica

  • Oceňovanie

  • Kultúrny program žiakov ZUŠ

  • Oceňovanie – pokračovanie

  • Poďakovanie zástupcu ocenených

Komisia na základe predložených návrhov z jednotlivých škôl a školských zariadení    ako   aj kultúrnych organizácii odsúhlasila  zoznam  na ocenenie osobností za rok 2019.

Celkový prehľad tvoria tieto osobnosti :

p. č.

 meno a priezvisko

zamestnávateľ/ návrh

1.

Mgr. Soňa Andrášiková

Súkromná stredná škola podnikania v Senici

2.

Mgr. Gabriela Bachurová

ZŠ V. Paulínyho – Tótha Senica

3.

Fotoklub ZOS Senica

ZOS Senica

4.

Mgr. Zlatica Hluchá

ZUŠ Senica

5.

Mgr. art.ArtD.Jozef Chabroň

návrh od MSKS Senica

6.

Andrea Jakubcová

verejnosť

7.

Anna Kadlečíková

Materská škola Senica

8.

Mgr. Ivana Kovačičová

ZŠsMŠ J. Mudrocha  Senica

9.

Mgr. Alena Kováčová

návrh od ZOS Senica

10.

Alena Malenková

ZŠ Sadová Senica

11.

Mgr. Silvia Mihályová

Spojená škola Senica

12.

Mgr. Lenka Morávková

Súkromná stredná odborná škola podnikania v Senici

13.

Katarína Ravasová

Záhorská knižnica Senica

14.

Mgr. Jarmila Ružičková

Obchodná akadémia Senica

15.

PaedDr. Anna Sekáčová

CPPPaP Senica

16.

Ján Sládek

SOŠ podnikania V. P. Tótha Senica

17.

Veronika Šebestová

ZUŠ Senica

18.

TV Sen

verejnosť

19.

Dana Veselá

Materská škola Senica

20.

Mgr. Vojzola Tomáš

ZŠ Komenského Senica

 

 

Navrhovaným oceneným osobnostiam za rok 2019 bude odovzdaný : pamätný list podpísaný primátorom mesta, kvet, darčeková poukážka – vstupenka na predstavenie do Slovenskej filharmónie Bratislava . 

Súčasne sa  všetci prítomní na ocenení zapíšu do Kroniky mesta.    

Program pri príležitosti slávnostného stretnutia pedagogických a kultúrnych osobností mesta Senica pri príležitosti odovzdania ocenení za úspešnú pedagogickú, výchovnú a kultúrnu činnosť za rok 2019 je realizované učiteľmi a žiakmi ZUŠ Senica.

Celé kultúrne podujatie moderujú : PaedDr. Beáta Kádeková.

            Pozvánky na dané podujatie budú spracované  odd. Mestského úradu Senica. Na podujatie budú prizvaní riaditelia škôl a zástupcovia jednotlivých škôl a organizácii, zástupcovia vedenia mesta, členovia komisie a členovia ZPOZU.

 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 04.03.2020 schválila  predložený zoznam osobností na ocenenie kultúrnych a pedagogických zamestnancov za rok 2019 .

Hlasovanie : Prítomní : 13       za : 13   proti : 0         zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

 

Ďalšie zasadnutie sa uskutoční v priebehu mesiaca – apríl 2020.

 

 

Príloha : prezenčná listina

Zapísala: Ing. Výletová

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!