Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 14.05.2019 - 13:57  //  aktualizácia: 14.05.2019 - 13:59  //  zobrazené: 546

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.1 zo dňa 06. 05. 2019

číslo:  |  dátum konania: 06.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  06.05.2019

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Ľubica Záhumenská, Jozef Barkóci, Jaroslav Hyža, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Jaroslav Vašek, Mgr. Stanislav Macák, Mgr. Filip Lackovič - pozvaný zástupca primátora

 

PROGRAM :    

 1. Otvorenie zasadnutia, predstavenie a privítanie zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča

 2. Vyjadrenia Mgr. Filipa Lackoviča k predloženým požiadavkám výboru

 3. Zhodnotenie akcie Stavanie mája v Čáčove 2019

 4. Návrhy na ďalšie akcie

 5. Schválenie rozdelenia participatívneho rozpočtu

 6. Požiadavky výboru

 7. < > 

   

  K bodu 2:

  Mgr. Filip Lackovič sa vyjadril k požiadavkám výboru, ktoré boli predložené v zápisnici zo zasadnutia výboru zo dňa 20.02.2019. K jednotlivým bodom uviedol:

  • k bodu a) pokračovať v opravách chodníkov – v oprave sa bude pokračovať tento rok zhruba cca 70 m, opravia sa najhoršie časti chodníkov

  -   k bodu b) vybudovať priechod pre chodcov pri bare Krokodíl (viackrát požadované naposledy v zápisnici zo dňa 03.10.2018) – pripravuje sa projekt, pri vybudovaní nového priechodu sú povinné nové elektroinštalácie, osvetlenie. Tento zámer je v rozpočte mesta na tento rok.

  -    k bodu c) vybudovať osvetlenie cintorína ako aj chodníka k cintorínu (pred cintorínom sa objavujú časté čierne skládky) – tento zámer nie je v rozpočte na rok 2019, je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú je potrebné zaradiť do rozpočtu na ďalší rok ako aj realizáciu.

  -     k bodu d) umiestniť značky zákaz odbočenia a zákaz vjazdu kamiónov mimo dopravnú  obsluhu na ulicu Bahenská z Čáčovskej cesty – Ing. Oslejová s p. Pavlíkom z OR PZ ODI Senica budú vykonávať kontrolu požiadaviek predložených mestu v súvislosti s dopravným značením a Mgr. Lackovič požiadal, aby bol prizvaný k riešeniu tejto požiadavky. O výsledku bude písomne informovať predsedníčku výboru.

  -  k bodu e) opätovne umiestniť značky označujúce začiatok a koniec mestskej časti Čáčov – značky budú opätovne osadené

  -  k bodu f) zabezpečiť výmenu poškodeného kontajnera pri cintoríne v Čáčove, na ktorom je   diera a obsah vypadáva na zem – kontajner bol vymenený

  -   k bodu g) umiestniť spomaľovací semafor pri vjazde do Čáčova v smere do Senice aj zo Senice – táto požiadavka bola predložená na vyjadrenie a odpoveď bude doručená predsedníčke výboru písomne. Pri tomto bode požiadala predsedníčka výboru, v prípade schválenia, resp. možného realizovania tejto požiadavky, aby boli poslankyne prizvané k rozhodovaniu o konkrétnom umiestnení semaforov.

   

  K bodu 3:

  Poslankyňa Viera Wágnerová poďakovala členom výboru za osobnú pomoc pri realizácii akcie Stavanie mája v Čáčove 2019. Všetci členovia výboru vyjadrili spokojnosť s priebehom akcie ako aj s organizačným zabezpečením.

   

  K bodu 4:

  Poslankyne navrhli ďalšie akcie, ktoré by sa mohli v Čáčove tento rok zrealizovať a členovia výboru s ich realizáciou súhlasili. Navrhované akcie sú: športový deň spojený so súťažou vo varení gulášu (september), deň úcty k starším (október), podpora akcie Výstava v Škodáčkovom mlyne (október), Vianočná dedina (december), privítanie nového roku (Silvester). Realizácia jednotlivých akcií sa bude konkretizovať a prehodnocovať podľa organizačných možností.

   

  K bodu 5:

  Mgr. Filip Lackovič vysvetlil novým členom výboru princípy pridelenia a použitia prostriedkov participatívneho rozpočtu, ktorý predstavuje 1 € na občana s trvalým pobytom vo volebnom obvode č. 1 a ktoré môžu byť použití na verejnoprospešné projekty,  konkrétne na rok 2019 je to suma 1.050,- €. Zároveň upozornil, že projekty na použitie týchto prostriedkov je potrebné predložiť do konca mája.

   

  Následne prebehla diskusia o použití prostriedkov participatívneho rozpočtu, na základe ktorej všetci členovia výboru odsúhlasili nasledovné zámery, na ktoré chcú použiť prostriedky určené pre ich obvod (suma 1.050,- €).  Prostriedky budú použité na:

   

  1. organizačné zabezpečenie akcie Stavanie mája v Čáčove 2019, ktoré sa uskutočnilo 27.04.2019 v priestoroch pred materskou škôlkou v Čáčove – suma 220 €(názov projektu Stavanie mája v Čáčove 2019) ,

   hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

   

  1. organizačné zabezpečenie akcie Športový deň v Čáčove 2019, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2019 v priestoroch Kynologického klubu v Čáčove -suma 300,- € (Športový deň v Čáčove 2019),

   hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

    

  2. organizačné zabezpečenie akcie Deň úcty k starším, ktorá sa bude konať v mesiaci október 2019 – suma 80,- € (názov projektu Deň úcty k starším),

   hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

    

  3. podpora akcie Výstava v Škodáčkovom mlyne, ktorá sa uskutoční v mesiaci október 2019 - suma 200 € (názov projektu Škodáčov mlyn),

   hlasovanie:  za 8, proti 0, zdržal sa 0

    

  4. privítanie nového roka 2020, akcia sa uskutoční dňa 31.12.2019 v priestoroch pred materskou škôlkou v Čáčove – suma 250,- € (názov projektu Privítanie nového roka 2020)

   hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

    

  Žiadosti o čerpanie prostriedkov z MsV na konkrétne projekty tvoria prílohu tejto zápisnice.

  K bodu 6:

  Požiadavky výboru:

  a)         Členovia výboru nesúhlasia s navrhovaným postupom realizácie opráv chodníkov, aby boli opravované tento rok najhoršie časti, ale požadujú, aby sa v opravách pokračovalo systematicky a ďalšie opravy nadväzovali za opravenou časťou chodníka pri Kelkome.  

  b)         Požadujeme zahrnúť mestskú časť Čáčov do štúdie, ktorá má riešiť parkovanie v meste.

  c)         Žiadame vyvolať stretnutie so spoločnosťou Arriva Trnava z dôvodu prehodnotenia možnosti zrušenia zastávky pri materskej škôlke v Čáčove a návratu k predchádzajúcej trase na zastávku Horný koniec. Autobus má často problémy prejazdu cez ulicu Bahenská alebo M. Bartoňa a pri súčasnej frekventovanej premávke vozidiel je problematický aj výjazd autobusu na hlavnú cestu.

  d)        Žiadame znovuotvorenie rokovania mesta s majiteľom „cesty“ na ulici Kruhy o vyriešení situácie s príjazdovou cestou a informovať výbor o výsledkoch rokovania.

  e)         Z informácií od Mgr. Lackoviča sa členovia dozvedeli, že mesto vynakladá snahu, aby bolo posudzovanie vplyvu obchvatu Senice na životné prostredie (EIA) ukončené tento rok. Členovia výboru apelujú na mesto, aby pracovalo na prípravných prácach súvisiacich s obchvatom.

  f)         Predsedníčka výboru vyjadrila nesúhlas s postupom mesta, kedy mesto prevzalo dielo - opravený chodník pri spoločnosti Kelkom bez predchádzajúcej kontroly realizácie za účasti poslankýň obvodu č. 1, aj napriek tomu, že o túto kontrolu predsedníčka vopred žiadala.

   

   

  K bodu 7:

  Na záver predsedníčka poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí mestského výboru ako aj zástupcovi primátora Mgr. Filipovi Lackovičovi za prijatie pozvania na zasadnutie a jeho aktívnu účasť.

   

   

   

  Prílohy:  Prezenčná listina

     5x žiadosť o čerpanie prostriedkov z MsV podľa bodu 5 bodov 1-5

   

   

   

  V Senici dňa:  06.05.2019                             

   

   zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!